Brno z pohledu výsledků SLDB 2011 - ekonomická aktivita

 

V pěti nejlidnatějších městských částech Brno-střed, Brno-sever, Brno-Královo Pole, Brno-Líšeň a Brno-Bystrc žije téměř polovina všech zaměstnaných osob Brna, ale také důchodců a žen na mateřské dovolené. Také polovina všech brněnských podnikatelů bydlí v těchto městských částech, ale jejich podíl na počtu zaměstnaných je nejvyšší v nejmenších částech Brna – Útěchově, Ivanovicích, Jehnicích, Kníničkách a Ořešíně.

V Brně-městě mělo ke dni sčítání, tedy k 26. březnu 2011, obvyklý pobyt 385,9 tisíc osob, z nichž bylo 193,6 tisíc (50,2 %) ekonomicky aktivních, 170,6 tisíc osob (44,2 %) ekonomicky neaktivních a u 21,6 tisíc osob nebyla ekonomická aktivita zjištěna.

Nejvíce obyvatel Brna žije v městské části Brno-střed. Důsledkem toho v této městské části žije i nejvíce ekonomicky aktivních osob (31,4 tisíc). Jejich podíl na celkovém počtu obyvatel však činí pouze 48,8 %. Prvenství v podílu ekonomicky aktivních osob při srovnání všech 29 městských částí má část Brno-Vinohrady (59,4 %), v městské části Brno-Žabovřesky je podíl nejnižší, pouze 46,0 %. Z celkového počtu 175,5 tisíc zaměstnaných osob žijících v Brně-městě, jich téměř polovina (85,6 tisíc) má své bydliště v pěti největších městských částech (Brno-střed, Brno-sever, Královo Pole, Líšeň a Bystrc). V městské části Brno-střed však mají zaměstnaní nejnižší podíl (88,0 %) na ekonomicky aktivním obyvatelstvu, nejvyšší podíl zaměstnaných je v Jehnicích (94,2 %).

Tab. 1 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity podle městských částí Brna
Zdroj. SLDB 2011


Mezi zaměstnanými osobami v Brně tvoří největší skupinu zaměstnanci, zaměstnavatelé a samostatně výdělečně činní (155,6 tisíc osob, tj. 88,6 % zaměstnaných). Nevelkou, ale přesto sledovanou skupinou, jsou pracující důchodci – 11,6 tisíc pracujících osob tvořilo 6,6 % zaměstnaných, 3,6 tisíc žen bylo v době sčítání na mateřské dovolené. V počtu pracujících důchodců jsou na prvních čtyřech místech, stejně jako v počtu zaměstnaných osob, opět městské části Brno-střed, Brno-sever, Královo Pole a Bystrc, pětici však doplňují Žabovřesky. Ovšem v podílu pracujících důchodů na počtu ekonomicky aktivních obyvatel se pořadí liší. Nejvíce pracovně aktivní jsou důchodci v Komíně, Jundrově, Žabovřeskách, Řečkovicích a Mokré Hoře a také v Kohoutovicích.

Podle postavení v zaměstnání je ze 175,5 tisíc zaměstnaných osob v Brně 135,7 tisíc osob v postavení zaměstnanců (77,3 % zaměstnaných), 23,7 tisíc osob jsou podnikatelé bez zaměstnanců (13,5 %) a 7,3 tisíc osob jsou podnikatelé se zaměstnanci (4,2 %). Podnikatelé (bez zaměstnanců i se zaměstnanci) tvoří 17,7 % zaměstnaných. Míra podnikatelské aktivity (počet podnikatelů se zaměstnanci i bez zaměstnanců na 100 zaměstnaných) je nejvyšší v nejmenších brněnských částech (Útěchov, Ivanovice, Jehnice, Kníničky, Ořešín), kde podnikatelé představují čtvrtinu všech zaměstnaných osob, v Útěchově dokonce třetinu. Nejmenší podíl podnikatelů je v Brně-Bohunicích (13,1 %).

Graf Podíl podnikatelů z celkového počtu zaměstnaných podle městských částí Brna
Zdroj: SLDB 2011


Podle odvětví ekonomické činnosti, v nichž působí zaměstnaní v Brně, je nejvíce osob zaměstnáno v průmyslu (15,8 %), v obchodu a službách (11,2 %) a třetí nejvyšší je podíl osob pracujících ve vzdělávání (8,4 %). V převážně většině z 29 městských částí Brna je největší podíl osob zaměstnaných v odvětví průmyslu, v Brně-Chrlicích a Slatině přesahuje dokonce 20 % ze všech zaměstnaných osob, největší podíl osob zaměstnaných ve stavebnictví mají Jehnice (14,2 %), Ze všech městských částí je v Útěchově nejvyšší podíl obyvatel pracujících v peněžnictví a pojišťovnictví. Nejvíce pracovníků veřejné správy a obrany sice bydlí v městské části Brno-střed, Brno-sever a Brno-Líšeň (třetina všech brněnských obyvatel zaměstnaných v tomto odvětví), ale největší podíl „úředníků“ a „vojáků“ ve své populaci mají Medlánky. Žabovřesky a Komín pak mají ze všech městských částí nejvyšší podíly osob zaměstnaných v oblasti vzdělávání, obdobně Bohunice a Nový Lískovec vykazují nejvyšší podíly zaměstnaných ve zdravotnictví a sociální péči.

Tab. 2 Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti podle městských částí Brna
Zdroj. SLDB 2011


Ze 170,6 tisíc ekonomicky neaktivních osob, jich 27,4 tisíc (16,1 %) žije v městské části Brno-střed. Mezi ekonomicky neaktivními obyvateli Brna převažují ženy, a to ve všech městských částech. Nejvyšší podíl ekonomicky neaktivních žen (60,9 %) je v Žabovřeskách, nejnižší (55,7 %) v Ořešíně. Téměř polovinu ekonomicky neaktivních osob tvoří v Brně nepracující důchodci (48, 6%). V Žabovřeskách je podíl nepracujících důchodců nejvyšší (57,6 %), také ve Starém Lískovci je jejich podíl vysoký (54,9 %). Naproti tomu v Útěchově a Novém Lískovci je to přibližně pouze 30 procent. Právě opačné je pořadí těchto městských částí pokud jde o podíl žáků, studentů a učňů, v Útěchově a Novém Lískovci tvoří tato skupina ekonomicky neaktivních více než 40 %, v Žabovřeskách jich je necelá čtvrtina.

Tab. 3 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle městských částí Brna
Zdroj. SLDB 2011Porovnání krajských měst (vč. Hlavního města Prahy)

Z celkového počtu 385,9 tisíc obyvatel Brna (osoby obvykle bydlící) ke dni sčítání (26. března 2011) bylo 193,6 tisíc osob (50,2 %) ekonomicky aktivních (zaměstnaní a nezaměstnaní) a 170,6 tisíc osob (44,2 %) ekonomicky neaktivní. Téměř polovinu osob, které nevyvíjí ekonomickou aktivitu, tvoří nepracující důchodci, jejich podíl z celkového počtu ekonomicky neaktivních obyvatel (48,6 %) řadí Brno v žebříčku krajských měst na 5. příčku (řazeno od nejnižšího podílu). Na 4. příčce (řazeno od nejvyššího podílu) je Brno v tomto srovnání v podílu žáků, studentů a učňů (29,6 %). V počtu ekonomicky aktivních obyvatel Brno zaujímá, po Praze, druhou pozici, avšak v podílu zaměstnaných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu má Brno, spolu s Libercem, podíl šestý nejnižší.(90,6 %). V míře podnikatelské aktivity se hodnotnou 17,7 Brno řadí na čtvrté místo za Prahu, Karlovy Vary a Zlín.

Více údajů na www.scitani.cz.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
mail: milada.jonasova@czso.cz
tel. 542 528 115