Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 12 měsíců roku 2017 zvýšil o 4 395 osob. Na zvýšení počtu obyvatel se více než 70 procenty podílel přírůstek obyvatel stěhováním. Proti roku 2016 vzrostl počet narozených a počet sňatků, zvýšil se ale i počet rozvodů a počet zemřelých. Počet narozených byl nejvyšší od roku 1993 a počet zemřelých nejvyšší od roku 1997.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 31. prosinci 2017 celkem 1 183 207 obyvatel, za 12 měsíců se tak počet obyvatel zvýšil o 4 395 osob. Vyšší měrou se na přírůstku počtu obyvatel podílelo stěhování, tvořilo 71,9 % přírůstku počtu obyvatel (do kraje se přistěhovalo o 3 161 osob více, než se z kraje vystěhovalo). Zásluhou přirozeného přírůstku se počet obyvatel kraje zvýšil o 1 234 osob.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v roce 2017
(předběžné údaje)Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v roce 2017

Počet obyvatel se snížil pouze v okrese Hodonín, a to o 236 osob. Byl zde zaznamenán úbytek obyvatel přirozenou cestou i úbytek obyvatel stěhováním. V okrese Znojmo se počet obyvatel zvýšil pouze zásluhou přirozeného přírůstku, v ostatních 5 okresech kraje byl zaznamenán současně migrační i přirozený přírůstek obyvatel. Nejvíce obyvatel, a to 2 183, přibylo v okrese Brno-venkov.

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se zvyšuje nepřetržitě již od roku 2003 (tedy 15 let), ovšem v okrese Hodonín bylo bilanční zvýšení počtu obyvatel zaznamenáno naposledy v roce 1994. V Brně-městě počet obyvatel rostl již druhý rok po předchozích 6 letech poklesu, kdy se počet obyvatel snižoval pouze zásluhou stěhování.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v roce 2017
(předběžné údaje)Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v roce 2017

Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán celkem v 8 krajích. Ke snížení stavu obyvatel došlo v kraji Moravskoslezském, Karlovarském, Olomouckém, Zlínském, Ústeckém a v Kraji Vysočina. Počet obyvatel ČR vzrostl o 31,2 tisíc osob, ovšem přirozený přírůstek se na navýšení počtu obyvatel podílel jen desetinou.

V Jihomoravském kraji se za 12 měsíců roku 2017 živě narodilo 13 509 dětí, proti roku 2016 to bylo o 316 dětí více, zároveň jde o nejvyšší počet živě narozených v kraji od roku 1993. Nejvyšší porodnost byla v okrese Brno-město, kde na 1 000 obyvatel připadlo 12,2 živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci, což platilo i v roce 2017, kdy se narodilo 6 942 chlapců a 6 567 děvčat. V okrese Blansko chlapci tvořili dokonce 53,0 % narozených dětí, naproti tomu v okrese Vyškov pouze 48,9 %.

Celkem 48,6 % všech živě narozených dětí bylo prvorozených (6 568 dětí), 37,6 % druhorozených (5 074 dětí) a 1 867 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (13,8 %). Mimo manželství se za 12 měsíců roku 2017 narodilo 5 894 dětí, tedy 43,6 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 49,0 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (51,8 %), naopak v okrese Brno-venkov to bylo „pouze“ 39,8 % dětí.

V roce 2017 zemřelo v Jihomoravském kraji 12 275 osob (6 224 mužů, 6 051 žen), což bylo o 537 osob více než v předcházejícím roce a nejvíce od roku 1997. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti v loňském roce byla v okrese Blansko, kde na 1 000 obyvatel připadlo 11,0 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (33,5 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (25,2 %). Mezi zemřelými však bylo i 31 dětí do 1 roku a 12 dětí ve věku 1 až 14 let (v souhrnu 0,4 % zemřelých).

Do Jihomoravského kraje se v průběhu roku 2017 přistěhovalo 12 031 osob, tedy o 615 osob více než v roce 2016. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 6 716 osob (55,8 % přistěhovalých) a 5 315 osob ze zahraničí (44,2 % přistěhovalých). Více než tři čtvrtiny přistěhovalých z ciziny mířily do Brna (4 099 osob, tj. 77,1 % krajského celku). Podle státního občanství bylo mezi přistěhovalými z ciziny nejvíce osob z Ukrajiny (984), Slovenska (969) a Ruska (343).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 8 870 osob (o 212 osob méně než za 12 měsíců roku 2016). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 6 477 osob (73,0 % vystěhovalých) a 2 393 osob se odstěhovalo do zahraničí (27,0 % vystěhovalých).

Zásluhou stěhování se tedy počet obyvatel v Jihomoravském kraji zvýšil o 3 161 osob. Saldo zahraničního stěhování bylo výrazně vyšší (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 2 922 osob). Saldo vnitřního stěhování tvořilo jen 7,6 % přírůstku obyvatel stěhováním – z jiných krajů se přistěhovalo o 239 osob víc, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo.

Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2017
(za rok 2017 předběžné údaje)Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2017

Jak je zřejmé z tabulky 3, přírůstek obyvatel stěhováním v letech 2008 až 2017 zpravidla převyšoval přirozený přírůstek obyvatel. Výjimkou byly roky 2010, 2013 a 2014.

Během roku 2017 bylo v kraji uzavřeno 6 040 sňatků, což bylo o 203 více než v roce 2016 a zároveň nejvyšší počet od roku 2007 (6 287 sňatků). V 4 330 případech byli oba snoubenci svobodní. Z okresů kraje byla nejvyšší míra sňatečnosti v okrese Znojmo, na 1 000 obyvatel zde připadlo 5,4 sňatků.

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 bylo v Jihomoravském kraji rozvedeno 2 867 manželství (o 109 více než v předešlém roce). Pouze v necelé pětině případů byl navrhovatelem rozvodu muž (499 rozvodů, tj. 17,4 % celku), v 1 002 případech byla navrhovatelkou rozvodu žena (34,9 % celku) a 1 366 rozvodů bylo výsledkem společného návrhu (47,6 % z celkového počtu rozvodů). V 1 748 případech (61,0 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi (860 manželství s 1 dítětem, 796 manželství se 2 dětmi a 92 manželství se 3 a více dětmi).

Za 12 měsíců roku 2017 bylo v kraji evidováno 3 482 potratů (o 69 více než v předešlém roce), z toho 1 832 (52,6 %) představovala umělá přerušení těhotenství. Potratem tak skončilo 20,45 % těhotenství, 0,19 % těhotenství skončilo narozením mrtvého dítěte a 79,36 % těhotenství skončilo narozením živého dítěte).

Zajímavosti demografického vývoje za 12 měsíců lze hledat jednak ve srovnání relativních ukazatelů s ostatními kraji, a také ve srovnání situace v jihomoravských okresech se stavem v ostatních okresech ČR.

Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji:

 • počet sňatků na 1 000 obyvatel (5,1) byl 3. nejvyšší (spolu s Hl. m. Prahou),
 • počet živě narozených na 1 000 obyvatel (11,4) byl 2. nejvyšší (spolu se Středočeským krajem),
 • podíl narozených dětí mimo manželství (43,6 %) byl 3. nejnižší,
 • počet potratů na 1 000 obyvatel (2,9) byl nejnižší (spolu s Pardubickým krajem a Krajem Vysočina),
 • počet zemřelých na 1 000 obyvatel (10,4) byl 3. nejnižší (spolu s Pardubickým krajem a Krajem Vysočina).

Okresy Jihomoravského kraje:

 • v Brně-městě dlouhodobě přetrvává nejvyšší podíl žen, a to 51,70 % z celkového počtu obyvatel (nejnižší podíl žen je naopak v okrese Plzeň-jih, a to 49,43 %),
 • v okrese Znojmo byla 4. nejvyšší sňatečnost – 5,4 sňatků na 1 000 obyvatel (spolu s okresem Sokolov a Liberec),
 • v Brně-městě byl mezi 77 okresy ČR nejvyšší počet živě narozených na 1 000 obyvatel (12,2), okres Brno-venkov byl hodnotou 12,0 ‰ na 3. místě meziokresního srovnání (spolu s okresem Kolín),
 • v okrese Brno-venkov byl nejnižší počet potratů na 1 000 obyvatel (2,4), 3. nejnižší podíl narozených dětí mimo manželství (39,8 %) a 3. nejnižší počet zemřelých na 1 000 obyvatel (9,5),
 • v okrese Brno-venkov byl 5. nejvyšší celkový přírůstek obyvatel přepočtený na 1 000 obyvatel (10,0), když 3. nejvyšší mezi okresy ČR byl přirozený přírůstek (2,5) a 7. nejvyšší migrační přírůstek (7,5).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském krajiGraf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji

Graf 2 Přírůstek (úbytek) obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v roce 2017Graf 2 Přírůstek (úbytek) obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v roce 2017

Graf 3 Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených mimo manželství v okresech Jihomoravského kraje v roce 2017Graf 3 Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených mimo manželství v okresech Jihomoravského kraje v roce 2017

Graf 4 Přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním v okresech Jihomoravského kraje v roce 2017Graf 4 Přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním v okresech Jihomoravského kraje v roce 2017

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 • Tabulková část:
 • Demografický vývoj v krajích ČR a v okresech Jihomoravského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2017
 • Počet obyvatel
 • Narození
 • Zemřelí
 • Stěhování
 • Rozvody
 • Pohyb obyvatelstva
 • Více informací: