Dopravní nehody v Jihomoravském kraji v roce 2022

 

Na silnicích Jihomoravského kraje došlo v roce 2022 k 6 397 dopravním nehodám. O život při nich přišlo 43 osob, 205 osob bylo těžce a 2 656 osob lehce zraněno. Hmotná škoda dosáhla částky 496 mil. Kč.

S provozem dopravních prostředků, který v kraji probíhá na 4,4 tis. kilometrů silnic a dálnic, je spojena i negativní stránka, a tou je nehodovost. Až do roku 2019 se ukazatele nehodovosti v kraji spíše každoročně zhoršovaly. Omezující opatření vydaná v souvislosti s pandemickou situací v letech 2020 až 2021 příznivě ovlivnily alespoň oblast dopravní nehodovosti. Počet 6 397 dopravních nehod, k nimž došlo v kraji v roce 2022, byl meziročně o 33 nehod vyšší (o 0,5 %). Způsobené škody činily 496,1 mil. Kč, proti roku 2021 se zvýšily o 76,3 mil. Kč (o 18,2 %).

Graf 1 Počet dopravních nehod a způsobená škoda při nehodách v Jihomoravském kraji k 31. 12.

Počet nehod se tedy meziročně zvýšil jen nepatrně. Objem způsobených škod se však zvýšil téměř o pětinu a vedl tak k nárůstu průměrné výše škody u jedné nehody. V roce 2022 činila 77,5 tis. Kč, meziročně vzrostla o 17,6 % a za posledních 13 let byla nejvyšší.

Graf 2 Škody na zdraví při dopravních nehodách v Jihomoravském kraji k 31. 12.

Neměnným ukazatelem nehodovosti jsou škody způsobené na zdraví. Pokud by měřítkem byl pouze počet usmrcených (osoby, které zemřely bezprostředně nebo na následky dopravní nehody do 30 dnů), pak nejpříznivějším rokem v novodobé historii Jihomoravského kraje byl rok 2021 se 42 usmrcenými. V minulém roce při nehodách v kraji zemřelo 43 osob, což bylo o 1 více než v roce předchozím. Meziročně se také zvýšil i počet těžce zraněných. Těžce zraněno bylo 205 účastníků nehod, tedy o 12 více než v roce 2021. S lehkým zraněním vyvázlo z nehod 2 656 osob, což bylo o 323 více jak v předešlém roce.

Řidiči pod vlivem alkoholu byli v kraji viníky 508 dopravních nehod (7,94 % z celku) proti roku 2021 byl tento počet o 22 případů vyšší. Navíc zde bylo i 33 dopravních nehod, při nichž byl viník nehody pod vlivem drog (o 11 případů více než v roce 2021).

Počet dopravních nehod v Jihomoravském kraji byl v roce 2022 ve srovnání s ostatními kraji 5. nejvyšší, počet zemřelých byl 4. nejvyšší. Nejvíce nehod bylo v Praze a nejméně v Karlovarském kraji. V Karlovarském kraji byl nejnižší počet usmrcených, naopak nejvyšší počet usmrcených byl ve Středočeském kraji.

Přepočteme-li počet usmrcených na 1 tisíc hlášených nehod, pak nehody s nejtragičtějšími následky byly v roce 2022 v Jihočeském kraji – na 1 tisíc hlášených nehod připadlo 10,8 usmrcených. Naproti tomu v Praze připadlo na 1 tisíc nehod „pouze“ 1,1 usmrcených. V Jihomoravském kraji připadlo 6,7 usmrcených na 1 tisíc nehod, což byla mezi kraji 3. nejvyšší hodnota.

Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v roce 2022 stalo na území Středočeského kraje (615 nehod), v pořadí následoval Jihomoravský kraj a Praha (508, resp. 458 nehod).

Graf 3 Počet dopravních nehod, počet usmrcených a těžce zraněných podle krajů k 31. 12. 2022

Pro doplnění je možno uvést graf 4 s mezikrajským srovnáním změny počtu nehod, usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách v letech 2022 a 2021. Z grafu je zřejmé, že počet nehod se v roce 2022 snížil v Praze a v Ústeckém kraji. Naproti tomu v Olomouckém kraji došlo k největšímu nárůstu. I přesto však v tomto kraji, jako jediném, zaznamenáváme meziroční pokles počtu usmrcených i počtu těžce zraněných. Naproti tomu pouze v Pardubickém kraji, Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Zlínském kraji oba tyto počty meziročně vzrostly.

Na silnicích České republiky došlo v roce 2022 k 98 460 dopravním nehodám (o 872 méně než v roce 2021). O život při nich přišlo 454 osob (o 16 méně), 1 734 osob (o 110 více) bylo těžce a 22 452 osob lehce zraněno (o 1 871 více).

Graf 4 Rozdíl počtu nehod, počtu usmrcených a těžce zraněných podle krajů
(změna v roce 2022 proti roku 2021)

Poznámka

Od počátku roku 2009 došlo ke změnám v povinnosti ohlášení dopravní nehody - nehodu je nově nutno hlásit v těchto případech:

• Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.

• Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.

• Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

• Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

•  Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

• Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

• Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění.

 

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 230

 

  • Dopravní nehody v Jihomoravském kraji v roce 2022 (komentář v PDF)
  • Související informace:
  • Statistika nehodovosti Odkaz [nové okno]