Cestovní ruch ve 2. čtvrtletí 2019

 

Ve 2. čtvrtletí 2019 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Jihomoravském kraji celkem 581 tisíc hostů, strávili zde téměř 1 074 tisíc nocí. Zahraniční klientela se na počtu hostů i počtu přenocování podílela necelými 40 procenty. V průběhu 1. pololetí 2019 se v kraji ubytovalo celkem 885 tisíc návštěvníků, což je mezi kraj druhý nejvyšší počet.

Ve 2. čtvrtletí 2019 využilo služeb ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji 581,4 tisíc hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 4,6 %. Návštěvnost kraje meziročně již sedmým rokem stále roste (počítáno od roku 2012, od kterého jsou k dispozici srovnatelné údaje).

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2019Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2019

V Jihomoravském kraji se oproti 2. čtvrtletí 2018 ubytovalo o 25,6 tisíc osob více. Na tomto nárůstu se téměř 90 % podílí zahraniční hosté, kterých přijelo o 22,4 tisíc více. Počet domácích hostů se zvýšil o 3,1 tisíce. V relativním vyjádření byl nárůst domácí klientely jen 0,9 %, zatímco nárůst zahraničních hostů činil 11,7 %.

I když stále jsou nejpočetnější skupinou návštěvníků Jihomoravského kraje Evropané (173,8 tisíc osob), jejich počet se meziročně zvýšil pouze o 9,0 %. Naopak zvyšující se zájem o jižní Moravu se projevil u Asiatů, kterých přijelo o čtvrtinu více než ve stejném období loňského roku, ale také u návštěvníků z Afriky (+ 80,3 %), i když právě jejich podíl na objemu zahraniční klientely dosahuje pouze 0,3 % (660 osob v roce 2019, 366 osob v roce 2018).

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 2. čtvrtletí 2019 podle zemíGraf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 2. čtvrtletí 2019 podle zemí

Podle národností jsou tradičně nejpočetnější Slováci, Poláci a Němci, kteří zde také stráví nejvíce nocí. Podíl hostů z těchto tří zemí na celkovém počtu hostů z ciziny se dlouhodobě pohybuje okolo 40 %. Nejdelší dobu zde stráví návštěvníci ze vzdálených zemí, např. z Mexika (5,4 přenocování) nebo Jihoafrické republiky (4,2 přenocování).

Tab. 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje ve 2. čtvrtletí 2019Tab. 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje ve 2. čtvrtletí 2019

Počet nocí, na které se hosté v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje ubytovali, se meziročně zvýšil celkem o 4,2 % (+ 43,7 tisíc nocí). U domácí klientely o 1,8 % a u zahraniční o 9,4 %. Nejvíce, a to o 42,6 %,  vzrostl počet přenocování návštěvníků z Afriky, kteří zde strávili 2,0 tisíce nocí, naopak mírně (o 1,6 %) se snížil počet přenocování hostů z Ameriky (- 289 nocí). V absolutním vyjádření Evropané strávili na jižní Moravě o 21,1 tisíc nocí více než v loňském prvním pololetí, Asiaté o 9,5 tisíc nocí.

Graf 3 Struktura návštěvnosti HUZ ve 2. čtvrtletí 2019 podle krajů Graf 3 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019

Meziročně vyšší návštěvnost zaznamenalo 13 krajů ze 14 krajů České republiky. Nejvýrazněji se zvýšil počet návštěvníků Prahy (+69,9 tisíc osob), Karlovarského kraje (+28,0 tisíc osob) a Libereckého kraje (+ 26,1 tisíc osob). K meziročnímu snížení návštěvnosti došlo pouze v Kraji Vysočina (-2,3 tisíc osob).

Nejvíce hostů se již tradičně ubytovalo v hlavním městě Praze (necelých 2,2 milionů), z nich bylo 85,3 % ze zahraničí. Převaha hostů z ciziny je dlouhodobě také v Karlovarském kraji (60,5 %), ostatní regiony jsou vyhledávány spíše tuzemskou klientelou. V Pardubickém kraji dosahuje její podíl 87,4 %, v Kraji Vysočina 86,7 % a ve Zlínském kraji 84,1 %.

Tab. 2 Hosté v HUZ ve 2. čtvrtletí 2019 podle krajůTab. 2 Hosté v HUZ ve 2. čtvrtletí 2019 podle krajů

Jihomoravský kraj se na návštěvnosti ČR podle počtu hostů podílel 10,1 % a podle počtu přenocování 7,7 %. V mezikrajském srovnání obsadil počtem hostů pomyslnou druhou příčku (za Hlavním městem Praha), počtem přenocování je na 3. místě (nejvíce přenocování opět vykazuje Praha, za ní se umístil Karlovarský kraj). V tomto kraji je také nejvyšší průměrný počet přenocování, a to 4,5 nocí. S nejnižším průměrným počtem přenocování (1,8 přenocování) je již dlouhodobě na posledním místě Jihomoravský kraj.

Tab. 3 Přenocování hostů ve 2. čtvrtletí 2019 podle krajůTab. 3 Přenocování hostů ve 2. čtvrtletí 2019 podle krajů

 

Graf 4  Počet hostů a přenocování v HUZ ve 2. čtvrtletí 2019 podle krajůGraf 4  Počet hostů a přenocování v HUZ ve 2. čtvrtletí 2019 podle krajů

1. pololetí 2018 navštívilo Jihomoravský kraj 885,0 tisíc osob, meziročně jejich počet vzrostl o 5,5 % (45,9 tisíc osob). Domácí klientela o třetinu převyšovala počet návštěvníků ze zahraničí. Z cizinců početně převládali Slováci (57,8 tisíc), Poláci (51,7 tisíc) a Němci (28,8 tisíc). Oproti stejnému období minulého roku se nejvíce zvýšil počet návštěvníků z Polska (+5,1 tisíc osob) a Jižní Koreje (+4 718 osob). Zdvojnásobil se počet hostů ze Saúdské Arábie, ale jejich počet v absolutním vyjádření byl poměrně nízký (314 osob). Hosté strávili na jižní Moravě 1 620,0 tisíc nocí, což je o 4,7 % více v porovnání s 1. pololetím 2018. Zahraniční hosté (nerezidenti) se na celkovém počtu přenocování podílí přibližně jednou třetinou a jejich průměrná doba pobytu (1,7 přenocování) je nepatrně kratší než u domácích hostů (1,9 nocí).

Tab. 4 Návštěvnost v HUZ v 1. až 2. čtvrtletí 2019 podle krajůTab. 4 Návštěvnost v HUZ v 1. až 2. čtvrtletí 2019 podle krajů

Graf 5 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 2. čtvrtletí 2019 podle krajůGraf 5 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 2. čtvrtletí 2019 podle krajů

 

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: iveta.konecna@czso.cz
Tel.: 542 528 105