Pražská bytová výstavba v prvním až třetím čtvrtletí roku 2018

 


V prvním až třetím čtvrtletí roku 2018 došlo k poklesu bytové výstavby. A to ve všech ohledech. Poklesl počet zahájených bytů (o 6,5 %) i bytů dokončených (o 10,7 %). Ubylo vydaných stavebních povolení a ohlášení, a to o 22,6 %. A snížila se i orientační hodnota staveb o 6,3 %.

Zahájené byty

V prvním až třetím čtvrtletí roku 2018 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba 2 699 bytů, což oproti stejnému období předchozího roku představovalo pokles o 6,5 %, resp. bylo zahájeno o 187 bytů méně. Praha se tak lišila od republikového průměru, kde oproti stejnému období předchozího roku došlo naopak k nárůstu počtu zahájených bytů pouze o 6,0 %. V mezikrajském srovnání, co se týče počtu zahájených bytů, byla Praha na předposledním místě. Na posledním místě byl Plzeňský kraj, kde došlo k poklesu o 16,1 %.  Naopak na prvním místě byl kraj Vysočina s nárůstem o 37,9 % zahájených bytů.

Co se týče typu výstavby, z větší části se v Praze jednalo o novou výstavbu (2 182 zahájených bytů), než změnu dokončených staveb (517 zahájených bytů). Podle druhu stavby bylo již tradičně zahájeno více bytů v bytových domech (2 007 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), než v domech rodinných (439 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb). V obou případech se jednalo o meziroční pokles.

V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory byla zahájena výstavba 88 bytů, což meziročně představovalo nárůst o 28 bytů. Obdobně tomu bylo ve stavebně upravených nebytových prostorách, kde bylo meziročně zahájeno o 13 bytů více, tedy 70, ale i v nebytových budovách bylo meziročně zahájeno o 43 bytů více, tedy 95.

 

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v prvním až třetím čtvrtletí roku 2018 činil 4 125 bytů, přičemž meziročně jich bylo dokončeno o 494 méně. Ve srovnání s republikovým průměrem, kde došlo k meziročnímu nárůstu počtu dokončených bytů o 17,8 %, v Praze naopak došlo k jejich poklesu o 10,7 %, obdobně jako v Královéhradeckém (pokles o 4,3 %) a Olomouckém kraji (pokles o 3,6 %). Nejvyšší nárůst pak byl zaznamenán v Libereckém kraji, meziročně o 77,7 %, a v kraji Pardubickém (o 66,6 %).

V Praze bylo nejvíce dokončených bytů v bytových domech (3 558 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), a jednalo se o meziroční pokles o 10,1 %. Zatímco v rodinných domech jich bylo dokončeno již tradičně méně (506 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), ale zde došlo v meziročním srovnání k nárůstu o 6,3 %.

Meziroční nárůst byl zaznamenán v nebytových budovách, kde bylo meziročně dokončeno o 25 bytů více, tady celkem 33. Naopak ve stavebně upravených nebytových prostorách bylo meziročně dokončeno o 88 bytů méně, tedy bylo dokončeno 28 bytů. Obdobně tomu bylo i v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory, kde nebyl letos dokončen žádný byt.

 

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2013 až 2018

 

 

Stavební povolení a ohlášení

V roce 2018 bylo v prvním až třetím čtvrtletí v hl. m. Praze vydáno celkem 2 846 stavebních povolení a ohlášení. Oproti stejnému období předchozího roku se jednalo o pokles o 22,6 %, obdobně jako na celorepublikové úrovni, kde byl zaznamenán pokles o 4,1 %. Více stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno na budovy bytové (1 224), než na budovy nebytové (999). V obou případech se však jednalo o meziroční pokles. Meziročně méně stavebních ohlášení a povolení bylo také vydáno na ochranu životního prostředí (o 25,4 % méně).

 

Orientační hodnota staveb

V hl. m. Praze činila orientační hodnota staveb v prvním až třetím čtvrtletí roku 2018 21 082 mil. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k poklesu její hodnoty o 6,3 %, obdobně jako na republikové úrovni kde to bylo pouze o 0,4 %. Orientační hodnota budov představovala 18 598 mil. Kč, z čehož 61,9 % byla hodnota budov nebytových. Meziročně poklesla orientační hodnota staveb na ochranu životního prostředí o 3,1 %, ze 477 mil. Kč na 462 mil. Kč.

 

Poznámky:

Údaje za 1. až 3. čtvrtletí 2018 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Kontaktní osoba: Mgr. Lada Loudilová, tel.: 274 054 163, e-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf