Příjemci důchodů v hl. m. Praze v roce 2008

 

K 31. 12. 2008 pobíralo některý z důchodů celkem 303 891 Pražanů, což bylo o 2 056 osob více než v roce 2007. Základní druhy důchodů jsou starobní plné, starobní poměrné, invalidní plné, invalidní částečné, vdovské, vdovecké a sirotčí. Největší podíl na celkovém počtu vydávaných důchodů mají důchody starobní (včetně poměrných), které v roce 2008 tvořily 60,6 % všech důchodů. Tento podíl se neustále zvětšuje (v roce 2000 to bylo 57,3 %). Starobní důchody celkem měly také mezi rokem 2000 a 2008 nejvyšší tempo růstu (110 %). Stárnutí české a zvláště pak pražské populace se tak přímo odráží na každoročním nárůstů počtu osob důchodového věku.


Tab. 1 Příjemci podle druhu vypláceného důchodu v hl. m. Praze

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Příjemci důchodů celkem
292 391
292 481
290 563
289 791
293 364
295 502
299 200
301 835
303 891
v tom pobírající důchody:
starobní plné
166 068
166 925
165 423
165 626
170 204
173 442
177 335
180 286
183 708
starobní poměrné
1 347
1 230
1 101
979
897
803
711
628
554
invalidní plné
27 796
27 834
28 002
28 251
28 630
28 675
28 973
29 152
28 809
invalidní částečné
11 372
11 597
11 885
11 964
11 828
11 885
12 271
12 453
12 686
vdovské (vč. kombinovaných)
71 090
69 989
68 985
67 606
66 604
65 616
64 886
64 388
63 412
vdovecké (vč. kombinovaných)
8 551
8 919
9 263
9 418
9 494
9 643
9 800
9 937
9 947
sirotčí
6 167
5 987
5 904
5 947
5 707
5 438
5 224
4 991
4 775

V porovnáním s rokem 2000 vzrostl počet příjemců důchodů v hl. m. Praze o téměř 4 % ( tj. o 11 500 osob). Ženy pak v roce 2008 tvořily 63,5 % všech příjemců některého z důchodů. Ženy obecně převažují především mezi příjemci plného starobního důchodu (57,4 %) a poměrného starobního důchodu (86,6 %), což je dáno jejich delší střední délkou života. Na konci roku 2008 v hl. m. Praze nejvíce důchodců pobíralo plný starobní důchod, což bylo o téměř 2 % (3 422 osob) více než v roce 2007. O 3,4 % přibylo starobních důchodců - mužů a o 0,8 % starobních důchodců - žen. U příjemců tzv. poměrných starobních důchodů došlo ke konci roku 2008 k poklesu o 11,8 % oproti roku 2007. Plné invalidní důchody pobíralo ke konci roku 2008 celkem 28 809 osob, což bylo o 1,2 % méně než v roce 2007. Zastoupení mužů i žen bylo téměř shodné. V roce 2008 byl zaznamenán nárůst počtu příjemců invalidních důchodů částečných, a to o 1,9 % oproti roku 2007. Částečně invalidních důchodců – žen přibylo oproti roku 2007 5,2 %, zatímco částečně invalidních důchodců – mužů naopak oproti roku 2007o 1,2 % ubylo.
Vdovský důchod (příjemkyně žena) včetně kombinovaného ke konci roku 2008 pobíralo v hl. m. Praze celkem 63 412 žen, což bylo o 1,5 % méně než v roce 2007. Vdovecké důchody (příjemce muž) včetně kombinovaných a které tvořily v roce 2008 3,3 % všech přijímaných důchodů, zůstaly v počtu příjemců téměř na stejné úrovni roku 2007. Naopak vdovské důchody tvořily v roce 2008 až 20,9 % všech příjemců důchodů. Tradičně nejmenší zastoupení v celkové struktuře důchodů měly sirotčí důchody. K 31. 12. 2008 pobíralo sirotčí důchod 4 775 osob (1,6 % všech příjemců), což bylo o 216 osob méně než v roce 2007.

Graf 1 Průměrná výše důchodu


Průměrná měsíční výše důchodu v hl. m. Praze na konci roku 2008 činila 10 100 Kč a překročila o 7,2 % celorepublikový průměr . Meziročně v hl. m. Praze vzrostl průměrný měsíční důchod o 9,9 %, v celé republice pak o 10,1%. Protože se výše vypláceného měsíčního důchodu odvíjí od výše mezd, které jsou v průměru v hl. m. Praze vyšší než je celorepublikový průměr, pobírají i Pražané vyšší důchody.
Rozdílná výše mezd žen a mužů také odůvodňuje vyšší průměrnou hodnotu důchodů mužů.

Výše přijímaného důchodu je však závislá na tom, který druh důchodu občan pobírá. Obecně jsou v hl. m. Praze nejvyššími důchod vdovecké a vdovské (vč. kombinovaných) starobní.

Tab. 2 Průměrná výše důchodu podle druhu vypláceného důchodu v hl. m. Praze
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Průměrná měsíční výše důchodu (bez součástí) v Kč
6 513
7 076
7 108
7 376
7 601
8 100
8 587
9 194
10 100
v tom pobírající důchody:
starobní plné
6 682
7 241
7 274
7 549
7 778
8 291
8 768
9 370
10 289
starobní poměrné
4 002
4 257
4 223
4 311
4 350
4 563
4 785
5 097
5 783
invalidní plné
6 046
6 564
6 600
6 851
7 035
7 474
7 890
8 422
9 262
invalidní částečné
3 813
4 053
4 043
4 157
4 229
4 482
4 769
5 074
5 803
vdovské (vč. kombinovaných)
6 934
7 586
7 630
7 932
8 167
8 694
9 283
9 988
10 921
vdovecké (vč. kombinovaných)
7 681
8 407
8 447
8 778
9 062
9 635
10 226
10 958
11 909
sirotčí
3 112
3 331
3 369
3 492
3 592
3 840
4 061
4 358
5 088

Nejvíce se nad celopražským průměrem v roce 2008 ocitly důchody vdovecké (vč. kombinovaných), které dosáhly výše 11 909 Kč a meziročně vzrostly o 8,7 %, následované důchody vdovskými (vč. kombinovaných) s 10 921 Kč (meziroční nárůst 9,3 %) a plnými starobními důchody s 10 289 Kč (meziroční nárůst 9,8 %). Pod celopražským průměrem se v roce 2008 pohybovaly plné invalidní důchody s 9 262 Kč, přesto že jejich meziroční zvýšení činilo 10 %, invalidní částečné s 5 803 Kč (meziroční nárůst 14,4 %), a které tak nepatrně převýšily důchody starobní poměrné. Nejnižšími v hl. m. Praze byly v roce 2008 opět sirotčí důchody s měsíčním průměrem 5 088 Kč, i když meziročně vzrostly o 16,8 %. Sirotčí důchody jsou obecně nejnižší důchodovou dávkou, což je dáno tím, že tato dávka je přiznávána dětem či nevýdělečně činným mladým lidem.

Zdrojem dat je Ministerstvo práce a sociálních věcí resp. Česká správa důchodového zabezpečení, kde jsou data zpracována vždy ke konci běžného roku. Zahrnuti jsou pouze důchody vyplácené na daném území (tedy v hl. m. Praze), bez důchodů, které jsou vypláceny do ciziny a tzv. ostatních důchodů, které nejsou vypláceny tzv. důchodovým listem, ale přímo převodem. Zde jde z 90 % o důchody vyplácené do dětských domovů a ústavů sociální péče. V průběhu roku 2008 (účinnost dnem 28. 5. 2008) došlo k novelizaci zákona o důchodovém pojištění, ve které byla změněna podmínka pro možnost tzv. mimořádné valorizace důchodů – a to již při růstu spotřebitelských cen o 5 %, nikoli až při růstu cen o 10 % jak tomu bylo dosud.