Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 3 měsíce roku 2022 zvýšil o 406 osob, a to pouze zásluhou stěhování, přirozenou cestou by se počet obyvatel kraje snížil. Proti stejnému období minulého roku poklesl počet zemřelých, poklesl ale i počet živě narozených. Zvýšil se počet přistěhovalých i počet vystěhovalých, vzrostl počet sňatků.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 31. březnu 2022 celkem 1 184 974 obyvatel, za 3 měsíce se jejich počet zvýšil o 406 osob. Migrační přírůstek počtu obyvatel plně pokryl úbytek obyvatel přirozenou cestou. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 1 094 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Zemřelo o 688 osob více, než se v kraji živě narodilo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán kromě Jihomoravského kraje v dalších 5 krajích (Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Pardubický kraj), počet obyvatel ČR se zvýšil také jen zásluhou stěhování, a to o 3,2 tisíc.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
(předběžné údaje)

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel snížil jen v okresech Brno-město (o 90 osob) a Hodonín (o 242 osob). Ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Brno-venkov byl vykázán přirozený úbytek obyvatel, ve všech okresech s výjimkou okresu Hodonín byl zaznamenán migrační přírůstek obyvatel. Pouze v okrese Brno-venkov tak byl zaznamenán přírůstek obyvatel přirozenou cestou i migrací, naopak v okrese Hodonín došlo k úbytku počtu obyvatel přirozenou cestou i migrací.

Podle dosud dostupných údajů se v Jihomoravském kraji za 3 měsíce roku 2022 živě narodilo 2 935 dětí, což bylo ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2021 o 227 děti méně. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. čtvrtletí 1 534 chlapců a 1 401 děvčat). V okrese Břeclav ale chlapci tvořili jen 49,6 % z živě narozených dětí, naproti tomu v okrese Blansko chlapci tvořili 57,2 % narozených dětí. Mimo manželství se v 1. čtvrtletí roku 2022 narodilo 1 330 dětí (proti loňsku o 49 dětí méně), tedy 45,3 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 50,3 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (51,9 %).

Podle předběžných výsledků v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí roku 2022 zemřelo 3 623 osob (1 808 mužů, 1 815 žen), což bylo o 1 104 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku, tedy období, které bylo výrazně ovlivněno nepříznivou epidemiologickou situací. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti v letošních prvních 3 měsících byla v okrese Blansko, na 1 000 obyvatel zde připadlo 13,5 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (30,8 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (28,8 %). Mezi zemřelými byly i 4 děti do 1 roku.

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 3 měsíců roku 2022 přistěhovalo 3 925 osob, tedy o 189 osob více než ve srovnatelném období roku 2021. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 1 781 osob (45,4 % přistěhovalých) a 2 144 osob ze zahraničí (54,6 % přistěhovalých). Dvě třetiny přistěhovalých z ciziny mířily do Brna (1 468 osob, tj. 68,5 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 2 831 osob (o 381 osob více než za 3 měsíce roku 2021). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 819 osob (64,3% vystěhovalých) a 1 012 osob se odstěhovalo do zahraničí (35,7 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního stěhování bylo záporné - z jiných krajů se přistěhovalo o 38 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo. Saldo zahraničního stěhování bylo kladné (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 1 132 osob), počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 1 094 osob.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí
(za 1. čtvrtletí 2022 předběžné údaje)

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 460 manželství, což bylo o 152 více než ve stejném období předcházejícího roku. V nadpoloviční většině (245 případů) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

V souvislosti se sňatky je třeba uvést významnou roli magického data 22. 2. 2022. V ČR bylo v tento den uzavřeno 1 080 manželství, což byla celá čtvrtina z 4 242 sňatků uzavřených v 1. čtvrtletí. Podobná situace nastala i v Jihomoravském kraji, v uvedený den bylo uzavřeno 122 sňatků, tj. 26,5 % z počtu sňatků.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172