Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2017

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 3 měsíce roku 2017 nezměnil. Přírůstek obyvatel stěhováním v plné míře nahradil úbytek obyvatel přirozenou měnou. Počet zemřelých za čtvrtletí byl nejvyšší v posledních 10 letech a proti stejnému období roku 2016 vzrostl o 500 osob. Proti minulému roku vzrostl i počet přistěhovalých a vystěhovalých, poklesl počet sňatků a počet živě narozených.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 31. březnu 2017 celkem 1 178 815 obyvatel, za 3 měsíce se jejich počet zvýšil pouze o 3 osoby. To, že je zaznamenán takto nepatrný nárůst počtu obyvatel, je výsledkem stěhování, neboť migrační přírůstek kompenzoval úbytek obyvatel přirozenou cestou. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 509 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Přirozenou cestou by obyvatel ubylo, protože zemřelo o 506 osob více, než se v kraji narodilo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán pouze ve 4 krajích, počet obyvatel ČR se nepatrně zvýšil (o 247), a to pouze zásluhou stěhování.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017
(předběžné údaje)Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel zvýšil jen ve 3 okresech – nejvíce v okrese Brno-venkov (o 310 obyvatel), dále v okresech Břeclav (o 21) a Vyškov (o 19). Je však třeba uvést, že převaha počtu zemřelých nad počtem narozených byla zaznamenána ve všech okresech v kraji. Přírůstek počtu obyvatel v uvedených 3 okresech je tak pouze zásluha stěhování. V okresech Hodonín a Znojmo byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatel i úbytek obyvatel stěhováním.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2017
(předběžné údaje)Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2017

Podle dosud dostupných údajů se v Jihomoravském kraji za 3 měsíce roku 2017 živě narodilo 3 100 dětí, což ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2016 bylo o 128 dětí méně. Nejvyšší porodnost byla v okrese Vyškov, kde na 1 000 obyvatel připadlo 11,8 živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. čtvrtletí 1 601 chlapců a 1 499 děvčat). V okrese Znojmo chlapci tvořili dokonce 56,9 % narozených dětí.

Téměř polovina všech živě narozených dětí byla pro matku 1. dítětem (1 491 dětí, tj. 48,1 %), 38,4 % druhým dítětem (1 191 dětí) a 418 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (13,5 %). Mimo manželství se v 1. čtvrtletí roku 2017 narodilo 1 348 dětí (o 18 méně), tedy 43,5 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 49,5 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (51,2 %).

Podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí roku 2017 zemřelo v Jihomoravském kraji 3 606 osob (1 789 mužů, 1 817 žen), což bylo o 520 osob více než ve stejném období předcházejícího roku. Jak je zřejmé z tabulky 3 i z grafu, počet zemřelých byl nejvyšší v uplynulých 10 letech (resp. vždy za 1. čtvrtletí v uvedených letech). Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okresech Blansko a Brno-město, kde na 1 000 obyvatel připadlo 13,4 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (34,4 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (25,0 %). Mezi zemřelými však bylo i 8 dětí do 1 roku a 2 děti ve věku 1 až 14 let.

Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí
(předběžné údaje)Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 3 měsíců roku 2017 přistěhovalo 3 199 osob, tedy o 317 osob více než ve srovnatelném období roku 2016. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 1 815 osob (56,7 % přistěhovalých) a 1 384 osob ze zahraničí (43,3 % přistěhovalých). Tři čtvrtiny přistěhovalých z ciziny mířily do Brna (1 060 osob, tj. 76,6 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 2 690 osob (o 557 osob více než za 3 měsíce roku 2016). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 708 osob (63,5 % vystěhovalých) a 982 osob se odstěhovalo do zahraničí (36,5 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního i zahraničního stěhování bylo kladné a počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 509 osob. Saldo vnitřního stěhování ale bylo podstatně nižší (z jiných krajů se přistěhovalo o 107 osob víc, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo), saldo zahraničního stěhování tvořilo čtyři pětiny přírůstku obyvatel kraje stěhováním (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 402 osob).

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2017 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 358 manželství, což bylo o 34 méně než ve stejném období předcházejícího roku. V nadpoloviční většině (204 případů) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

Za 3 měsíce roku 2017 bylo v kraji evidováno 874 potratů (o 41 méně než v předešlém roce), z toho 452 (51,7 %) představovala umělá přerušení těhotenství. Potratem tak skončilo 21,95 % těhotenství (0,20 % těhotenství skončilo narozením mrtvého dítěte a 77,85 % těhotenství skončilo narozením živého dítěte).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletíGraf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172