Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 3 měsíce roku 2019 zvýšil o 110 osob, a to pouze zásluhou stěhování, přirozenou cestou by se počet obyvatel kraje snížil. Proti stejnému období minulého roku poklesl počet zemřelých, snížil se ale i počet narozených, vzrostl počet přistěhovalých, zvýšil se ale i počet vystěhovalých. Počet sňatků se nepatrně snížil, vzrostl ale, i když také jen mírně, počet rozvodů.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 31. březnu 2019 celkem 1 187 777 obyvatel, za 3 měsíce se jejich počet zvýšil o 110 osob. Nárůst počtu obyvatel je výhradně zásluha stěhování, neboť migrační přírůstek kompenzoval úbytek obyvatel přirozenou cestou. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 290 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Přirozenou cestou obyvatel ubylo, neboť zemřelo o 180 osob více, než se v kraji narodilo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v 8 krajích, počet obyvatel ČR se zvýšil o 3 012 osob, a to pouze zásluhou stěhování.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019
(předběžné údaje)Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel snížil ve 2 okresech – v Brně-městě (-568 osob) a v okrese Hodonín (-177 osob). V obou okresech byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatel i úbytek obyvatel stěhováním. V ostatních 5 okresech kraje se počet obyvatel zvýšil prakticky jen zásluhou stěhování, neboť přirozený přírůstek v řádu jednotek osob byl zaznamenán pouze v okrese Blansko a Brno-venkov (+4, resp. +3 osoby). Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Brno-venkov, a to 519.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2019
(předběžné údaje)Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2019

Podle dosud dostupných údajů se v Jihomoravském kraji za 3 měsíce roku 2019 živě narodilo 3 127 dětí, což ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2018 bylo o 122 dětí méně. Nejvyšší porodnost byla v okrese Vyškov, kde na 1 000 obyvatel připadlo 11,3 živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. čtvrtletí 1 612 chlapců a 1 515 děvčat). V okrese Hodonín chlapci tvořili dokonce 57,2 % narozených dětí.

Téměř polovina všech živě narozených dětí byla pro matku 1. dítětem (1 468 dětí, tj. 46,9 %), 38,9 % druhým dítětem (1 215 dětí) a 444 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem (14,2 %). Mimo manželství se v 1. čtvrtletí roku 2019 narodilo 1 286 dětí (o 214 méně), tedy 41,1 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 48,4 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Břeclav (48,0 %).

Podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí roku 2019 zemřelo v Jihomoravském kraji 3 307 osob (1 611 mužů, 1 696 žen), což bylo o 168 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Hodonín, na 1 000 obyvatel zde připadlo 12,6 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (33,7 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (25,0 %). Mezi zemřelými však bylo i 9 dětí do 1 roku a 6 dětí ve věku 1 až 14 let.

Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí
(předběžné údaje)Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 3 měsíců roku 2019 přistěhovalo 3 459 osob, tedy o 439 osob více než ve srovnatelném období roku 2018. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 1 808 osob (52,3 % přistěhovalých) a 1 651 osob ze zahraničí (47,7 % přistěhovalých). Velká část přistěhovalých z ciziny mířila do Brna (1 151 osob, tj. 69,7 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 3 169 osob (o 830 osob více než za 3 měsíce roku 2018). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 739 osob (54,9 % vystěhovalých) a 1 430 osob se odstěhovalo do zahraničí (45,1 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního i zahraničního stěhování bylo kladné a počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 290 osob. Saldo vnitřního stěhování ale bylo podstatně nižší (z jiných krajů se přistěhovalo o 69 osob víc, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo). Saldo zahraničního stěhování tvořilo tři čtvrtiny přírůstku obyvatel kraje stěhováním (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 221 osob).

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2019 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 421 manželství, což bylo o 15 méně než ve stejném období předcházejícího roku. V nadpoloviční většině (218 případů) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních tří měsíců 621 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 12 více než ve stejném období minulého roku). Ve více než polovině případů byl rozvod společným návrhem (318 rozvodů, tj. 51,2 % z celku). Ve 205 případech (33,0 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena. V 397 případech (63,9 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172

  • Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019 (komentář v PDF)
  • Tabulková část:
  • Demografický vývoj v krajích ČR a v okresech Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2019
  • Počet obyvatel
  • Narození
  • Zemřelí
  • Stěhování
  • Rozvody
  • Pohyb obyvatelstva
  • Více informací: