Struktura mezd zaměstnanců v hl. m. Praze v letech 2012–2019

 

11. 6. 2020

 

Podle údajů strukturální mzdové statistiky[1] vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v letech 2012–2019 o 10 572 Kč na 45 928 Kč. Medián hrubé měsíční mzdy se ve stejném období zvýšil o 10 420 Kč na 37 602 Kč. Z hlavních tříd CZ-ISCO zaznamenali nejvyšší absolutní zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy mezi lety 2012 a 2019 řídící pracovníci a to o 19 329 Kč na 101 600 Kč. Nejnižší nárůst byl naopak zaznamenán u osob pracujících jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (o 5 259 Kč na 20 629 Kč).

 

Celková průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v roce 2019 činila 45 928 Kč. Oproti předchozímu roku došlo k jejímu zvýšení o 3 426 Kč (tj. o 8,1 %). Mezi lety 2012 a 2019 se celková průměrná hrubá měsíční mzda v Praze zvýšila o 10 572 Kč (tj. o 29,9 %).

U mužů v Praze byla v roce 2019 průměrná hrubá měsíční mzda 51 097 Kč. Ve srovnání s rokem 2018 se zvýšila o 3 358 Kč (tj. o 7,0 %). V letech 2012–2019 došlo k jejímu zvýšení o 11 099 Kč (tj. o 27,7 %).

Ženy v Praze v roce 2019 pobírali průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 39 971 Kč. To bylo o 3 401 Kč (tj. o 9,3 %) více, než o rok dříve. V období let 2012–2019 se průměrná hrubá měsíční mzda žen zvýšila o 10 089 Kč (tj. o 33,8 %).

 

Obrázek 1 : Průměrná hrubá měsíční mzda podle pohlaví (fyzické osoby) v hl. m. Praze v letech 2012–2019

 

Průměrná hrubá měsíční mzda mužů v roce 2019 byla ve srovnání s ženami vyšší o 11 126 Kč, muži měli tedy o 27,8 % vyšší průměrnou mzdu. Jednalo se o druhý nejvyšší rozdíl mezi oběma pohlavími ve sledovaném období. Vůbec nejvyšší rozdíl byl v roce 2018 a to 11 169 Kč. Naopak, nejblíže průměrné hrubé měsíčně mzdě mužů byly ženy v Praze v roce 2013, kdy braly v průměru měsíčně o 9 884 Kč méně. Průměrné hrubé mzdy žen v Praze dosahovaly zhruba ¾ mezd mužů, v celé ČR se mzdy žen více přibližovaly mzdám mužů (dosahovaly 80 % jejich mezd).

Celkový medián hrubé měsíční mzdy[2] dosáhl v Praze v roce 2019 výše 37 602 Kč. Oproti předchozímu roku došlo k jeho zvýšení o 3 264 Kč (tj. o 9,5 %). Mezi lety 2012 a 2019 se celkový medián hrubé měsíční mzdy v Praze zvýšil o 10 420 Kč (tj. o 38,3 %).

Medián hrubé měsíční mzdy mužů v Praze v roce 2019 činil 40 769 Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k jeho zvýšení o 3 272 Kč (tj. o 8,7 %). Od roku 2012 se medián hrubé měsíční mzdy mužů zvýšil o 11 293 Kč (tj. o 38,3 %).

U žen v Praze byl v roce 2019 medián hrubé měsíční mzdy 34 692 Kč. Meziroční zvýšení mediánu činilo 3 076 Kč (tj. 9,7 %). V letech 2012–2019 se medián hrubé měsíční mzdy žen v Praze zvýšil o 9 469 Kč (tj. o 37,5 %).

 

Obrázek 2 : Medián hrubé měsíční mzdy podle pohlaví (fyzické osoby) v hl. m. Praze v letech 2012–2019

 

Medián hrubé měsíční mzdy žen v roce 2019 byl ve srovnání s muži nižší o 6 077 Kč. Byl to nejvyšší rozdíl ve výši mediánu mezi oběma pohlavími v letech 2012–2019. Naopak, nejnižší rozdíl v mediánu obou pohlaví byl v roce 2012 a to 4 253 Kč. Mezi lety 2012 a 2019 se každoročně zvyšoval rozdíl mediánu průměrné hrubé měsíční mzdy mezi muži a ženami, výjimkou bylo pouze období 2016–2017, kdy došlo k nepatrnému poklesu.

V případě vyjádření úrovně mezd je medián ve srovnání s průměrem považován za spolehlivější ukazatel. V roce 2012 dosahoval medián hrubé měsíční mzdy 77 % průměrné hrubé měsíční mzdy, v roce 2019 to bylo už 82 %. U žen dosahoval v roce 2012 medián hrubé měsíční mzdy 84 % průměrné hrubé měsíční mzdy, v roce 2019 to bylo 87 %. U mužů byl v roce 2012 medián hrubé měsíční mzdy na úrovni 74 % průměrné hrubé měsíční mzdy, v roce 2019 už dosahoval 80 % průměrné mzdy.

Medián se tedy v uvedeném období k výši průměrné mzdy přibližoval. Hodnota mediánu u žen byla v celém sledovaném období blíže průměrné mzdě než v případě mužů. Rozdíly ve mzdách žen tedy byly menší než u mužů.

 

Obrázek 3 : Srovnání průměrné hrubé měsíční mzdy celkem a mediánu hrubé měsíční mzdy celkem v hl. m. Praze v letech 2012–2019

 

Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze se v letech 2012–2019 téměř nezměnila. V roce 2019 měla největší zastoupení složka základní (69,4 %), poté následovaly prémie a odměny (14,9 %), náhrada mezd (10,4 %), příplatky ostatní (4,8 %), zanedbatelný byl podíl příplatků za přesčasy (0,4 %) a odměn za pohotovost (0,2 %). Uvedené složení průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze bylo v předchozích letech sledovaného období s nepatrnými rozdíly téměř totožné.

 

Obrázek 4 : Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy v hl. m. Praze v roce 2019

 

Podle hlavních tříd Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO měli dlouhodobě nejvyšší průměrnou měsíční mzdu v Praze řídící pracovníci, kteří v roce 2019 pobírali průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 101 600 Kč. Mezi lety 2018 a 2019 došlo ke zvýšení jejich mzdy o 14 278 Kč (tj. 16,4 %). V absolutním i relativním vyjádření se jednalo o nejvyšší meziroční nárůst ve srovnání s ostatními třídami CZ-ISCO. V letech 2012–2019 se průměrný hrubý měsíční plat řídících pracovníků zvýšil dokonce o 19 329 Kč (tj. o 23,5 %). V absolutních hodnotách se jednalo o nejvyšší nárůst v rámci hlavních tříd CZ-ISCO, v relativním vyjádření to byl naopak nárůst nejnižší.

Dlouhodobě druhou nejvyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu v Praze měli specialisté, v roce 2019 dostávali měsíčně 61 036 Kč hrubého. Oproti roku 2018 doznala jejich mzda zvýšení o 4 777 Kč (tj. o 8,5 %). Mezi lety 2012 a 2019 došlo ke zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy specialistů o 14 813 Kč (tj. o 32,0 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda technických pracovníků se v celém sledovaném období pohybovala nepatrně pod úrovní celkové průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze. Jejich mzda v roce 2019 činila 45 311 Kč, což bylo o 3 179 Kč (tj. o 7,5 %) více než v roce 2018. V období let 2012–2019 došlo ke zvýšení jejich průměrné hrubé měsíční mzdy o 10 922 Kč (tj. o 31,8 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ostatních hlavních tříd CZ-ISCO (úředníků, pracovníků ve službách a prodeji, kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybářství, řemeslníků a opravářů, obsluhy strojů a zařízení, montérů a pomocníků a nekvalifikovaných pracovníků) se v celém sledovaném období pohybovala více či méně výrazně pod celkovým průměrem pro Prahu. Jejich mzda se v průběhu let 2012–2019 více či méně výrazně zvyšovala, stejně jako v případě již uvedených tříd.

U úředníků byla v roce 2019 průměrná hrubá měsíční mzda 33 926 Kč, což bylo o 2 419 Kč (tj. o 7,7 %) více než v roce 2018. Od roku 2012 se zvýšila jejich průměrná hrubá měsíční mzda o 8 118 Kč (tj. o 31,5 %).

Pracovníci ve službách a v prodeji pobírali v roce 2019 měsíčně v průměru 26 892 Kč hrubého, což bylo pouze o 805 Kč více než v roce 2018. Jednalo se o nejnižší meziroční nárůst z hlavních tříd CZ-ISCO. Ovšem v období let 2012–2019 se zvýšila jejich průměrná hrubá měsíční mzda o 8 341 Kč (tj. o 45,0 %). V relativním vyjádření se jednalo o nejvyšší nárůst v rámci hlavních tříd CZ-ISCO.

U kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybářství nejsou k dispozici údaje o průměrné hrubé měsíční mzdě za roky 2017–2019 vzhledem k nízké kvalitě odhadu jejich průměrné mzdy.

Průměrná hrubá měsíční mzda pro řemeslníky a opraváře v roce 2019 činila 33 308 Kč. Byla tak o 3 628 Kč (tj. o 12,2 %) vyšší než v roce předešlém. V relativním vyjádření se jednalo o druhý nejvyšší meziroční nárůst v období let 2018–2019. Od roku 2012 se průměrná hrubá měsíční mzda řemeslníků a opravářů zvýšila o 9 622 Kč (tj. o 40,6 %). Jejich průměrná měsíční výše hrubé mzdy byla v celém sledovaném období nepatrně nižší než v případě úředníků.

 

Obrázek 5 : Průměrná hrubá měsíční mzda podle hlavních tříd CZ-ISCO v hl. m. Praze v letech 2012–2019

 

Osoby pracující jako obsluha strojů a zařízení a montéři pobíraly v roce 2019 v průměru měsíčně 32 741 Kč hrubého, což bylo o 2 634 Kč (tj. o 8,7 %) více než v roce 2018. Od roku 2012 se tato mzda v jejich případě zvýšila o 9 708 Kč (tj. o 42,1 %).

Nejnižší průměrnou hrubou měsíční mzdu dostávali v celém sledovaném období pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. V roce 2019 to bylo 20 629 Kč, bylo to o 2 174 Kč (o 11,8 %) více než v roce 2018. Oproti roku 2012 to bylo zvýšení o 5 259 Kč (tj. o 34,2 %).

 

 

Kontakt:

Mgr. Martin Slavíček

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

Tel.: 274 054 223

E-mail: martin.slavicek@czso.cz[1] Údaje ze strukturální mzdové statistiky jsou odlišné od údajů z podnikového výkaznictví. Zatímco v podnikovém výkaznictví je celkový objem mzdových prostředků poměřen evidenčním počtem zaměstnanců, ve strukturální mzdové statistice se sledují mzdy jednotlivých zaměstnanců, takže je možné mzdy třídit například podle pohlaví, věku či Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). V neposlední řadě lze z dat strukturální mzdové statistiky zjistit i medián mezd.

[2] Medián mezd je prostřední hodnota mzdového rozdělení. Pokud seřadíme všechny zaměstnance podle výše jejich mezd, medián rozděluje tyto zaměstnance na dvě poloviny. Jedna polovina mediánu mezd nedosáhla a druhá polovina ho přesáhla. Není tak ovlivněn extrémními hodnotami, jako je tomu v případě průměru. Ze mzdových statistik je známo, že cca 2/3 zaměstnanců nedosáhnou na průměrnou mzdu. Medián je vhodnějším ukazatelem pro hodnocení mzdové úrovně.

 

  • Celý text ve formátu .pdf
  • Data ve formátu .xlsx