Využívání ICT technologií a ICT odborníci v Praze

 

5. 2. 2020

 

Využívání informačních a komunikačních technologií

V Praze bylo v roce 2018 celkem 1,45 milionů instalovaných pevných přípojek[1]. To je o něco více, než je v Praze obyvatel (k 31.12.2018 to bylo 1,31 mil. obyvatel). Z toho bylo 33 % přípojek aktivních. Mezi technologiemi, které zabezpečují přístup k internetu z pevného místa[2], dominuje vedení xDSL (53 % všech pevných přípojek), tedy připojení přes pevné telefonní linky. Na druhém místě je připojení přes kabelovou TV (34 %) a na třetím přes optickou síť (13 %).

Mít doma počítač už je standardem[3]. V roce 2018 mělo 82,5 % domácností v Praze k dispozici osobní počítač (PC, tablet nebo notebook). Celkem 98,3 % domácností s dětmi mělo počítač, téměř 95,8 % bezdětných domácností osob mladších 40 let mělo doma počítač. Ve 46 % domácností, kde žijí osoby starší 65 let, byl k dispozici počítač.

Celkem 70 % všech domácností v Praze má k dispozici přenosný počítač. Nejvíce je přenosný počítač používán v domácnostech bezdětných osob mladších 40 let (93,8 % domácností) a v domácnostech s dětmi (92,5 %). Podobné zastoupení domácností s přenosným počítačem bylo také ve Středočeském a Plzeňském kraji (69,8, resp. 69,5 %). Počítač s připojením k internetu má v Praze 83,6 % domácností. Mezi domácnostmi s dětmi je připojení k internetu téměř 100 %.

Graf 1 Domácnosti s přenosným počítačem a připojením k internetu v Praze (2018)

 

Internet se stal globálním fenoménem, co bylo dříve nutné vyřídit osobně, telefonicky nebo poštou, lze nyní vyřídit on-line. Díky dalšímu rozvíjení informačních technologií dochází k velkému využití internetu pro nakupování, používání sociálních sítí, hledání práce atd. Internet používáme nejen na přenosných počítačích, ale také v mobilních telefonech. Obecně lze říci, že informační technologie a služby na ně navázané (například internetové bankovnictví) více využívají lidé mladší (16-34 let) a lidé s vyšším vzděláním. Vzhledem k velké míře používání informačních technologií mladými lidmi je třeba věnovat zřetel také na rozvíjení informační gramotnosti, což znamená mimo jiné dodržovat zásady bezpečnosti, etická pravidla a právní normy při práci s informacemi.

Z celkového počtu osob ve věku 16 a více let jich internet v mobilu používalo 66,3 %. Za posledních osm let se podíl osob využívajících internet v mobilu zvýšil z 9,7 % na 66,3 %.

Z šetření ČSÚ dále vyplývá, že v roce 2018 bylo mezi uživateli internetu v mobilním telefonu více mužů (70,4 % mužů) než žen (62,6 % žen). Nejvíce ho používaly osoby ve věku 16-34 let, kde to bylo víc jak 90 % z této věkové skupiny. Z celkového počtu vysokoškoláků využívá internet v mobilu 76,1 %, z celkového počtu středoškoláků je to více než polovina (57,4 %). Zhruba 36 % osob se základním vzděláním používá internet v mobilu.

Internetové bankovnictví již využívají dvě třetiny osob ve věku 16 a více let. Podíl osob využívajících internetové bankovnictví je zhruba stejně velký mezi muži i mezi ženami a mezi osobami mladými (16-34 let, 54,8 %) a ve středním věku (35-54 let, 57,1 %). Pětina osob se základním vzděláním využívá internetové bankovnictví, u osob se středním vzděláním je to více než polovina a mezi vysokoškoláky jsou to tři čtvrtiny osob.

 

Graf 2 Využití počítačů a internetu v domácnostech a jednotlivci v Praze a ČR (2018)

Sociální sítě využívají s podobnou intenzitou jak muži, tak ženy. Rozdíly ve využívání sociálních sítí jsou spíš mezi jednotlivými věkovými skupinami. Jednoznačně nejvíce využívají sociální sítě mladí lidé. Celkem 89,9 % osob ve věku 16-34 je uživatelem sociálních sítí. Mezi studenty je celkem 93,4 % uživatelů sociálních sítí. U osob ve věku 35-54 let jsou to dvě třetiny osob a u starších osob (55+) je to už jen 18,8 % osob v tomto věku.

 

ICT odborníci[4] v Praze

Pro další rozvoj informačních a komunikačních technologií a pro jejich správné fungování jsou rozhodující zejména lidské zdroje. Počet ICT odborníků v Praze dosáhl v roce2017[5] téměř 50 tisíc osob. Jejich počet se však od roku 2012 příliš nezměnil. Údaje o ICT odbornících pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil, které provádí ČSÚ.

 

Graf 3 ICT odborníci v krajích (2017) a průměrná mzda ICT odborníků v krajích (2018)

* údaj je nespolehlivý a nebyl publikován

Víc než čtvrtina odborníků ICT je soustředěna v Praze (26 %), 14 % v Jihomoravském kraji a 13 % v kraji Středočeském. Průměrné hrubé měsíční mzdy ICT odborníků jsou poměrně vysoké, ale nedosahují astronomických částek. V Praze dosáhla v roce 2018 průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků hodnoty 64 552 Kč, v Jihomoravském kraji to bylo 51 784 Kč, ve třetím Středočeském kraji pak 46 527 Kč. V Praze převyšuje průměrná mzda ICT odborníků průměrnou mzdu v kraji o 51,9 %, v Jihomoravském kraji o 58,7 % a ve Středočeském o 135,3 %. Nejméně převyšují průměrnou mzdu mzdy ICT odborníků v Olomouckém kraji.

Úroveň mezd ICT odborníků samozřejmě záleží také na tom, kterou konkrétní činností se zabývají. Jsou činnosti v oblasti ICT, které jsou extrémně náročné na znalosti a zkušenosti (špičkoví programátoři) a jsou činnosti, které natolik náročné nejsou (správci počítačových sítí). Údaje o mzdách ICT odborníků pocházejí ze strukturální mzdové statistiky a vlastních dopočtů ČSÚ.

Meziroční změna výše průměrných hrubých měsíčních mezd všech zaměstnanců se v Praze v letech 2013-2018 pohybovala (bez zahrnutí vlivu inflace) od snížení o -0,6 % v roce 2012 po meziroční zvýšení o +6,8 % v roce 2018. Meziroční růst průměrných hrubých měsíčních mezd odborníků ICT nebyl významně vyšší. Pohyboval se od +0,3 % v roce 2013 po 8,2 % v roce 2017. V roce 2018 bylo zaznamenáno meziroční zvýšení mezd o 7,1 %. Průměrný růst výše mezd odborníků ICT v ČR odpovídal zhruba růstu v Praze.

 

Další údaje o využívání informačních a komunikačních technologií naleznete zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti_a_jednotlivci

ve Veřejné Databázi ČSÚ https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky

Informační technologie v mezikrajském srovnání - tabulky

Další údaje nejen o ICT odbornících, ale i studentech ICT oborů na vysokých školách naleznete zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

 

Kontakt:

Mgr. Jana Podhorská

Oddělení informačních služeb

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze

Tel.:274 052 673, 737 280 502

E-mail: jana.podhorska@czso.cz

[1] Podle dat Českého telekomunikačního úřadu.

[2] Do přístupu k internetu z pevného místa řadíme připojení přes pevnou telefonní linku (xDSL), kabelovou TV (CATV), optickou síť (FTTx), WiFi nebo přes radiový signál.

[3] Informace o využívání informačních a komunikačních technologií domácnostmi a jednotlivci zjišťuje výběrové šetření ČSÚ s názvem VŠIT.

[4] Mezi ICT odborníky, tedy specialisty v oboru informačních a komunikačních služeb, jsou zařazeny tyto osoby podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO: Specialisté v oblasti ICT, Řídící pracovníci v oblasti ICT, Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ICT, Inženýři elektronici, Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací), Technici v oblasti ICT, Mechanici a opraváři elektronic. přístrojů a komunikačních technologií, Technici elektronici.

[5] Údaje vychází z Výběrového šetření pracovních sil. Vzhledem k tomu, že jde o výběrové šetření, jsou prezentované údaje zatíženy výběrovou chybou. Pro eliminování náhodných výkyvů šetření představují publikované údaje tříletý klouzavý průměr. Proto jsou poslední data za rok 2017.

 

  • Celý text ve formátu .pdf