Brno z pohledu výsledků SLDB 2011 - vzdělání obyvatel

 

Podle výsledků sčítání lidu více než třetina obyvatelstva Brna ve věku 15 a více let zakončila svoje vzdělání maturitou a téměř čtvrtina obyvatel absolvovala vysokou školu. Mezi krajskými městy má Brno nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Na konci pomyslného žebříčku pak stojí Ústí nad Labem, kde vysokou školu dokončila asi desetina populace.

Rozdíly ve vzdělanostní struktuře existují také mezi jednotlivými městskými částmi Brna. Největší počet vysokoškoláků sice žije v městské části Brno-střed (14,4 tisíce, tj. 27,5 % z obyvatelstva této městské části), ale nejvyšší podíl vysokoškoláků v populaci má Brno-Útěchov (42,3 %). Právě Útěchov, spolu s Medlánkami a Ivanovicemi jsou městskými částmi, kde je vysoká škola nejčastejším dokončeným stupněm vzdělání obyvatel; v Chrlicích a Tuřanech tvoří nejpočetnější skupinu osoby se středním vzděláním bez maturity (vč. vyučených). V ostatních 24 částech Brna převažuje podíl osob se středním vzděláním s maturitou.

Z celkového počtu 385,9 tisíc osob, které se v Brně přihlásily při sčítání lidu 2011 (k 26. 3.) k obvyklému pobytu, bylo 336,8 tisíc osob starších 15 let. Výsledky sčítání umožňují jednou za 10 let charakterizovat vzdělanostní strukturu obyvatelstva i za nižší územní celky než je kraj, tedy např. i za jednotlivé obce či městské části (obvody) u statutárních měst.

Celkem 12,9 % obyvatel Brna-města ve věku 15 a více let mělo základní vzdělání, 23,2 % jich bylo se středním vzděláním bez maturity včetně vyučení, 34,3 % obyvatel uvedlo ve sčítacích formulářích jako nejvyšší dokončené vzdělání úplné střední s maturitou a vyšší odborné vzdělání včetně nástavbového, 23,6 % získalo vysokoškolské vzdělání, bez vzdělání 0,3 % obyvatel a u 5,7 % obyvatel Brna nebylo vzdělání zjištěno. Brno převyšuje krajský průměr jednak podílem vysokoškoláků (14,6 %) a jednak podílem osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným a nástavbovým (30,9 %). Podprůměrné jsou v Brně podíly středoškoláků bez maturity vč. vyučených (32,3 %) a osob se základním vzděláním (17,6 %).

Struktura obyvatel Brna-města ve věku 15 a více let podle vzdělání


Ve vzdělanostní struktuře obyvatel Brna podle pohlaví jsou zřejmé rozdíly. Nejvýraznější rozdíl je u podílu osob s úplným středním vzděláním s maturitou a vyšším odborným vzděláním včetně nástavbového (38,4 % žen proti 29,7 % mužů) a u vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (26,7 % mužů proti 20,8 % žen).

Ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva v jednotlivých městských částech Brna je značná diference mezi podíly osob, u nichž nebylo vzdělání zjištěno (Brno-Útěchov 2,5 % vs. Brno-jih 15,1 %). V následujícím textu je proto vzdělanostní struktura hodnocena pouze u obyvatelstva se zjištěným vzděláním. Největší diferencí maximálního a minimálního podílu určitého stupně vzdělání mezi jednotlivými městskými částmi byla diferenciace u vysokoškolského vzdělání. Ta dosahuje 28,5 procentního bodu (nejnižší podíl byl zjištěn v Chrlicích – 13,7 %, nejvyšší v Útěchově - 42,3 %). U středního vzdělání bez maturity vč. vyučených činí rozdíl 21,0 procentních bodů a pozice výše jmenovaných částí se vyměnily (Útěchov-15,1 %, Chrlice-36,1 %). Chrlice mají také nejvyšší podíl osob se základním vzděláním (18,1 %), nejnižší podíl je v Medlánkách (8,5 %), rozdíl je tedy 9,6 procentních bodů. Nejvíce obyvatel Brna starších 15 let má úplné střední vzdělání s maturitou a vyšší odborné či nástavbové vzdělání. Nejvyšší podíl takto vzdělaných osob žije v městských částech Vinohrady (39,0 %) a Bohunice (38,3 %). Hranice 38 % byla překročena také v Novém Lískovci a Králově Poli. Na opačném konci jsou Chrlice, kde žilo 32,0 % takto vzdělaných obyvatel. Téměř 900 osob v Brně bylo ke dni sčítání bez vzdělání. Z celkového počtu obyvatel se zjištěných vzděláním se jedná o 0,3 % obyvatel. Přestože je tento podíl nepatrný, i zde jsou mezi jednotlivými městskými částmi vidět rozdíly. V Útěchově a v městské části Brno-sever tvořil jejich podíl 0,5 %. Nadprůměrné podíly byly také v městských částech Brno-střed, Židenice, Brno-jih a Kníničky.

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání podle městských částí Brna
Porovnání krajských měst (vč. Hlavního města Prahy)

Při porovnání vzdělanostní struktury obyvatelstva krajských měst jsou patrné značné rozdíly. Nejvyšší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných osob mají shodně Praha a Brno (23,6 %), nejnižší zastoupení vysokoškoláků mají města Ústí nad Labem (10,8 %), Karlovy Vary (11,8 %) a Jihlava (12,7 %). Ve většině krajských měst tvoří nejvyšší podíl obyvatelé s úplným středním vzděláním s maturitou, ve 4 městech jsou to osoby se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (Liberec – 29,9 %, Ústí nad Labem – 30,4 %, Ostrava – 31,7 %, Jihlava – 32,3 %). Výsledky sčítání lidu přinesly také zjištění, že nepatrná část obyvatel (v celé České republice 0,5 %) jsou bez vzdělání. V krajských městech se jejich podíl pohybuje od 0,2 do 0,6 %. V přepočtu na 1 tisíc obyvatel (15 a víceletých) připadlo v Brně 2,6 osob bez vzdělání. V Ústí nad Labem to bylo 6,2 osob, v Ostravě 5,5 osob, v Praze a Hradci Králové 2,2 osob.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
mail: milada.jonasova@czso.cz
tel. 542 528 115