Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností EU-SILC

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2017 (Životní podmínky 2017), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření probíhá v České republice každoročně od roku 2004.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve více než 11 tis. domácnostech. V Praze bude osloveno 1 525 domácností, z nichž se 855 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v období 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. V Praze bude šetření zabezpečovat 75 tazatelů, a to v 30 městských částech. Do šetření jsou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se prokazují průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2017 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze. Průkaz tazatele je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Šetření v roce 2017 se uskuteční, stejně jako v předchozích letech, dvěma způsoby. Část domácností bude navštívena tazateli, kteří údaje budou zapisovat do papírových dotazníků, ve druhé části domácností budou údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

S případnými dotazy se můžete obrátit na pracovnici Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze pověřené řízením šetření Životní podmínky 2017, paní RNDr. Janu Šídlovou, tel. 274 052 084.