Chov prasat k 31. 7. 2017

 

V Jihomoravském kraji se stavy prasat k 31. 7. letošního roku proti loňské srovnatelné skutečnosti snížily o 1,1 tisíce kusů na 141,7 tisíce kusů. Redukce průměrných stavů prasnic se promítla do četnosti narozených selat, jichž bylo 137,0 tisíce, a to je o 8,5 tisíce kusů méně než ve stejném období loňského roku. Podíl Jihomoravského kraje na republikovém celku zaznamenal meziroční pokles ve výrobě jatečných prasat o 0,7 procentního bodu na letošních 10,2 %.

Podle stavu k 31. červenci 2017 dosáhl počet prasat v Jihomoravském kraji 141,7 tisíce kusů, a to je v mezikrajském porovnání 4. nejvyšší hodnota. Více jak polovinu republikového počtu prasat vytvořily tři kraje s nejpočetnějšími chovy prasat, kterými jsou Kraj Vysočina (324,6 tisíce kusů), Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy (320,5 tisíce kusů) a Pardubický kraj (166,5 tisíce kusů).

V Jihomoravském kraji ve struktuře podle účelu chovu prasat tvoří největší část, a to 40,2 %, skupina zvířat určených pro výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců) se stavem 56,9 tisíce kusů, z toho prasata ve váhové kategorii 50 až 79 kg představují 62,1 %. Mladá prasata svým počtem 43,3 tisíce kusů zabírají 30,6 % celku, selata 21,3 % a prasata chovná 7,9 %. Propad stavů prasat, který byl zjištěn k 31. 7. 2017 proti stejnému období roku 2016, činil 0,8 %, což představuje snížení o 1,1 tisíce kusů. Největší meziroční úbytek, téměř o pětinu, je zaznamenán u selat. Také se snížily počty prasat na výkrm (snížení o 2,1 tisíce kusů) a prasat na chov (snížení o 436 kusů). Naopak počty mladých prasat ke sledovanému datu vzrostly z loňských 35,1 tisíce kusů na 43,3 tisíce kusů, tj. téměř čtvrtinový nárůst.

Průměrné stavy prasnic v Jihomoravském kraji byly proti srovnatelnému období 2016 nižší o 2,4 % a ke sledovanému datu představovaly 8,2 tisíce kusů. V prvních sedmi měsících t. r. se narodilo celkem 137,0 tisíce selat, což bylo o 8,5 tisíce kusů méně v porovnání s loňskem. Tento propad je mezi kraji 4. nejvyšší; největší meziroční snížení vykázal Olomoucký kraj, opak uvedl Zlínský kraj. V Jihomoravském kraji připadá v průměru na 1 prasnici 16,7 narozených selat, což je o 1,1 méně než je republikový průměr; v mezikrajském porovnání se hodnoty tohoto ukazatele pohybují od 15,7 v Jihočeském kraji do 19,8 v Ústeckém kraji.

Počet selat, která uhynula do odstavu, dosáhl v Jihomoravském kraji v prvních sedmi měsících letošního roku 14,1 tisíce, což je o 762 kusů více než loni v tomto období. Z celkového počtu narozených selat činil podíl uhynulých selat v Jihomoravském kraji 10,3 %, nejnižší procento bylo zjištěno v Karlovarském kraji (7,4 %), opak v Libereckém kraji (19,8 %).

Počet odchovaných selat v Jihomoravském kraji dosáhl 122,8 tisíce kusů, to je o 9,3 tisíce kusů méně než v předchozím roce. V České republice bylo od ledna do konce července 2017 odchováno 1 661,5 tisíce selat, loni ve stejném období to bylo o 26,8 tisíce selat více. Meziroční propad vykázaly všechny kraje s výjimkou krajů Zlínského, Pardubického, Ústeckého a Karlovarského. Počet odchovaných selat na prasnici se ve sledovaném období v krajích pohyboval v rozmezí od 13,7 v kraji Jihočeském do 18,2 v Ústeckém kraji; Jihomoravský kraj uvádí hodnotu 15,0.

V Jihomoravském kraji se od ledna do konce července 2017 vyrobilo 16,7 tisíce tun jatečných prasat v živé hmotnosti s podílem na republikovém celku 10,2 %. Největší produkci vykazuje kraj Středočeský vč. Hlavního města Prahy (33,7 tisíce tun jatečných prasat), za něj se zařadil Kraj Vysočina (32,9 tisíce tun jatečným prasat). Výroba jatečných prasat v České republice dosáhla 164,3 tisíce tun s meziročním propadem o 9,3 %.

Výsledky chovu prasat v Jihomoravském krajiVýsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji

Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Jihomoravském kraji 
k 31. 7. v letech 2007 až 2017   Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Jihomoravském kraji k 31. 7. v letech 2007 až 2017

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230