Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2020

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 6 měsíců roku 2020 zvýšil o 1 763 osob, a jen zásluhou stěhování. Proti stejnému období roku 2019 poklesl počet živě narozených, poklesl ale i počet zemřelých, výrazně poklesl počet sňatků, snížil se ale i počet rozvodů, poklesl počet přistěhovalých i počet vystěhovalých.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 30. červnu 2020 celkem 1 193 752 obyvatel, za 6 měsíců se jejich počet zvýšil o 1 763 osob. Počet obyvatel se zvýšil zejména zásluhou přírůstku obyvatel stěhováním (do kraje se přistěhovalo o 1 708 osob více, než se z kraje vystěhovalo), přirozený přírůstek tvořil jen 3 procenta celkového přírůstku obyvatel kraje - narodilo se o 55 osob více než v kraji zemřelo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán celkem v 6 krajích, počet obyvatel ČR se zvýšil pouze zásluhou stěhování, a to o 5,2 tisíc.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. – 2. čtvrtletí 2020
(předběžné údaje)Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. – 2. čtvrtletí 2020

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel zvýšil ve všech okresech s výjimkou okresu Hodonín. Na Hodonínsku stav obyvatel poklesl o 76 osob, a to pouze zásluhou přirozeného úbytku. Přirozený úbytek byl zaznamenán i v okresech Blansko a Břeclav, přirozený úbytek zde však byl převýšen migračním přírůstkem. Migrační přírůstek tak byl vykázán ve všech okresech kraje. Nejvyšší přírůstek obyvatel (v absolutním i relativním vyjádření) byl zjištěn v okrese Brno-venkov, kde přibylo 1 000 osob.

V Jihomoravském kraji se za 6 měsíců roku 2020 živě narodilo 6 181 dětí, což ve srovnání s 1. pololetím roku 2019 bylo o 447 dětí méně. Nejvyšší porodnost byla v okrese Brno-venkov, kde na 1 000 obyvatel připadlo 11,3 živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. pololetí 3 172 chlapců a 3 009 děvčat). V okrese Brno-venkov chlapci tvořili 53,3 % narozených dětí, naproti tomu v okrese Vyškov pouze 49,0 %.

Téměř polovina všech živě narozených dětí byla pro matku 1. dítětem (2 922 dětí, tj. 47,3 %), 38,7 % druhým dítětem (2 391 dětí) a 868 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (14,0 %). Mimo manželství se v 1. pololetí roku 2020 narodilo 2 690 dětí (o 70 méně), tedy 43,5 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 48,1 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (50,5 %), naopak v okrese Brno-venkov to bylo „pouze“ 36,7 % dětí.

V 1. pololetí roku 2020 zemřelo v Jihomoravském kraji 6 126 osob (3 112 mužů, 3 014 žen), což bylo o 58 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Blansko, kde na 1 000 obyvatel připadlo 11,2 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (31,9 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (26,4 %). Mezi zemřelými však bylo i 18 dětí do 1 roku a 11 dětí ve věku 1 až 14 let.

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 6 měsíců roku 2020 přistěhovalo 6 137 osob, tedy o 283 osob méně než ve srovnatelném období roku 2019. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 3 022 osob (49,2 % přistěhovalých) a 3 115 osob ze zahraničí (50,8 % přistěhovalých). Dvě třetiny přistěhovalých z ciziny mířily do Brna (2 141 osob).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 4 429 osob (o 572 osob méně než za prvních 6 měsíců roku 2019). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 3 032 osob (68,5 % vystěhovalých) a 1 397 osob se odstěhovalo do zahraničí (31,5 % vystěhovalých).

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletí
(za 1. – 2. čtvrtletí 2020 předběžné údaje)Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletí

 Stěhováním se počet obyvatel v kraji zvýšil o 1 708 osob. Byla to však pouze zásluha zahraničního stěhování (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 1 718 osob), neboť saldo vnitřního stěhování bylo záporné (z jiných krajů se přistěhovalo o 10 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo).

V průběhu prvního pololetí roku 2020 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 1 616 manželství, což bylo o 1 115 méně než ve stejném období předcházejícího roku. V téměř dvou třetinách sňatků (1 037 případů) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních 6 měsíců 1 027 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 266 méně než ve stejném období minulého roku). Ve více než polovině případů byl rozvod společným návrhem (549 rozvodů, tj. 53,5 % z celku). V 292 případech (28,4 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena. V 615 případech (59,9 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Graf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletíGraf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. – 2. čtvrtletí

Zajímavosti demografického vývoje za 1. pololetí lze hledat jednak ve srovnání relativních ukazatelů s ostatními kraji a také ve srovnání situace v jihomoravských okresech se stavem v ostatních okresech ČR.

Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji:

-       počet sňatků na 1 000 obyvatel (2,7) byl mezi kraji nejvyšší (spolu s Moravskoslezským a Libereckým krajem),

-       počet rozvodů na 1 000 obyvatel (1,7) byl mezi kraji nejnižší (spolu s Krajem Vysočina),

-       počet živě narozených na 1 000 obyvatel (10,4) byl mezi kraji 3. nejvyšší (spolu s Olomouckým krajem),

-       podíl narozených mimo manželství (43,5 %) byl 3. nejnižší,

-       3. nejnižší byl i počet zemřelých na 1 000 obyvatel (10,3).

 

Okresy Jihomoravského kraje mezi 77 okresy ČR:

-       v Brně-městě dlouhodobě přetrvává nejvyšší podíl žen, a to 51,45 %,

-       počet živě narozených na 1 000 obyvatel v okrese Brno-venkov (11,3) byl mezi okresy nejvyšší,

-       podíl narozených mimo manželství v okrese Brno-venkov (36,7 %) byl mezi okresy nejnižší,

-       v okrese Znojmo byla 3. nejnižší rozvodovost (1,5 rozvodů na 1 000 obyvatel, spolu se 2 okresy),

-       v okrese Znojmo byla 2. nejvyšší sňatečnost – 3,1 sňatků na 1 000 obyvatel,

-       v okrese Brno-venkov byl 4. nejnižší počet zemřelých na 1 000 obyvatel (9,6).

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172