Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností EU-SILC

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2018 (Životní podmínky 2018), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření probíhá v České republice každoročně od roku 2004.

Vlastní šetření proběhne v období od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. V Praze šetření zabezpečuje 68 tazatelů, a to ve 34 městských částech. Do šetření jsou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve více než 11 tis. domácnostech. V Praze oslovíme 1 535 domácností, z nichž se 865 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Šetření v roce 2018 se uskuteční, stejně jako v předchozích letech, dvěma způsoby. Část domácností bude navštívena tazateli, kteří údaje zapisují do papírových dotazníků, ve druhé části domácností jsou údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku.

Pracovníci zapojení do šetření se prokazují průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2018. Průkaz tazatele je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Vybraným domácnostem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

S případnými dotazy se můžete obrátit na pracovnici Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze pověřené řízením šetření Životní podmínky 2018, paní RNDr. Janu Šídlovou, tel. 274 052 084.