Chov hospodářských zvířat v roce 2019

 

Ke konci roku 2019 byly v Jihomoravském kraji zredukovány stavy drůbeže i prasat, naopak rozšířeny byly chovy skotu. Nárůst o 13,6 % zaznamenala výroba jatečné drůbeže a o desetinu výroba jatečného skotu, produkce jatečných prasat se loni snížila o pětinu.

 

Chov drůbeže

Koncem roku 2019 představovaly stavy drůbeže v Jihomoravském kraji 3 228,1 tisíce kusů. Tento počet je v mezikrajském porovnání třetí nejvyšší, prvenství drží Středočeský kraj vč. hlavního města Prahy, za něj se umístil kraj Pardubický. Stavy drůbeže v Jihomoravském kraji se proti loňské srovnatelné skutečnosti snížily o 14,4 %, podíl na republikovém celku klesl o 1,1 procentního bodu na 13,8 %. Z celkového počtu drůbeže v Jihomoravském kraji tvoří nosnice 15,0 %, v roce 2018 byla hodnota tohoto ukazatele vyšší o 0,9 procentního bodu.

Průměrné stavy nosnic v Jihomoravském kraji v roce 2019 činily 536,2 tisíce kusů, což je o 18,5 tisíce kusů více ve srovnání s předchozím rokem. Tato skutečnost se promítla do produkce vajec, která meziročně vzrostla téměř o 8,6 milionu kusů na loňských 169,3 milionu kusů. Celková snáška konzumních vajec v České republice v roce 2019 byla proti roku 2018 vyšší o 5,7 % a představovala 1 608,9 milionu kusů, z toho více jak čtvrtina byla vyprodukována ve Středočeském kraji vč. hlavního města Prahy.

Průměrná snáška vajec připadající na nosnici v krajích České republiky se v loňském roce pohybovala od 181,2 v Kraji Vysočina do 326,6 v Karlovarském kraji; v Jihomoravském kraji hodnota tohoto ukazatele dosáhla 315,6 s navýšením proti předchozímu roku o 5,3 kusů vajec.

Výroba jatečné drůbeže v Jihomoravském kraji v roce 2019, která svým objemem 59,3 tisíce tun živé hmotnosti překročila skutečnost roku 2018 o 7,1 tisíce tun, se na republikovém celku podílela 22,6 % a v mezikrajském srovnání byla největší.

Tab. 1 Výsledky chovu drůbeže v Jihomoravském krajiTab. 1 Výsledky chovu drůbeže v Jihomoravském kraji

Graf 1 Výroba jatečné drůbeže v roce 2018 a 2019 a stavy drůbeže v roce 2019 podle krajů Graf 1 Výroba jatečné drůbeže v roce 2018 a 2019 a stavy drůbeže v roce 2019 podle krajů

Chov prasat

Propad stavů prasat v Jihomoravském kraji v roce 2019 proti roku předchozímu byl v mezikrajském srovnání největší a představoval 21,1 tisíce kusů. Ke konci roku chovy prasat dosáhly 135,9 tisíce kusů, z toho 57,5 tisíce kusů byla prasata na výkrm a 34,9 tisíce kusů selata. Meziroční propad počtu prasat byl zaznamenán u prasat na výkrm, a to téměř o čtvrtinu, a počet mladých prasat zaznamenal pokles o 12,8 %. I přes toto snížení měl Jihomoravský kraj v roce 2019 čtvrté největší chovy prasat. Nejpočetnější chovy prasat v loňském roce byly v Kraji Vysočina (319,9 tisíce kusů), za kterým se zařadil Středočeský kraj vč. hlavního města Prahy (315,3 tisíce kusů). Tyto dva kraje společně vytvořily více jak 40 % republikovém celku.

V roce 2019 v Jihomoravském kraji dosáhly průměrné stavy prasnic 7,8 tisíce kusů s meziročním navýšením o 6,6 %. Počet narozených selat se v Jihomoravském kraji zvýšil z 226,4 tisíce kusů v roce 2018 na 235,6 tisíce kusů v roce 2019. Počet narozených selat připadající na jednu prasnici v Jihomoravském kraji činil 30,1 – hodnota tohoto ukazatele v krajích České republiky je mezi 15,2 (Karlovarský kraj) a 36,8 (Ústecký kraj). Procento uhynulých selat z počtu narozených se v krajích České republiky pohybuje od 7,3 v kraji Olomouckém do 20,2 v kraji Libereckém, Jihomoravský kraj uvádí 10,3 %. Loni bylo v Jihomoravském kraji odchováno 211,4 tisíce selat, což je o 9,7 tisíce selat více než v roce 2018. Počet odchovaných selat na prasnici představoval 27,0 selat, a to je o 1,8 kusu méně v porovnání s republikovým průměrem.

Loňská výroba jatečných prasat v živé hmotnosti v Jihomoravském kraji, která dosáhla 29,4 tisíce tun, byla v porovnání s rokem 2018 o pětinu nižší. Propad představující 7,2 tisíce tun byl mezi kraji největší. Podíl výroby jatečných prasat v Jihomoravském kraji na republikovém celku se snížil z 12,1 % v roce 2018 na 10,3 % v roce 2019. Výroba jatečných prasat v České republice byla vloni proti roku 2018 nižší o 15,3 tisíce tun a představovala 286,8 tisíce tun. Na propadu se podílely všechny kraje s výjimkou krajů Moravskoslezského, Zlínského, Karlovarského a Královéhradeckého. 

Tab. 2 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji Tab. 2 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji

Graf 2 Výroba jatečných prasat v roce 2018 a 2019 a stavy prasat v roce 2019 podle krajůGraf 2 Výroba jatečných prasat v roce 2018 a 2019 a stavy prasat v roce 2019 podle krajů

Chov skotu

Stavy skotu v Jihomoravském kraji k poslednímu dni v roce 2019 vzrostly proti předchozímu roku o 2,9 % na 63,9 tisíce kusů. Ve struktuře podle věkových kategorií skotu tvoří největší část skot starší 2 let (42,7 %), z nich 76,9 % jsou krávy dojené; skot od 1 roku do 2 let se na celku skotu podílí 23,5 %, skot mladší 6 měsíců 17,1 % a skot ve věkové kategorii nad 6 měsíců a do 1 roku 16,7 %.

Průměrné stavy krav v Jihomoravském kraji v roce 2019 představovaly 24,9 tisíce kusů a proti roku 2018 byly vyšší o 2,1 %. Mléka se loni vyrobilo 181,3 milionu litrů, a to je o 5,2 milionu litrů více ve srovnání s předchozím rokem. Průměrná denní dojivost v roce 2019 se v mezikrajském porovnání pohybovala od 18,54 litrů v Karlovarském kraji do 24,65 litrů v Moravskoslezském kraji. V Jihomoravském kraji hodnota tohoto ukazatele dosáhla 23,78 litrů, což je o 0,16 litrů méně v porovnání s rokem 2018 a o 0,58 litrů více proti republikovému průměru.

V průběhu roku 2019 se v Jihomoravském kraji narodilo 25,3 tisíce telat, na sto krav tak připadá 101,8 narozených telat. Tato hodnota je nejvyšší mezi kraji a dosáhl ji jak Jihomoravský kraj, tak i kraj Pardubický. Počet uhynulých telat do 3 měsíců od narození v Jihomoravském kraji činil 1,3 tisíce kusů. Procento úhynu telat z počtu narozených tak představuje 5,2, a to je o 0,6 procentního bodu méně proti předchozímu období. Loni na sto krav připadlo 96,5 odchovaných telat, v roce 2018 to bylo 95,4 telat.

Produkce jatečného skotu v živé hmotnosti v České republice loni zaznamenala propad. Vyrobilo se 167,9 tisíce tun této komodity a skutečnost roku 2018 tak byla naplněna pouze 96,5 %. Propad zaznamenaly všechny kraje s výjimkou krajů Jihomoravského a Královéhradeckého. V Jihomoravském kraji vzrostla loňská produkce proti roku 2018 o desetinu. Vyrobeno bylo 9,8 tisíce tun jatečného skotu; podíl na republikovém celku se meziročně zvýšil o 0,7 procentního bodu na 5,8 %.

Tab. 3 Výsledky chovu skotu v Jihomoravském kraji Tab. 3 Výsledky chovu skotu v Jihomoravském kraji

Graf 3 Výroba jatečného skotu v roce 2018 a 2019 a výroba mléka v roce 2019 podle krajů Graf 3 Výroba jatečného skotu v roce 2018 a 2019 a výroba mléka v roce 2019 podle krajů

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
Tel.: 542 528 230