Demografický vývoj v 1. pololetí 2018

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 6 měsíců roku 2018 zvýšil o 1 174 osob, a to především zásluhou stěhování. Proti stejnému období roku 2017 poklesl počet rozvodů, počet živě narozených a počet zemřelých, vzrostl počet přistěhovalých, zvýšil se ale i počet vystěhovalých.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 30. červnu 2018 celkem 1 184 381 obyvatel, za 6 měsíců se jejich počet zvýšil o 1 174 osob. Počet obyvatel se zvýšil zejména zásluhou přírůstku obyvatel stěhováním (do kraje se přistěhovalo o 1 075 osob více, než se z kraje vystěhovalo), přirozený přírůstek tvořil jen zlomek celkového přírůstku obyvatel kraje - narodilo se o 99 osob více, než v kraji zemřelo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán celkem v 8 krajích, počet obyvatel ČR se zvýšil pouze zásluhou stěhování, a to o 17,7 tisíc.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018
(předběžné údaje)Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel snížil ve 3 okresech, nejvíce v okrese Brno-město (o 252 osob), dále v okrese Hodonín (o 170 osob) a v okrese Břeclav – pokles o 29 obyvatel. V okrese Hodonín byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatel i úbytek obyvatel stěhováním, v Brně-městě byl pokles počtu obyvatel způsoben stěhováním a v okrese Břeclav převýšil přírůstek obyvatel migrací přirozený úbytek. Nejvyšší přírůstek obyvatel (v absolutním i relativním vyjádření) byl zjištěn v okrese Brno-venkov, kde přibylo 1 297 osob.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. pololetí 2018
(předběžné údaje)Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. pololetí 2018

V Jihomoravském kraji se za 6 měsíců roku 2018 živě narodilo 6 524 dětí, což ve srovnání s 1. pololetím roku 2017 bylo o 63 dětí méně. Nejvyšší porodnost byla v okresech Brno-venkov a Znojmo, kde na 1 000 obyvatel připadlo 12,1 (resp. 11,1) živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. pololetí letošního roku 3 314 chlapců a 3 210 děvčat). V okrese Břeclav chlapci tvořili 55,7 % narozených dětí, naproti tomu v okrese Vyškov pouze 48,6 %.

Téměř polovina všech živě narozených dětí byla pro matku 1. dítětem (3 114 dětí, tj. 47,7 %). Mimo manželství se v 1. pololetí roku 2018 narodilo 2 865 dětí, tedy 43,9 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 48,7 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okresech Břeclav a Znojmo (50,0 %), naopak v okrese Brno-venkov to bylo „pouze“ 37,5 % dětí.

V 1. pololetí roku 2018 zemřelo v Jihomoravském kraji 6 425 osob (3 259 mužů, 3 166 žen), což bylo o 34 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Brno-město, kde na 1 000 obyvatel připadlo 11,6 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (32,4 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (26,4 %). Mezi zemřelými však bylo i 14 dětí do 1 roku a 9 děti ve věku 1 až 14 let.

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 6 měsíců roku 2018 přistěhovalo 6 071 osob, tedy o 178 osob více než ve srovnatelném období roku 2017. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 3 325 osob (54,8 % přistěhovalých) a 2 746 osob ze zahraničí (45,2 % přistěhovalých). Téměř třetina přistěhovalých z ciziny mířila do Brna (1 909 osob, tj. 31,4 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 4 996 osob (o 640 osob více než za prvních 6 měsíců roku 2017). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 3 197 osob (64,0 % vystěhovalých) a 1 799 osob se odstěhovalo do zahraničí (36,0 % vystěhovalých).

Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. pololetí
(předběžné údaje)Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. pololetí

V průběhu prvního pololetí roku 2018 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 2 576 manželství, což bylo o 179 více než ve stejném období předcházejícího roku. V 1 759 případů vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních 6 měsíců letošního roku 1 319 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 136 méně než ve stejném období minulého roku). Ve více než polovině případů byl rozvod společným návrhem (680 rozvodů, tj. 51,6 % z celku). Ve 422 případech (32,0 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena. V 793 případech (60,1 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. pololetíGraf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. pololetí

Zajímavosti demografického vývoje za 1. pololetí 2018 lze hledat jednak ve srovnání relativních ukazatelů s ostatními kraji a také ve srovnání situace v jihomoravských okresech se stavem v ostatních okresech ČR.

Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji:

 • počet sňatků na 1 000 obyvatel (4,4) byl mezi kraji nejvyšší
 • počet živě narozených na 1 000 obyvatel (11,1) byl 2. nejvyšší
 • podíl narozených mimo manželství (43,9 %) byl 3. nejnižší
 • počet zemřelých na 1 000 obyvatel (10,9) byl 5. nejnižší

Okresy Jihomoravského kraje mezi 77 okresy ČR:

 • v Brně-městě dlouhodobě přetrvává nejvyšší podíl žen, a to 51,7 %
 • v okresech Brno-město byla 2. nejvyšší sňatečnost – 4,7 sňatků na 1 000 obyvatel
 • počet živě narozených na 1 000 obyvatel v okrese Brno-venkov (12,1) byl mezi okresy nejvyšší

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115

 

 • Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2018 (PDF)
 • Tabulková část:
 • Demografický vývoj v krajích ČR a v okresech Jihomoravského kraje v 1. pololetí 2018
 • Počet obyvatel
 • Narození
 • Zemřelí
 • Stěhování
 • Rozvody
 • Pohyb obyvatelstva
 • Více informací: