Chov hospodářských zvířat v roce 2018

 

Výroba jatečné drůbeže v Jihomoravském kraji v roce 2018, která tvořila z více jak pětiny republikový celek, zaznamenala meziroční propad o 0,6 %. Rozšíření průměrných stavů nosnic se promítlo do množství snesených konzumních vajec, jejichž objem se meziročně navýšil o 3,2 %. O 5,4 tisíce tun se zvýšila výroba jatečných prasat, naopak výroba jatečného skotu klesla o 304 tun. Loni se v Jihomoravském kraji vyrobilo 176,1 milionů litrů mléka, v roce 2017 to bylo o 1,7 milionů litrů méně.

Chov drůbeže

V Jihomoravském kraji koncem roku 2018 představovaly stavy drůbeže 3 769,7 tisíce kusů. Tento počet je v mezikrajském porovnání třetí nejvyšší, prvenství drží kraj Středočeský vč. hlavního města Prahy, za kterým se umístil kraj Pardubický. Stavy drůbeže v Jihomoravském kraji v roce 2018 meziročně vzrostly o 885,8 tisíce kusů, podíl na republikovém celku se zvýšil o 1,8 procentního bodu na 14,9 %. V Jihomoravském kraji tvořily ke konci roku 2018 nosnice 15,9 % celkového počtu drůbeže, v roce předchozím to bylo o 0,8 procentního bodu více.

Tab. 1 Výsledky chovu drůbeže v Jihomoravském krajiTab. 1 Výsledky chovu drůbeže v Jihomoravském kraji

Graf 1 Výroba jatečné drůbeže v roce 2017 a 2018 a stavy drůbeže v roce 2018 podle krajů Graf 1 Výroba jatečné drůbeže v roce 2017 a 2018 a stavy drůbeže v roce 2018             v krajích České republiky

Meziroční nárůst průměrného počtu nosnic v Jihomoravském kraji z 501,0 tisíce kusů v roce 2017 na 517,7 tisíce kusů v roce 2018 se promítl v objemu vyprodukovaných vajec. Snáška vajec v roce 2018, která dosáhla 160,7 milionů kusů, vzrostla proti roku 2017 o 3,2 %, což představuje navýšení o 5,0 milionů kusů. Průměrná snáška na nosnici v roce 2018 se v mezikrajském porovnání pohybovala od 178,7 vajec v Libereckém kraji do 331,6 vajec v kraji Karlovarském, Jihomoravský kraj uvádí 310,4 kusů.

V České republice se v loňském roce vyrobilo 257,0 tisíce tun jatečné drůbeže (živá hmotnost). Více jak pětina tohoto celku připadla na Jihomoravský kraj, tj. 2. největší podíl mezi kraji; prvenství drží Pardubický kraj. V Jihomoravském kraji se v roce 2018 vyrobilo 52,2 tisíce tun jatečné drůbeže (živá hmotnost), čímž byla naplněna srovnatelná skutečnost předchozího roku z 99,4 %.

Chov prasat

K 31. 12. 2018 dosáhly stavy prasat v Jihomoravském kraji 157,1 tisíce kusů, v roce předchozím to bylo 136,1 tisíce kusů. Tento meziroční nárůst o 20,9 tisíce kusů je v mezikrajském porovnání nejvyšší, naopak Kraj Vysočina, který v roce 2017 vykázal největší chovy prasat, zaznamenal snížení o 34,7 tisíce kusů na 289,0 tisíce kusů. Počty chovaných prasat v Jihomoravském kraji v roce 2018 jsou v mezikrajském srovnání 4. nejvyšší, prvenství drží kraj Středočeský vč. hlavního města Prahy s téměř dvojnásobným počtem zvířat v porovnání s Jihomoravským krajem.

V Jihomoravském kraji byly v roce 2018 proti roku předchozímu rozšířeny chovy nejpočetnější velikostní kategorie, a to prasata na výkrm, jejichž stavy vzrostly o 22,7 tisíce kusů na 75,8 tisíce kusů v roce 2018. O desetinu, což představuje 3,4 tisíce kusů, se rozšířily i chovy mladých prasat. Naopak zredukovány byly počty selat, a to o 4,0 tisíce kusů na 33,9 tisíce kusů, a také prasata chovná  - z 11,2 tisíce kusů v roce 2017 na 10,0 tisíce ke konci roku 2018.

Průměrné stavy prasnic v Jihomoravském kraji v roce 2018 představovaly 7,3 tisíce kusů s meziročním propadem o 9,8 %. V roce 2018 se narodilo 226,4 tisíce selat, proti stejnému období předchozího roku to bylo o 12,9 tisíce selat méně. Rozsah tohoto meziročního propadu je v mezikrajském porovnání druhý největší a zařadil se za Kraj Vysočinu, kde snížení dosáhlo 53,3 tisíce kusů.

Podíl uhynulých selat do odstavu z počtu narozených v roce 2018 se mezi kraji pohyboval od 8,2 % v Karlovarském kraji do 16,4 % v Libereckém kraji; Jihomoravský kraj uvádí 10,9 %. Počet odchovaných selat na prasnici v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl z 26,2 v roce 2017 na 27,5 v roce 2018, republikový průměr v roce 2018 dosáhl 28,2.

Tab. 2 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském krajiTab. 2 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji

Výroba jatečných prasat v České republice meziročně vzrostla o 8,2 tisíce tun na 302,0 tisíce tun v roce 2018. Na tomto nárůstu se podílí zejména Jihomoravský kraj, kde výroba byla navýšena o 5,4 tisíce tun na 36,6 tisíce tun v roce 2018. Největším producentem jatečných prasat je Středočeský kraj vč. hlavního města Prahy, který svou výrobou 63,7 tisíce tun vytvořil více jak pětinu republikového celku. V těsné blízkosti se umístil Kraj Vysočina s výrobou 59,3 tisíce tun, Jihomoravský kraj se svou produkcí této komodity řadí na třetí nejvyšší příčku.

Graf 2 Výroba jatečných prasat v roce 2017 a 2018 a stavy prasat v roce 2018 podle krajů Tab. 2 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji

Chov skotu

Stavy skotu v České republice k poslednímu dni v roce 2018 proti předchozímu roku byly zredukovány o 1,1 tisíce kusů na 1 365,2 tisíce kusů. Největší meziroční nárůst vykázal kraj Zlínský, a to o 3,3 tisíce kusů, opak kraj Plzeňský, kde propad činil 2,3 tisíce kusů. V Jihomoravském kraji byly rozšířeny stavy skotu z 61,9 tisíce kusů v roce 2017 na 62,1 tisíce kusů v roce 2018. Ve struktuře podle věkových kategorií skotu tvoří největší část skot starší 2 let (42,4 %), skot nad 1 rok a do 2 let se na celku podílí více jak čtvrtinou, skot ve věkové kategorii nad 6 měsíců až do 1 roku 16,1 % a skot do 6 měsíců 15,6 %.

V České republice ke konci roku tvořily počty krav svým počtem 570,3 tisíce kusů 41,8 % stavů skotu. V mezikrajském porovnání se tento podíl pohybuje od 38,7 % v Jihomoravském kraji, což je o 1,0 procentního bodu méně proti srovnatelné skutečnosti roku 2017, do 46,3 % v Moravskoslezském kraji.

Průměrné stavy krav v České republice v loňském roce dosáhly 579,4 tisíce kusů. Jihomoravský kraj se na tomto celku podílel jen 4,2 %. V České republice se loni vyrobilo 3 078,4 milionů litrů mléka, z toho 176,1 milionů litrů v Jihomoravském kraji. Výrobu mléka v roce 2018 proti roku předchozímu navýšily všechny kraje s výjimkou kraje Olomouckého. Největší meziroční nárůst ve výrobě mléka v loňském roce, a to o 20,1 milionů litrů, zaznamenal Středočeský kraj vč. hlavního města Prahy, který je druhým největším producentem této komodity, prvenství drží Kraj Vysočina s výrobou 571,0 milionů litrů, což představuje 18,5 % republikového celku. Průměrná denní dojivost krav v roce 2018 se v mezikrajském porovnání pohybovala od 19,33 litrů v Karlovarském kraji do 24,83 litrů v Moravskoslezském kraji; Jihomoravský kraj vykázal hodnotu 23,95 litrů, což je o 0,59 litrů více než je republikový průměr.

V loňském roce v Jihomoravském kraji bylo při 24,7 tisících narozených telat a úhynu telat do 3 měsíců od narození 1,4 tisíce kusů odchováno celkem 23,2 tisíce telat. Počet odchovaných telat na 100 krav se v krajích České republiky pohybuje od 86,2 kusů v Karlovarském kraji do 96,8 kusů v Pardubickém kraji. Jihomoravský kraj uvádí 2. nejvyšší hodnotu 95,4, a to je více o 3,4 kusy proti republikovému průměru.

Tab. 3 Výsledky chovu skotu v Jihomoravském krajiTab. 3 Výsledky chovu skotu v Jihomoravském kraji

Graf 3 Výroba jatečného skotu v roce 2017 a 2018 a výroba mléka v roce 2018 podle krajů Graf 3 Výroba jatečného skotu v roce 2017 a 2018 a výroba mléka v roce 2018  v krajích České republiky

V České republice se v roce 2018 vyrobilo 174,0 tisíce tun jatečného skotu v živé hmotnosti, což je proti předchozímu roku o 8,3 tisíce tun více. Na tomto nárůstu se podílely všechny kraje s výjimkou krajů Jihomoravského a Středočeského vč. hlavního města Prahy. Největším producentem jatečného skotu je Kraj Vysočina s podílem na republikovém celku 16,3 %, za něj se zařadil Jihočeský kraj (15,1 %). V Jihomoravském kraji bylo loni vyprodukováno 8,9 tisíce tun jatečného skotu, což je 96,7 % srovnatelné skutečnosti roku 2017.

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail:
jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230