Pražská bytová výstavba v roce 2018

 

7.2.2019

V roce 2018 byla zahájena výstavba 4 218 bytů, a došlo tak k jejímu meziročnímu nárůstu o 13 %. Zároveň meziročně poklesl počet dokončených bytů o 9,5 % a počet vydaných stavebních povolení o 21,5 %.

Zahájené byty

V roce 2018 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba 4 218 bytů, což oproti roku 2017 představovalo nárůst o 13,0 %, resp. bylo zahájeno o 484 bytů více. Praha se tak lišila od republikového průměru, kde oproti roku 2017 došlo k nárůstu počtu zahájených bytů pouze o 5,1 %. V mezikrajském srovnání, co se týče počtu zahájených bytů, byla Praha na třetím místě, za Středočeským (6 284 bytů) a Jihomoravským (4 406 bytů) krajem. Na posledním místě byl Karlovarský kraj, kde bylo zahájeno 630 bytů. K největšímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo v kraji Vysočina (28,5 %) a v Ústeckém kraji (27,4 %). Naopak největší pokles zaznamenal Olomoucký kraj (-15,3 %).

Co se týče typu výstavby, z větší části se v Praze jednalo o novou výstavbu (3 553 zahájených bytů), než změnu dokončených staveb (665 zahájených bytů). Podle druhu stavby bylo již tradičně zahájeno více bytů v bytových domech (3 115 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), a zároveň došlo k jejich meziročnímu nárůstu o 9,1 %. V rodinných domech bylo zahájeno 559 bytů vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb, a na rozdíl od bytových domů šlo o meziroční pokles o 17,2 %.

V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory byla zahájena výstavba 172 bytů, což meziročně představovalo o 112 bytů více. Obdobně tomu bylo jak v nebytových budovách, kde bylo meziročně zahájeno o 226 bytů více, tedy 297, tak i ve stavebně upravených nebytových prostorách, kde bylo meziročně zahájeno o 1 byt více, tedy 75.

Nejvíce zahájených bytů bylo ve správních obvodech Praha 12 (897 bytů), Praha 17 (698 bytů) a Praha 8 (556 bytů). Naopak nejméně bytů bylo zahájeno ve správních obvodech Praha 2 (8 bytů) a Praha 20 (9 bytů). Nejvíce bytů v rodinných domech bylo zahájeno ve správních obvodech Praha 13 (78 bytů) a Praha 12 (68 bytů). Byty v domovech-penzionech a domovech pro seniory byly zahájeny ve správních obvodech Praha 17 (88 bytů), Praha 8 (68 bytů) a Praha 22 (16 bytů). Větší množství bytů v nebytových stavbách (budovách) bylo zahájeno ve správních obvodech Praha 8 (177 bytů), Praha 9 (62 bytů) a Praha 1 (34 bytů).

 

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v roce 2018 činil 5 290 bytů, přičemž meziročně jich bylo dokončeno o 556 méně. Ve srovnání s republikovým průměrem, kde došlo k meziročnímu nárůstu počtu dokončených bytů o 18,5 %, v Praze naopak došlo k jejich poklesu o 9,5 %. Praha tak byla jediným krajem, kde došlo k meziročnímu snížení počtu dokončených bytů. Nejvyšší nárůst pak byl zaznamenán v Plzeňském kraji, meziročně o 47,4 %, a v kraji Pardubickém (o 47,1 %).

V Praze bylo nejvíce dokončených bytů v bytových domech (4 421 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), a jednalo se o meziroční pokles o 10,5 %. Zatímco v rodinných domech jich bylo dokončeno již tradičně méně (779 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), ale zde došlo v meziročním srovnání k nárůstu o 21,0 %.

Meziroční nárůst byl zaznamenán v nebytových budovách, kde bylo v roce 2018 dokončeno o 27 bytů více, tady celkem 37. Naopak ve stavebně upravených nebytových prostorách bylo meziročně dokončeno o 142 bytů méně, tedy 53 bytů. Obdobně tomu bylo i v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory, kde nebyl letos dokončen žádný byt, zatímco v roce 2017 jich bylo dokončeno 60.

Nejvíce dokončených bytů bylo ve správních obvodech Praha 9 (1 051 bytů) a Praha 18 (760 bytů). Naopak nejméně bytů bylo dokončeno ve správních obvodech Praha 2 (15 bytů) a Praha 1 (18 bytů). Nejvíce bytů v rodinných domech bylo zahájeno ve správních obvodech Praha 14 (119 bytů) a Praha 8 (96 bytů). Větší množství dokončených bytů v nebytových stavbách (budovách) bylo ve správním obvodu Praha 10 (25 bytů).

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2013 až 2018

Stavební povolení a ohlášení

V roce 2018 bylo v hl. m. Praze vydáno celkem 3 805 stavebních povolení a ohlášení. Oproti stejnému období předchozího roku se jednalo o pokles o 21,5 %, obdobně jako na celorepublikové úrovni, kde byl zaznamenán pokles pouze o 3,6 %. Více stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno na budovy bytové (1 610), než na budovy nebytové (1 366). V obou případech se však jednalo o meziroční pokles. Meziročně méně stavebních ohlášení a povolení bylo také vydáno na ochranu životního prostředí (o 23,3 % méně).

Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno ve správních obvodech Praha 8 (485 povolení) a Praha 6 (462 povolení), a to jak na stavby budov, tak na stavby na ochranu životního prostředí. Naopak nejméně povolení bylo vydáno ve správních obvodech Praha 20 (41 povolení) a Praha 5 (59 povolení). Nejvíce stavebních povolení na novou výstavbu bytových budov bylo vydáno ve správních obvodech Praha 21 (59 povolení) a Praha 6 (31 povolení). Na novou výstavbu nebytových budov bylo nejvíce povolení vydáno ve správních obvodech Praha 22 (18 povolení) a Praha 8 (9 povolení).

 

Orientační hodnota staveb

V hl. m. Praze činila orientační hodnota staveb v roce 2018 28 545 mil. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nárůstu její hodnoty o 3,6 %, obdobně jako na republikové úrovni, kde to bylo pouze o 1,5 %. Orientační hodnota budov představovala 25 025 mil. Kč, z čehož 57,4 % byla hodnota budov nebytových. Meziročně poklesla orientační hodnota staveb na ochranu životního prostředí o 60,0 %, z 539 mil. Kč na 862 mil. Kč.

Poznámky:

Údaje za 1. až 4. čtvrtletí 2018 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

Kontakt:

Mgr. Lada Loudilová

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Tel.: 274 052 673

E-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf