Průměrná mzda v hl. m. Praze ve 4. čtvrtletí 2012

 

Průměrná hrubá měsíční mzda1) v hlavním městě Praze dosáhla v 4. čtvrtletí roku 2012 hodnoty 35 521 Kč. Jedná se o hodnotu přepočtenou na plnou pracovní dobu zaměstnanců. Další kraje s vyšší úrovní mezd byly kraj Jihomoravský (26 405 Kč) a Středočeský (26 227 Kč). Oba tyto kraje mají srovnatelné mzdy. Ani tyto kraje nedosáhly k republikovému průměru.

Meziročně zaznamenala mzda ve 4. čtvrtletí 2012 v Praze zvýšení o 4,7 %. Spotřebitelské ceny vzrostly ve stejném období o 2,6 %. Průměrná mzda v Praze tedy meziročně mírně vzrostla.

Co se týče vývoje mezd od roku 2010, ve všech čtvrtletích roku 2010 byl růst průměrné hrubé mzdy nižší, než růst spotřebitelských cen v Praze. V dalším roce 2011 došlo k jistému zlepšení, byl zaznamenán vyšší růst mezd než spotřebitelských cen. Ve třech čtvrtletích roku 2012 však byl růst mezd opět nižší než růst cen. Poslední čtvrtletí roku 2012 je výjimkou.

Graf 1 Porovnání meziročního vývoje průměrných hrubých mezd a spotřebitelských cen v hl. m. Praze

poznámka: Růst nebo pokles v % je vždy porovnáním oproti čtvrtletí předchozího roku – tedy ve 4. čtvrtletí 2012 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda oproti 4. čtvrtletí 2011 o 4,7 %, index spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2012 vzrostl oproti 4. čtvrtletí 2011 o 2,6 %.

Za celý rok 2012 byla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 32 621 Kč. Další kraje s nejvyššími mzdami byly opět kraj Středočeský (24 749 Kč) a Jihomoravský (24 181 Kč), tentokrát v opačném pořadí. Praha úroveň mezd těchto dvou krajů převyšovala o více než 30 %.

Praha má nejvyšší mzdu ze všech krajů. Pokud porovnáme tempo růstu mezd v Praze a v ČR s pomocí ročních údajů, zjistíme, že tempo růstu mezd v Praze je od roku 2009 stejné, v některých letech i menší než v ČR celkem.

Graf 2 Vývoj průměrné hrubé mzdy v Praze a v ČR

poznámka: Růst nebo pokles v % je vždy porovnáním oproti hodnotě minulého roku. Tedy v roce 2012 vzrostla v Praze mzda oproti roku 2011 o 2 %, zatímco v ČR byl tento růst 2,7 %.

Průměrná mzda v Praze převyšuje celorepublikový průměr o 30 %. Je to dáno charakterem pražské, typicky městské, ekonomiky. V Praze jsou koncetrovány centrály velkých státních i soukromých společností, jsou tu koncentrovány řídící složky těchto podniků. V Praze je zvýšené zastoupení odvětví náročných na kvalifikovanou pracovní sílu a odvětví s vysokou přidanou hodnotou.

Podle strukturálních výdělkových šetření víme, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměrná hodnota. Pro doplnění lze uvést následující údaje: podle posledních údajů za rok 2011 medián mezd2) v Praze dosahoval 26 896 Kč, průměrná mzda byla o 24,7 % vyšší než medián.

Více informací zde:

/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2012-xjxhpyztbz

/csu/czso/cri/vyvoj-prumernych-mezd-zamestnancu-4-ctvrtleti-2012-27v8pw2qjl

/csu/czso/cri/struktura-mezd-zamestnancu-predbezne-vysledky-2012-kvpqhdryjw

/csu/czso/1-pmz_m

Zveřejněno 11.3.2013 v návaznosti na rychlou informaci ČSÚ Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí 2012

1) Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců (dále průměrná mzda) je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Průměrná mzda je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví.

Údaje jsou do území tříděny podle místa pracoviště zaměstnance a zahrnují celé národní hospodářství.

2) Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián.

  • RI_PHA_11032013.doc
  • g1.jpg
  • g2.jpg
  • Mzdy 1.-4.Q. 2012.xls