Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2017

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 6 měsíců roku 2017 zvýšil o 1 183 osob, a to především zásluhou stěhování. Proti stejnému období roku 2016 poklesl počet živě narozených a počet sňatků, vzrostl počet přistěhovalých, zvýšil se ale i počet vystěhovalých a počet zemřelých.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 30. červnu 2017 celkem 1 179 995 obyvatel, za 6 měsíců se jejich počet zvýšil o 1 183 osob. Počet obyvatel se zvýšil zejména zásluhou přírůstku obyvatel stěhováním (do kraje se přistěhovalo o 1 115 osob více, než se z kraje vystěhovalo), přirozený přírůstek tvořil jen zlomek celkového přírůstku obyvatel kraje - narodilo se o 68 osob více, než v kraji zemřelo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán celkem v 7 krajích, počet obyvatel ČR se zvýšil pouze zásluhou stěhování, a to o 9,2 tisíc.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2017
(předběžné údaje)Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2017

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel snížil ve 3 okresech, nejvíce v okrese Hodonín (o 162 osob), dále v Brně-městě (o 12 osob) a v okrese Znojmo – pokles o 5 obyvatel. V okrese Hodonín byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatel i úbytek obyvatel stěhováním, v Brně-městě byl pokles počtu obyvatel způsoben stěhováním a v okrese Znojmo převýšil přirozený úbytek obyvatel přírůstek obyvatel migrací. Je třeba uvést, že v okresech Blansko a Břeclav byl zaznamenán také úbytek obyvatel přirozenou cestou, převýšil ho však migrační přírůstek. Nejvyšší přírůstek obyvatel (v absolutním i relativním vyjádření) byl zjištěn v okrese Brno-venkov, kde přibylo 1 020 osob.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. pololetí 2017
(předběžné údaje)Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. pololetí 2017

V Jihomoravském kraji se za 6 měsíců roku 2017 živě narodilo 6 486 dětí, což ve srovnání s 1. pololetím roku 2016 bylo o 24 dětí méně. Nejvyšší porodnost byla v okresech Brno-město a Vyškov, kde na 1 000 obyvatel připadlo 12,0 (resp. 11,2) živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. pololetí 3 323 chlapců a 3 163 děvčat). V okrese Brno-venkov chlapci tvořili 52,5 % narozených dětí, naproti tomu v okrese Vyškov pouze 49,7 %.

Téměř polovina všech živě narozených dětí byla pro matku 1. dítětem (3 150 dětí, tj. 48,6 %), 38,0 % druhým dítětem (2 464 dětí) a 872 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (13,4 %). Mimo manželství se v 1. pololetí roku 2017 narodilo 2 817 dětí (o 56 více), tedy 43,4 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 49,0 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (53,6 %), naopak v okrese Brno-venkov to bylo „pouze“ 39,7 % dětí.

V 1. pololetí roku 2017 zemřelo v Jihomoravském kraji 6 418 osob (3 216 mužů, 3 202 žen), což bylo o 520 osob více než ve stejném období předcházejícího roku. V posledních 10 letech byl uvedený počet zemřelých nejvyšší (srovnávány počty 1. pololetí). Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Blansko, kde na 1 000 obyvatel připadlo 11,8 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (34,1 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (24,9 %). Mezi zemřelými však bylo i 19 dětí do 1 roku a 4 děti ve věku 1 až 14 let.

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 6 měsíců roku 2017 přistěhovalo 6 069 osob, tedy o 419 osob více než ve srovnatelném období roku 2016. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 3 506 osob (57,8 % přistěhovalých) a 2 563 osob ze zahraničí (42,2 % přistěhovalých). Téměř tři čtvrtiny přistěhovalých z ciziny mířily do Brna (1 897 osob, tj. 74,0 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 4 954 osob (o 641 osob více než za 6 měsíců roku 2016). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 3 188 osob (64,4 % vystěhovalých) a 1 766 osob se odstěhovalo do zahraničí (35,6 % vystěhovalých).

Stěhováním se počet obyvatel v Jihomoravském kraji zvýšil o 1 115 osob. Bylo to však především zásluhou zahraničního stěhování - počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 797 osob, saldo vnitřního stěhování bylo nižší - z jiných krajů se přistěhovalo o 318 osob více, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo.

Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. pololetí
(předběžné údaje)Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. pololetí

 Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. pololetíGraf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. pololetí

V průběhu prvního pololetí roku 2017 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 2 315 manželství, což bylo o 208 méně než ve stejném období předcházejícího roku. V téměř třech čtvrtinách sňatků (1 624 případů) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

Za 6 měsíců roku 2017 bylo v kraji evidováno 1 785 potratů (o 52 více než v loňském 1. pololetí), z toho 915 (51,3 %) představovala umělá přerušení těhotenství. Potratem tak skončilo 21,5 % těhotenství (0,2 % těhotenství skončilo narozením mrtvého dítěte a 78,3 % těhotenství skončilo narozením živého dítěte).

Zajímavosti demografického vývoje za 1. pololetí lze hledat jednak ve srovnání relativních ukazatelů s ostatními kraji a také ve srovnání situace v jihomoravských okresech se stavem v ostatních okresech ČR.

Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji:

-       počet sňatků na 1 000 obyvatel (4,0) byl mezi kraji nejvyšší

-       počet živě narozených na 1 000 obyvatel (11,1) byl 3. nejvyšší

-       podíl narozených mimo manželství (43,4 %) byl 3. nejnižší

-       počet zemřelých na 1 000 obyvatel (11,0) byl 4. nejnižší (spolu s Jihočeským krajem)

 

Okresy Jihomoravského kraje mezi 77 okresy ČR:

-       v Brně-městě dlouhodobě přetrvává nejvyšší podíl žen, a to 51,69 %

-       v okresech Brno-město a Vyškov byla 2. nejvyšší sňatečnost – 4,1 sňatků na 1 000 obyvatel

-       počet živě narozených na 1 000 obyvatel v Brně-městě (12,0) byl mezi okresy nejvyšší

-       v okrese Brno-venkov byl 3. nejnižší počet zemřelých na 1 000 obyvatel (9,7)

-       podíl narozených mimo manželství v okrese Brno-venkov (39,7 %) byl 2. nejnižší

-    v okrese Brno-venkov byl 5. nejvyšší celkový přírůstek obyvatel přepočtený na 1 000 obyvatel (9,4), když přirozený přírůstek (1,3) byl 4. nejvyšší (spolu s okresem Kolín) a migrační přírůstek (8,1) byl 7. nejvyšší mezi 77 okresy

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172