Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v roce 2019

 

Podle úhrnného indexu se v roce 2019 oproti roku 2010 zvýšily ceny sledovaných druhů nemovitostí v Jihomoravském kraji o 45 %, nejvyšší nárůst byl zaznamenán u bytů. V roce 2019 činila průměrná kupní cena rodinného domu 3 054 Kč/m3, bytu 41 284 Kč/m2.

Rodinné domy v Jihomoravském kraji

Průměrná kupní cena rodinného domu v Jihomoravském kraji v roce 2019 dosáhla 3 054 Kč/m3. To je o necelou polovinu více než v roce 2007, kdy m3 stál průměrně 2 105 Kč. Za 5 let (proti roku 2014) lze zaznamenat čtvrtinový nárůst. V současnosti se jedná o nejvyšší kupní cenu za sledované období. Cena se pohybovala nad průměrem ČR (2 835 Kč/m3) a v mezikrajském porovnání byla tak jako předchozí roky třetí nejvyšší, přední místa žebříčku zaujímá Praha a Středočeský kraj.

Graf 1 Průměrné kupní ceny bytů a rodinných domů v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2019Graf 1 Průměrné kupní ceny bytů a rodinných domů v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2019

Uvedené kupní ceny v grafu 1 jsou průměrnými hodnotami bez zohlednění toho, v jak velké obci se nemovitost nachází a jak je objekt starý. Proto spolehlivější informaci o vývoji cen jednotlivých druhů nemovitostí lépe poskytují cenové indexy s bazickým rokem 2010 (graf 2), které jsou očištěny o rozdíly v opotřebení, ve vybavenosti staveb a velikosti obcí. Dle úhrnného indexu, který zahrnuje byty, rodinné domy, bytové domy a stavební pozemky, vzrostla cena těchto druhů nemovitostí v roce 2019 oproti bazickému roku o 45 %.

Průměrná cena rodinných domů v kraji se vyjma roku 2011 stále udržovala nad úrovní základního období indexu a v roce 2019 přesáhl cenový nárůst 30 %. V mezikrajském porovnání patří Jihomoravský kraj ke krajům s nejvyššími hodnotami indexu, v roce 2019 zaujímal třetí místo (za předpokladu vyloučení Prahy - východ, západ ze Středočeského kraje).

Graf 2 Roční indexy cen podle druhu nemovitosti v Jihomoravském kraji (průměr roku 2010 = 100)Graf 2 Roční indexy cen podle druhu nemovitosti v Jihomoravském kraji (průměr roku 2010 = 100)

V letech 2017 až 2019 bylo v Jihomoravském kraji evidováno 1 630 převodů rodinných domů. Jejich průměrná kupní cena v těchto letech (tříletý průměr) činila 2 873 Kč/m3, odhadní cena byla o 31 % nižší.

Platí, že s rostoucí velikostí obce se zvyšovala i průměrná kupní cena rodinných domů a naopak se zvyšujícím se pásmem opotřebení cena klesala. V letech 2017 až 2019 činila průměrná kupní cena rodinného domu v obcích do 2 tisíc obyvatel 2 473 Kč/m3, oproti tomu v obcích od 2 tisíc do 10 tisíc obyvatel byla cena o 6 % vyšší a v obcích s 10 tisíci až 50 tisíci obyvatel stál dům o čtvrtinu více. V kategorii nad 50 tisíc obyvatel, tedy v Brně, byla průměrná kupní cena 2,5násobně vyšší než v kategorii nejmenších obcí.

V pásmu opotřebení s 0 až 10 % dosáhla průměrná kupní cena rodinných domů v kraji 4 315 Kč/m3 (tříletý průměr 2017 až 2019). Domy s 10 až 50% opotřebením byly levnější o 37 %, v pásmu s 50 až 75 % opotřebení byla cena nižší o 57 %. V kategorii nejvyššího opotřebení představovala kupní cena domu pouze dvě pětiny ceny domu s minimálním opotřebením.

Tab. 1 Průměrné kupní ceny rodinných domů v okresech Jihomoravského kraje (v Kč/m3)Tab. 1 Průměrné kupní ceny rodinných domů v okresech Jihomoravského kraje (v Kč/m3)

Nejvyšší kupní ceny rodinných domů jsou dlouhodobě vykazovány v okresech Brno-město a Brno-venkov, naopak nejnižší v okresech Hodonín a Znojmo. V roce 2019 se průměrná cena rodinného domu v kraji pohybovala od 1 915 Kč/m2 v okrese Znojmo po 6 696 Kč/m2Brně-městě. Nejvyšší relativní nárůst proti roku 2010 byl zaznamenán v okrese Břeclav (48 %), nejnižší v Brně-venkově (14 %).

Byty v Jihomoravském kraji

Průměrná kupní cena bytu v Jihomoravském kraji v roce 2019 dosáhla 41 284 Kč/m2, což je o čtyři pětiny více než v roce 2007, kdy se nákup m2 rovnal průměrně 22 772 Kč. Za 5 let (proti roku 2014) vzrostla cena o 64 %. Kraj se pohybuje výrazně nad průměrem ČR (28 676 Kč/m2 v roce 2019) a dlouhodobě je zde kupní cena bytů mezi ostatními kraji druhá nejvyšší, v čele žebříčku stojí hlavní město Praha.

Dle ročních indexů se průměrná kupní cena bytů v Jihomoravském kraji kromě roku 2012 zvyšuje a udržuje nad hodnotou bazického období. V roce 2019 dosahuje 1,6 násobku ceny roku 2010, což je mezi ostatními druhy nemovitostí nejvyšší nárůst. Jak u kupních cen rodinných domů, tak i u bytů patří Jihomoravský kraj mezi kraje s nejvyššími hodnotami indexu, v roce 2019 byl v žebříčku pátý.

V kraji bylo v letech 2017 až 2019 evidováno 1 475 převodů bytů. Kupní cena (tříletý průměr) činila 36 603 Kč/m2, odhadní cena byla nižší o 18 %.

Také u bytů se průměrná kupní cena mění dle velikosti obce a pásma opotřebení. V průměru let 2017 až 2019 dosáhla v obcích kraje do 2 tisíc obyvatel výše 15 185 Kč/m2. V porovnání s touto velikostní kategorií byla cena ve větších obcích vyšší přibližně o dvě třetiny, v Brně (kategorie nad 50 tisíc obyvatel) byly byty dražší dokonce 3násobně. U bytů s opotřebením do 5 % činila průměrná kupní cena 40 885 Kč/m2, byt vykazující opotřebení nad 45 % byl proti tomu levnější o více než polovinu (o 57 %).

Tab. 2 Průměrné kupní ceny bytů v okresech Jihomoravského kraje (v Kč/m2)Tab. 2 Průměrné kupní ceny bytů v okresech Jihomoravského kraje (v Kč/m2)

Tak jako u rodinných domů, tak i u bytů vykazují nejvyšší průměrné kupní ceny okresy Brno-město a Brno-venkov, nejnižší okresy Hodonín a Znojmo. V roce 2019 činila nejvyšší průměrná kupní cena bytu 49 316 Kč/m2Brně-městě, nejnižší cena dosáhla na 19 974 Kč/m2 v okrese Znojmo. Proti roku 2010 byl nejvyšší relativní nárůst zaznamenán v okresech Břeclav a Blansko (shodně 64 %), nejnižší v okrese Znojmo (13 %).

Poznámka

Český statistický úřad spolupracuje od roku 1997 s Ministerstvem financí na systému monitorování cen nemovitostí v ČR. Základem je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, který nabyl účinnosti v roce 1998. Zdrojem dat jsou přiznání k dani z nabytí (převodu) nemovitých věcí, která jsou povinni podávat noví vlastníci (kupující) nemovitostí místně příslušným finančním úřadům do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Od roku 2014 se u daňových přiznání nevyžaduje povinně znalecký posudek; zpracována jsou proto data jen z těch převodů, kde posudek existuje. Z důvodu opoždění administrativních zdrojů oproti datu prodeje, resp. podání přiznání k dani je třeba údaje za poslední dva roky považovat za předběžné.

 

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
tel.: 542 528 139