Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2022

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 6 měsíců roku 2022 zvýšil o 1 176 osob, a to jen zásluhou stěhování. Proti stejnému období roku 2021 poklesl počet zemřelých, poklesl ale i počet živě narozených, vzrostl počet sňatků a poklesl počet rozvodů, vzrostl počet přistěhovalých i počet vystěhovalých.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 30. červnu 2022 celkem 1 185 744 obyvatel, za 6 měsíců se jejich počet zvýšil o 1 176 osob. Počet obyvatel se zvýšil pouze zásluhou přírůstku obyvatel stěhováním (do kraje se přistěhovalo o 1 905 osob více, než se z kraje vystěhovalo), přirozenou cestou by se počet obyvatel snížil – zemřelo o 729 osob více, než se v kraji narodilo. V 7 ze 14 krajů ČR se počet obyvatel během 1. pololetí snížil, nejvýrazněji v Moravskoslezském kraji. Počet obyvatel ČR se zvýšil pouze zásluhou stěhování, a to o 9 tisíc.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. – 2. čtvrtletí 2022
(předběžné údaje)
Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. – 2. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel zvýšil ve všech okresech s výjimkou okresu Hodonín (snížení o 186 osob). Ve všech okresech kraje byl zaznamenán přírůstek obyvatel stěhováním, ovšem ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Brno-venkov byl vykázán úbytek obyvatel přirozenou cestou. Nejvyšší přírůstek obyvatel (v absolutním i relativním vyjádření) byl zjištěn v okrese Brno-venkov, kde přibylo 742 osob.

V Jihomoravském kraji se za 6 měsíců roku 2022 živě narodilo 5 946 dětí, což ve srovnání s 1. pololetím roku 2021 bylo o 480 dětí méně. Nejvyšší porodnost byla v okrese Vyškov, kde na 1 000 obyvatel připadlo 10,9 živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. pololetí 3 112 chlapců a 2 834 děvčat). V okrese Blansko chlapci tvořili dokonce 57,0 % narozených dětí.

Největší část živě narozených dětí byla pro matku 1. dítětem (2 635 dětí, tj. 44,3 %), 41,5 % druhým dítětem (2 465 dětí) a 846 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (14,2 %). Mimo manželství se v 1. pololetí roku 2022 narodilo 2 633 dětí (o 154 méně než před rokem), tedy 44,3 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 49,3 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (51,4 %), naopak v okrese Břeclav to bylo „pouze“ 41,5 % dětí.

V 1. pololetí roku 2022 zemřelo v Jihomoravském kraji 6 675 osob (3 330 mužů, 3 345 žen). Počet zemřelých v kraji byl o 1 348 osob nižší než ve stejném období předcházejícího roku. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Blansko, kde na 1 000 obyvatel připadlo 12,4 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (31,3 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (28,3 % zemřelých). Mezi zemřelými však bylo i 10 dětí do 1 roku a 3 děti ve věku 1 až 14 let.

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 6 měsíců roku 2022 přistěhovalo 7 418 osob, tedy o 136 osob více než ve srovnatelném období roku 2021. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 3 588 osob (48,4 % přistěhovalých) a 3 830 osob ze zahraničí (51,6 % přistěhovalých). Dvě třetiny přistěhovalých z ciziny mířily do Brna (2 660 osob).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 5 513 osob (o 1 100 osob více než za prvních 6 měsíců roku 2021). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 3 600 osob (65,3 % vystěhovalých) a 1 913 osob se odstěhovalo do zahraničí (34,7 % vystěhovalých).

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletí
(za 1. – 2. čtvrtletí 2022 předběžné údaje)
Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletí (za 1. – 2. čtvrtletí 2022 předběžné údaje)

Stěhováním se počet obyvatel v kraji zvýšil o 1 905 osob. Byla to však pouze zásluha zahraničního stěhování (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 1 917 osob), saldo vnitřního stěhování bylo záporné (z jiných krajů se přistěhovalo o 12 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo).

V průběhu prvního pololetí roku 2022 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 2 509 manželství, což bylo o 683 více než ve stejném období předcházejícího roku. Ve dvou třetinách sňatků (1 686 případů) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních 6 měsíců 1 140 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 119 méně než ve stejném období minulého roku).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletí
Graf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletí

Zajímavosti demografického vývoje za 1. pololetí lze hledat jednak ve srovnání relativních ukazatelů s ostatními kraji a také ve srovnání situace v jihomoravských okresech se stavem v ostatních okresech ČR.

Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji:

-       počet sňatků na 1 000 obyvatel (4,3) byl mezi kraji nejvyšší (spolu s Prahou a Zlínským krajem),
-       počet živě narozených na 1 000 obyvatel (10,1) byl mezi kraji 2. nejvyšší (po Praze),
-       podíl narozených mimo manželství (44,3 %) byl 3. nejnižší,
-       počet zemřelých na 1 000 obyvatel (11,4) byl mezi kraji 3. nejnižší (spolu s Krajem Vysočina).

 Okresy Jihomoravského kraje mezi 77 okresy ČR:

-       podíl žen na obyvatelstvu v Brně-městě (51,25 %) byl 2. nejvyšší (okres Ostrava-město má podíl žen 51,27 %),
-       podíl chlapců mezi živě narozenými dětmi v okrese Blansko (57,0 %) byl mezi okresy nejvyšší,
-       počet živě narozených na 1 000 obyvatel v okrese Vyškov (10,93) byl mezi okresy nejvyšší,
-       podíl narozených mimo manželství v okrese Břeclav (41,5 %) byl mezi okresy 4. nejnižší,
-       v Brně-městě byla 4. nejvyšší sňatečnost – 4,53 sňatků na 1 000 obyvatel.

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172