Více k územním a samosprávním jednotkám

 

 skladebnost územních celků Prahy Katastrální území
Katastrální území pokrývají celé území státu. Katastrální území je v zásadě skladebnou jednotkou obcí, tzn. že jedno nebo více katastrálních území tvoří většinou územní obvod obce.
Katastrálním územím se rozumí technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. Katastrální území tvoří územní celek, který je vymezen hranicí.
Zákonným pramenem je zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
Správní obvod
Vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy ze dne 21. 12. 2000 byla s účinností od 1. 7. 2001 přenesena působnost na celkem 22 městských částí.
Městská část
Území hlavního města Prahy se podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, člení na městské části s vlastními orgány samosprávy. Vymezení území městských částí hlavního města Prahy je dáno obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy (Statutem).
Městské části vznikly v roce 1990. Na základě zákona č. 418/90 ČNR o hl. m. Praze došlo s účinností od 24.11.1990 k novému uspořádání na 56 městských částí. Rozhodnutím Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/19 ze dne 6.1.1992 byla vyčleněna část k.ú. Troja z obvodu Praha 7 a vytvořena (57.) samostatná městská část.
Území městské části v Praze je totožné s územím základní územní jednotky, kterou se rozumí území obce nebo v případě, že je obec členěna, území městského obvodu nebo městské části. Základní územní jednotkou je taková jednotka, která se pro výkon veřejné správy již dále nečlení.
Územně technická jednotka
Části katastrálních území, které zasahují do několika městských částí („dělená katastrální území“).
Například katastrální území Bubenče zasahuje na území městských částí Praha 6 a Praha 7, existují tak dvě územně technické jednotky: Bubeneč – Praha 6 a Bubeneč – Praha 7.
Zákonným pramenem je zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Základní sídelní jednotka
Celé území obcí je beze zbytku pokryto souborem základních sídelních jednotek. Ve vybraných městech se nazývají urbanistickými obvody (UO) a jejich vymezení navazuje na dřívější rozčlenění měst podle převažujícího charakteru urbanistických a územně technických podmínek.
Zákonným pramenem je zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákon č. 230/2006, ve kterém je základní sídelní jednotka definována).