Důchody a důchodci v Jihomoravském kraji v roce 2015

 

Na konci roku 2015 v Jihomoravském kraji pobíralo některý z důchodů více než 325 tisíc osob. Průměrná výše důchodu dosáhla částky 10 794 Kč. Počet osob pobírající některý z důchodů v kraji o 106 osob přesáhl dosavadní maximum zaznamenané v roce 2011. Největší část celkového počtu tvořily osoby pobírající starobní důchod, na konci roku 2015 jich bylo v kraji více než 196 tisíc, průměrná výše starobního důchodu činila 11 206 Kč.

Mezi osobami pobírajícími některý z důchodů v Jihomoravském kraji na konci roku 2015 převažovaly ženy, jejich podíl v minulých letech sice vždy přesahoval 60 % z celkového počtu důchodců, ale postupně se snižoval – z 61,9 % v roce 2006 na 60,1 % v roce 2015. V roce 2015 tak bylo mezi příjemci důchodů 195,8 tisíc žen a 129,8 tisíc mužů.

Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZTab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)

Meziroční přírůstek počtu mužů pobírajících důchod v roce 2015 dvojnásobně převýšil meziroční přírůstek počtu žen (zvýšení o 1 003 mužů a 514 žen). Obdobný poměr byl zachován i v porovnání s rokem 2006 – počet mužů vzrostl o 12,9 tisíc, tj. o 11,0 %, počet žen se zvýšil o 5,7 tisíc, tj. o 3,0 %.

Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském krajiGraf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském kraji

Tři pětiny z celkového počtu osob pobírajících důchod tvořili starobní důchodci. Na konci roku 2015 starobní důchod (starobní důchod bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem) v kraji pobíralo 196,1 tisíc osob, tj. 60,2 % z celkového počtu osob pobírajících důchod. Meziročně se jejich počet zvýšil o 2,7 tisíc osob - počet mužů vzrostl o 1 413 a počet žen o 1 266. I mezi příjemci starobního důchodu převažují ženy, je zde 106,0 tisíc žen a 90,1 tisíc mužů. Počet mužů se proti roku 2006 zvýšil o 20,2 tisíc (o 28,9 %), počet žen se zvýšil o 15,3 tisíc, tj. o 16,9 %.

Předčasný starobní důchod (starobní důchod „bez souběhu“) na konci roku 2014 v kraji pobíralo 52,2 tisíc osob (24,6 tisíc mužů a 27,6 tisíc žen), počet byl proti roku 2011 o 4,8 tisíc osob vyšší. Podíl z počtu osob pobírajících starobní důchod se zvýšil z 21,9 % v roce 2011 na 27,0 % v roce 2014. Předčasný starobní důchod v roce 2015 (starobní důchod včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem) pobíralo 61,5 tisíc osob (v roce 2014 to bylo 59,4 tisíc osob).

Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu a počtu příjemců starobního důchodu v Jihomoravském krajiGraf 2 Vývoj výše starobního důchodu a počtu příjemců starobního důchodu v Jihomoravském kraji

Téměř jedna pětina všech příjemců důchodů v kraji (19,2 % z celku) byly ženy pobírající vdovský důchod (vč. kombinovaných). Ve vývoji jejich počtu pokračoval klesající trend (meziroční pokles o 729 osob, za 10 let pokles o 4 613 osob). Počty mužů pobírajících vdovecký důchod se sice meziročně mírně snížily (o 52 osob), proti roku 2006 se jejich počet ale zvýšil o 665 osob.

Celkem 52,1 tisíc osob (16,0 % z celkového počtu) pobírá některou ze tří kategorií invalidního důchodu. Počet osob pobírajících invalidní důchod 3. stupně se mezi lety 2015 a 2014 snížil o 2,0 %, u osob s invalidním důchodem 1. stupně došlo k nepatrnému poklesu jejich počtu o 0,2 %. Naproti tomu počet osob s invalidním důchodem 2. stupně se zvýšil o 3,3 %.

Jihomoravský kraj výší celkového i starobního důchodu dlouhodobě zaostává za průměrem České republiky. V roce 2015 celkový důchod vyplácený v Jihomoravském kraji dosáhl částky 10 794 Kč a proti průměru ČR byl o 200 Kč nižší, ve srovnání s ostatními kraji byl šestý nejnižší.

Graf 3 Průměrná výše důchodu a starobního důchodu podle krajů (v prosinci 2015)Graf 3 Průměrná výše důchodu a starobního důchodu podle krajů (v prosinci 2015)

Podobně starobní důchod, který v Jihomoravském kraji činil 11 206 Kč, byl proti průměru ČR nižší o 142 Kč a ve srovnání s ostatními kraji byl také šestý nejnižší. Nejvyšší důchody celkové i starobní byly v prosinci roku 2015 vypláceny v Hl. m. Praze, nejnižší důchody, a to také celkové i starobní, pobírali důchodci žijící v Olomouckém kraji.

Graf 4 Starobní důchod v Jihomoravském kraji a v ČRGraf 4 Starobní důchod v Jihomoravském kraji a v ČR

Vývoj výše starobních důchodů v okresech Jihomoravského kraje v minulých 5 letech ukazuje graf 5. Nejvyšší starobní důchody byly v uplynulých letech tradičně vypláceny v okrese Brno-město, nejnižší, a to také v celém období, v okrese Znojmo.

Graf 5 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci)Graf 5 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci)

Jako doplnění je uveden podrobný výčet výše důchodů podle druhu a podle pohlaví za Jihomoravský kraj a jeho okresy za prosinec 2015. Nejvyšší invalidní důchody (mužů i žen) 3. stupně byly vypláceny v okrese Brno-venkov, 2. stupně v okrese Hodonín u mužů a v okrese Brno-venkov u žen a 1. stupně pro obě pohlaví v okrese Blansko. Nejvyšší vdovské či vdovecké důchody stejně jako starobní důchody byly vypláceny v Brně-městě a nejvyšší sirotčí důchod pro oboje pohlaví v okrese Brno-venkov. Údaje uvedené v tabulce 2 jsou dokladem toho, že výše důchodů je výrazně odlišná právě podle pohlaví.

Tab. 2 Příjemci důchodu a průměrná výše důchodu v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví
(stav v prosinci 2015)
Zdroj: ČSSZTab. 2 Příjemci důchodu a průměrná výše důchodu v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2015)

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172