Pražská bytová výstavba v roce 2017

 

8. 2. 2018

I když ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 počet zahájených bytů mírně poklesl oproti předchozím čtvrtletím, v celkovém součtu za rok 2017 jejich počet oproti roku 2016 vzrostl o 35,4 %. To ale nelze říci u dokončených bytů, kterých bylo meziročně dokončeno o 4,0 % méně. Více nepříznivý je však meziroční pokles vydaných stavebních povolení a ohlášení o 5,8 %, který ale může souviset s čekáním na novelu stavebního zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2018.

Zahájené byty

V roce 2017 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba 3 734 bytů, což oproti loňskému roku představovalo nárůst o 35,4 %, resp. bylo zahájeno o 976 bytů více. Praha v nárůstu převyšovala republikový průměr (15,8 %), ale ve srovnání s ostatními kraji byla až na druhém místě za Olomouckým krajem, kde byl meziroční nárůst 74,1 %. Naopak meziroční pokles zaznamenaly kraje Jihočeský (o 13,9 %) a Ústecký (o 7,9 %). V celkovém počtu zahájených bytů v roce 2017 byla Praha na třetím místě, za prvním Středočeským krajem (zahájeno 6 514 bytů) a druhým Olomouckým krajem (zahájeno 4 027 bytů).

Co se týče typu výstavby, z větší části se jednalo o novou výstavbu (3 156 zahájených bytů), než změnu dokončených staveb (578 zahájených bytů). Podle druhu stavby bylo již tradičně zahájeno více bytů v bytových domech (2 854 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), než v domech rodinných (675 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), a v obou případech byl zaznamenán nárůst oproti roku 2016. Nárůst byl zaznamenán i v případě zahájené výstavby v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory (o 51 bytů více) a ve stavebně upravených nebytových prostorách (o 38 bytů více). Naopak meziročně poklesl počet zahájených bytů u nebytových budov (o 104 bytů).

Z hlediska správních obvodů hl. m. Prahy byl nejvyšší počet zahájených bytů ve správních obvodech Praha 9 (684 bytů) a Praha 8 (660 bytů). Naopak nejnižší ve správních obvodech Praha 2 (16 bytů) a Praha 20 (24 bytů).

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v roce 2017 činil 5 846 bytů, přičemž meziročně jich bylo dokončeno o 246 méně. Ve srovnání s republikovým průměrem, kde došlo k meziročnímu nárůstu počtu dokončených bytů o 4,6 %, v Praze naopak došlo k jejich poklesu o 4,0 %, obdobně jako v Karlovarském (pokles o 25,1 %), Libereckém (o 14,8 %) a Pardubickém kraji (o 7,2 %). Nejvyšší nárůst pak byl zaznamenán v Ústeckém kraji (o 29,6 %). Celkem bylo nejvíce bytů bylo dokončeno v Praze (5 846 bytů) a Středočeském kraji (5 451 bytů), naopak nejméně v Karlovarském kraji (375 bytů).

V Praze bylo nejvíce dokončených bytů v bytových domech (4 937 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), i přesto se ale jednalo o meziroční pokles o 5,5 %. Zatímco v rodinných domech jich bylo dokončeno již tradičně méně (644 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), ale v meziročním srovnání došlo k nárůstu o 14,6 %. Meziroční nárůst byl zaznamenán i ve stavebně upravených nebytových prostorách, a to o 97 dokončených bytů. Naopak v nebytových budovách bylo meziročně dokončeno o 77 bytů méně. Obdobně tomu bylo i v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory, kde bylo meziročně dokončeno o 59 bytů méně.

Z pohledu správních obvodů hl. m. Prahy bylo dokončeno nejvíce bytů ve správních obvodech Praha 22 (619 bytů) a Praha 18 (544 bytů). Nejméně pak ve správních obvodech Praha 14 (17 bytů), Praha 19 (23 bytů) a Praha 1 (28 bytů).

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2012 až 2017

Stavební povolení a ohlášení

V roce 2017 bylo v hl. m. Praze vydáno celkem 4 848 stavebních povolení a ohlášení. Oproti minulému roku se jednalo o pokles o 5,8 %, zatímco na celorepublikové úrovni byl zaznamenán nárůst (o 1,0 %). Více stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno na budovy bytové (2 456), ačkoliv při meziročním srovnání se jednalo o pokles o 13,8 %, než na budovy nebytové (1 489), kde došlo naopak k meziročnímu zvýšení o 11,0 %. Meziročně méně stavebních ohlášení a povolení bylo vydáno také na ochranu životního prostředí (o 17,8 % méně).

Z hlediska správních obvodů hl. m. Prahy bylo vydáno nejvíce stavebních povolení ve správních obvodech Praha 9 (715 povolení) a Praha 6 (532 povolení). Nejméně stavebních povolení bylo vydáno ve správních obvodech Praha 5 (50 povolení) a Praha 17 (57 povolení).

Orientační hodnota staveb

V hl. m. Praze činila orientační hodnota staveb v roce 2017 27 566 mil. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nárůstu její hodnoty o 7,4 %, což kopírovalo nárůst na republikové úrovni (o 24,1 %). Orientační hodnota budov představovala 23 983 mil. Kč, z čehož 59,7 % byla hodnota budov bytových. Meziročně se o 31,4 % snížila orientační hodnota staveb na ochranu životního prostředí, ze 786 mil. Kč na 539 mil. Kč.

Z hlediska správních obvodů hl. m. Prahy byla nejvyšší orientační hodnota staveb ve správních obvodech Praha 8 (5 258 mil. Kč) a Praha 1 (3 551 mil. Kč). Naopak nejnižší orientační hodnota staveb byla ve správních obvodech Praha 20 (213 mil. Kč) a Praha 17 (237 mil. Kč).

 

Poznámky:

Údaje za 1. až 4. čtvrtletí 2017 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Kontaktní osoba: Mgr. Lada Loudilová, tel.: 274 054 163, e-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

  • Bytová výstavba v hl. m. Praze podle správních obvodů v roce 2017
  • Text aktuality ve formátu .pdf