Pražská bytová výstavba ve 3. čtvrtletí 2021

 

16. 11. 2021

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 počet zahájených bytů v Praze meziročně značně narostl (o 345,3 %). Naopak počet dokončených bytů mírně klesl a to o 2 %. Meziroční pokles byl zaznamenán i u stavebních povolení a ohlášení (o 27,4 %). Orientační hodnota staveb enormně vzrostla (o 644,2 %) především díky inženýrským stavbám.

 

Zahájené byty

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba celkem 3 077 bytů. V porovnání se stejným obdobím uplynulého roku 2020 došlo ke značnému nárůstu zahájených bytů o 345,3 % (tehdy bylo zahájeno pouze 691 bytů). Jedním z důvodů tohoto oživení může být snaha stavebníků stavět po dlouhém období lockdownů a nejistoty. Navíc ve 3. čtvrtletí 2020 bylo zahájeno rekordně málo bytů a srovnávací základna byla výjimečně nízká. Rovněž v celé ČR vzrostl za třetí čtvrtletí 2021 počet zahájených bytů o 42,1 % oproti třetímu čtvrtletí roku 2020.

V mezikrajském srovnání byla Praha v počtu zahájených bytů hned na prvním místě před Středočeským (2 195 zahájených bytů) a Jihomoravským krajem (1 713 zahájených bytů). Nejmenší výstavby proběhly ve dvou nejméně lidnatých krajích – v Karlovarském kraji, kde bylo zahájeno 321 bytů, a v Libereckém kraji, ve kterém bylo zahájeno 314 bytů. V meziročním srovnání vzrostl počet zahájených bytů nejvíce v Praze (o 345,3 %), v Libereckém kraji (62,7 %) a Jihomoravském kraji (55,4 %). Naopak největší poklesy byly zaznamenány v Jihočeském kraji (-42,3 %), v Olomouckém kraji (-33,5 %) a Moravskoslezském kraji (-10,3 %).

Z hlediska typu výstavby se v Praze z více než 93 % jednalo o novou výstavbu. Ve zbylých necelých 7 % šlo o změnu dokončených staveb, tedy různé nástavby, přístavby a jiné stavební úpravy. Podle druhu stavby bylo tradičně zahájeno nejvíce bytů v nových bytových domech (2 733 bytů), což je v Praze dáno typickou městskou zástavbou. V nových rodinných domech bylo oproti tomu zahájeno 125 bytů. V případě rodinných domů se jednalo o meziroční růst o 19 %, u bytových domů pak došlo k velkému nárůstu o 507,3 %.

 

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2018 až 2021

 

Dokončené byty

Počet dokončených bytů ve třetím čtvrtletí roku 2021 činil podle předběžných údajů 986 bytů, což představovalo meziroční mírný pokles o 2 % (ve stejném období minulého roku bylo dokončeno 1 006 bytů). I na republikové úrovni došlo k meziročnímu poklesu o 9,3 %. Z hlediska krajů byl meziroční nárůst počtu dokončených bytů zaznamenán v Olomouckém kraji (55,8 %), v kraji Vysočina (42,1 %) a v Jihočeském kraji (5,4 %). Ve všech ostatním krajích ČR došlo k poklesu. Největší meziroční pokles pak zaznamenaly dva východočeské kraje - Pardubický (o 35,3 %) a Královehradecký kraj (41,3 %). V počtu dokončených bytů byla Praha na druhém místě, hned po Středočeském (1 412 dokončených bytů). Těsně za Prahou se pak umístil Jihomoravský kraj (959 dokončených bytů). Nejméně bytů bylo dokončeno v Karlovarském kraji (124 bytů).

Z hlediska typu výstavby také u dokončených bytů v Praze výrazně dominuje nová výstavba nad změnami dokončených staveb a taktéž převládá výstavba bytů v bytových domech nad výstavbou v domech rodinných. Nebylo tomu jinak ani ve 3. čtvrtletí roku 2021. 90 % všech dokončených bytů bylo získáno novou výstavbou a pouze 10 % dokončených bytů bylo získáno změnou již dokončených staveb. Stejně jako u zahájené výstavby byl v Praze nejvyšší počet dokončených bytů v nových bytových domech (749 bytů). V rodinných domech pak bylo dokončeno 139 bytů. Obojí je dáno charakterem Prahy, ale i jejím omezeným prostorem pro další výstavbu. Bytů v nových rodinných domech bylo meziročně dokončeno o 7,9 % méně. U bytů v nových bytových domech pak došlo k meziročnímu poklesu o 2,9 %.

 

Stavební povolení a ohlášení

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 bylo podle předběžných údajů v Praze vydáno celkem 722 stavebních povolení a ohlášení. Oproti stejnému období roku 2020 jejich počet poklesl o 27,4 %. Praha tak byla jediným krajem, kde poklesl počet vydaných stavebních povolení.

Na celorepublikové úrovni se jejich počet meziročně mírně zvýšil o 3,9 %. Z hlediska typu stavby připadlo více stavebních povolení a ohlášení v Praze na budovy (560) než na inženýrské stavby (162). Více stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno na budovy bytové (368, meziročně o 17,7 % méně), než na budovy nebytové (192, meziroční pokles byl výrazný - o 37,3 %). Stavebních povolení na inženýrské stavby (stejně jako na budovy bytové a nebytové) se v Praze vydalo meziročně méně.

Počet vydaných stavebních povolení a ohlášení v Praze podle čtvrtletí v letech 2018 - 2021

 

Orientační hodnota staveb

V Praze ve třetím čtvrtletí roku 2021 činila orientační hodnota staveb, na které bylo vydáno stavební povolení a ohlášení 62 158 mil. Kč. Podle předběžných výsledků došlo ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 k enormnímu nárůstu její hodnoty o 644,2 %. Republikový průměr meziročně také vzrostl (o 69,7 %). Orientační hodnota budov představovala v Praze 14 896 mil. Kč, z čehož ve 3. čtvrtletí 2021 připadalo 86,7 % hodnoty na budovy bytové a 13,3 % hodnoty na budovy nebytové. Orientační hodnota inženýrských staveb činila 47 262 mil. Kč a meziročně tak vzrostla téměř 23 násobně.

Ve třetím čtvrtletí 2021 tak v Praze došlo k tomu, že byl vydán relativně malý počet stavebních povolení s velmi vysokou předpokládanou hodnotou staveb. Zatímco ve 3. čtvrtletí roku 2020 byla orientační hodnota na jedno stavební povolení rovna 8 milionům Kč, ve 3. čtvrtletí roku 2021 to bylo mnohonásobně více (87 mil. Kč).

 

Poznámky:

Údaje za rok 2021 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě najdete v časových řadách.

 

Kontakt:

Mgr. Tomáš Slavíček

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

Tel.: 274 052 507

E-mail: tomas.slavicek@czso.cz