Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 9 měsíců roku 2018 zvýšil o 2 682 osob. Třetinu celkového přírůstku počtu obyvatel tvoří přirozený přírůstek obyvatel. Migrační přírůstek je tvořen výhradně kladným saldem zahraničního stěhování. Proti stejnému období roku 2017 v kraji vzrostl počet živě narozených, vzrostl ale i počet zemřelých, zvýšil se počet sňatků, počet rozvodů se snížil. Vzrostl počet přistěhovalých i počet vystěhovalých. Počty živě narozených, počty zemřelých a počty sňatků byly nejvyšší v uplynulých 10 letech (resp. vždy za 9 měsíců jednotlivých let).

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 30. září 2018 celkem 1 185 889 obyvatel, za 9 měsíců se tak počet obyvatel zvýšil o 2 682 osob. Přírůstek obyvatel stěhováním převýšil výši přirozeného přírůstku. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 1 746 osob více, než se z kraje vystěhovalo a narodilo se zde o 936 osob více, než v kraji zemřelo.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018
předběžné údaje)Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Z okresů Jihomoravského kraje se počet obyvatel snížil pouze v okrese Hodonín, a to o 176 osob. Byl zde zaznamenán přirozený úbytek obyvatel i úbytek obyvatel stěhováním. V Brně-městě se celkový počet obyvatel sice zvýšil, ale pouze zásluhou přirozeného přírůstku obyvatel, neboť počet vystěhovalých zde převýšil počet přistěhovalých. Ve zbylých 5 okresech byl zaznamenán současně migrační i přirozený přírůstek obyvatel. Nejvíce obyvatel, a to 1 960, přibylo v okrese Brno-venkov.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018
(předběžné údaje)Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán celkem v 8 krajích, v Karlovarském, Ústeckém, Královéhradeckém, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji se počet obyvatel od počátku roku snížil. Počet obyvatel ČR vzrostl o 27,7 tisíc osob, a to především zásluhou zahraničního stěhování, neboť přirozený přírůstek tvořil pouze 6 % z celkového přírůstku počtu obyvatel.

Podle předběžných údajů se v Jihomoravském kraji za 9 měsíců roku 2018 živě narodilo 10 320 dětí, což ve srovnání s definitivními výsledky stejného období minulého roku bylo jen o 9 dětí více. V uplynulých 10 letech (resp. vždy za 9 měsíců jednotlivých let) to byl nejvyšší počet živě narozených. Hranice 10 tisíc živě narozených byla v minulém desetiletí překročena v posledních 3 letech a v roce 2009.

Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. až 3. čtvrtletí 5 258 chlapců a 5 062 děvčat), v okrese Vyškov ale chlapci tvořili jen 47,9 % narozených dětí. Celkem 48,0 % všech živě narozených dětí bylo prvorozených (4 949 dětí), 38,9 % druhorozených (4 012 dětí) a 1 359 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (13,2 %). Mimo manželství se za 9 měsíců roku 2018 narodilo 4 509 dětí (o 60 více, než ve stejném období minulého roku) a tvořily 43,7 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 48,5 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (49,3 %), naopak v okrese Brno-venkov to bylo pouze 37,8 % dětí.

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku zemřelo v Jihomoravském kraji 9 384 osob (4 708 mužů, 4 676 žen), což bylo o 68 osob více než ve stejném období minulého roku. Stejně jako u počtu živě narozených byl i počet zemřelých počtem nejvyšším v posledních 10 letech, (resp. vždy za 9 měsíců jednotlivých let). Ve struktuře zemřelých podle věku byly nejpočetnější skupinou zemřelých osoby ve věku 80 až 89 let (32,4 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (26,3 %). Mezi zemřelými však bylo i 22 dětí do 1 roku a 11 dětí ve věku 1 až 14 let (v souhrnu 0,4 % zemřelých).

Do Jihomoravského kraje se v průběhu ledna až září 2018 přistěhovalo 9 475 osob, tedy o 481 osob více než ve srovnatelném období loňského roku. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 5 145 osob (54,3 % přistěhovalých) a 4 330 osob ze zahraničí (45,7 % přistěhovalých). Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 7 729 osob (o 847 osob více než za 9 měsíců roku 2017). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 5 134 osob (66,4 % vystěhovalých) a 2 595 osob se odstěhovalo do zahraničí (33,6 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního i zahraničního stěhování bylo kladné a počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 1 746 osob. Saldo vnitřního stěhování ale bylo výrazně nižší (z jiných krajů se přistěhovalo o 11 osob více, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo), saldo zahraničního stěhování tvořilo 99 % přírůstku obyvatel kraje stěhováním (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 1 735 osob).

Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí
(předběžné údaje)Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Od počátku roku 2018 bylo v kraji uzavřeno 5 393 sňatků, což bylo o 40 více než za 9 měsíců roku 2017. Podobně jako v případu počtu živě narozených a počtu zemřelých, tak i počet uzavřených sňatků byl nejvyšší v posledních 10 letech. V 3 851 případech byli oba snoubenci svobodní (71,4 % z celku).

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních tří čtvrtletí 1 960 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 134 méně než ve stejném období minulého roku). Ve více než polovině případů byl rozvod společným návrhem (1 007 rozvodů, tj. 51,4 % z celku). V 624 případech (31,8 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena. V 1 169 případech (59,6 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi (540 manželství s 1 dítětem, 550 manželství se 2 dětmi a 79 manželství se 3 a více dětmi).

Graf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletíGraf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Zajímavosti demografického vývoje za 9 měsíců lze hledat jednak ve srovnání relativních ukazatelů s ostatními kraji, a také ve srovnání situace v jihomoravských okresech se stavem v ostatních okresech ČR:

Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji:

 • počet živě narozených na 1 000 obyvatel (11,7) byl po Praze 2. nejvyšší
 • podíl živě narozených mimo manželství (43,7 %) byl 3. nejnižší (po Praze a Zlínském kraji)
 • počet zemřelých na 1 000 obyvatel (10,6) byl 5. nejnižší

 Okresy Jihomoravského kraje mezi 77 okresy ČR:

 • v Brně-městě dlouhodobě přetrvává nejvyšší podíl žen, a to 51,68 %
 • počet živě narozených na 1 000 obyvatel v Brně-městě (12,7) byl mezi okresy nejvyšší (spolu s okresem Žďár nad Sázavou), třetí v pořadí následoval okres Brno-venkov s hodnotou 12,5 živě narozených na 1 000 obyvatel
 • podíl živě narozených mimo manželství v okrese Brno-venkov (37,8 %) byl 3. nejnižší
 • podíl chlapců z živě narozených v okrese Vyškov (47,9 %) byl 4. nejnižší
 • v okrese Brno-venkov byl 4. nejvyšší celkový přírůstek obyvatel přepočtený na 1 000 obyvatel (11,9), když přirozený přírůstek (2,7) byl 5. nejvyšší a migrační přírůstek (9,2) byl 9. nejvyšší mezi 77 okresy

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 • Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (aktualita v PDF)
 • Tabulková část:
 • Demografický vývoj v krajích ČR a v okresech Jihomoravského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Počet obyvatel
 • Narození
 • Zemřelí
 • Stěhování
 • Rozvody
 • Pohyb obyvatelstva
 • Více informací: