Pražská bytová výstavba v prvním pololetí roku 2018

 


Oproti prvnímu pololetí roku 2017 vzrostl počet zahájených bytů, o 74,3 %. Naopak počet dokončených bytů mírně poklesl (o 2,6 %), což je nejspíš důsledek předešlých období, ve kterých bylo zahájeno méně výstavby. Stále však pozorujeme pokles počtu vydaných stavebních povolení a ohlášení, v prvním pololetí roku 2018 meziročně o 26,8 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo i k poklesu orientační hodnoty staveb, o 11,1 %.

Zahájené byty

V prvním pololetí roku 2018 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba 1 808 bytů, což oproti loňskému prvnímu čtvrtletí představovalo růst o 74,3 %, resp. bylo zahájeno o 771 bytů více. Praha se tak lišila od republikového průměru, kde oproti stejnému období předchozího roku došlo k nárůstu počtu zahájených bytů pouze o 32,6 %. V mezikrajském srovnání byla Praha na třetím místě, co se týče počtu zahájených bytů v prvním pololetí roku 2018. Na prvním místě byl Středočeský kraj s 3 514 byty a na druhém Jihomoravský kraj s 1 998 byty. Na opačné straně žebříčku byl Karlovarský kraj s 325 zahájenými byty od počátku roku.

Co se týče typu výstavby, z větší části se v Praze jednalo o novou výstavbu (1 459 zahájených bytů), než změnu dokončených staveb (349 zahájených bytů). Podle druhu stavby bylo již tradičně zahájeno více bytů v bytových domech (1 378 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), než v domech rodinných (251 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb). Zatímco u zahájených bytů v rodinných domech (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb) se jednalo o meziroční pokles, v bytových domech o meziroční nárůst.

V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory byla zahájena výstavba 88 bytů, což představovalo o 79 bytů více než v prvním pololetí roku 2017. Obdobně tomu bylo ve stavebně upravených nebytových prostorách, kde bylo meziročně zahájeno o 26 bytů více, tedy 49. V nebytových budovách došlo oproti prvnímu čtvrtletí 2017 k poklesu počtu zahájených bytů a to ze 110 bytů v prvním pololetí 2017 na 42 v roce 2018.

 

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v prvním pololetí roku 2018 činil 2 871 bytů, přičemž meziročně jich bylo dokončeno o 76 méně. Ve srovnání s republikovým průměrem, kde došlo k meziročnímu nárůstu počtu dokončených bytů o 16,6 %,    v Praze naopak došlo k jejich poklesu o 2,6 %, obdobně jako v Jihomoravském kraji (pokles o 18,2 %). Nejvyšší nárůst pak byl zaznamenán v Libereckém kraji, meziročně 77,9 %.

V Praze bylo nejvíce dokončených bytů v bytových domech (2 517 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), a jednalo se o minimální meziroční nárůst o 0,5 %. Zatímco v rodinných domech jich bylo dokončeno již tradičně méně (315 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), ale zde došlo v meziročním srovnání k mírnému poklesu o 0,3 %.

Meziroční nárůst byl zaznamenán v nebytových budovách, kde bylo meziročně dokončeno o 24 bytů více, tady celkem 30. Naopak ve stavebně upravených nebytových prostorách bylo meziročně dokončeno o 51 bytů méně, tedy bylo dokončeno 9 bytů. Obdobně tomu bylo i v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory, kde nebyl letos dokončen žádný byt.

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2013 až 2018

 

 

Stavební povolení a ohlášení

V roce 2018 bylo v prvním pololetí v hl. m. Praze vydáno celkem 1 801 stavebních povolení a ohlášení. Oproti stejnému období předchozího roku se jednalo o pokles o 26,8 %, obdobně jako na celorepublikové úrovni, kde byl zaznamenán pokles o 2,6 %. Více stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno na budovy bytové (791), než na budovy nebytové (607). V obou případech se však jednalo o meziroční pokles. Meziročně méně stavebních ohlášení a povolení bylo také vydáno na ochranu životního prostředí (o 13,6 % více).

Orientační hodnota staveb

V hl. m. Praze činila orientační hodnota staveb v prvním pololetí roku 2018 12 935 mil. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k poklesu její hodnoty o 11,1 %, naopak na republikové úrovni došlo k jejímu nárůstu   (o 2,0 %). Orientační hodnota budov představovala 10 982 mil. Kč, z čehož 61,9 % byla hodnota budov nebytových. Meziročně se o 2,1 % zvýšila orientační hodnota staveb na ochranu životního prostředí, z 339 mil. Kč na 346 mil. Kč.


Poznámky:

Údaje za 1. až 2. čtvrtletí 2018 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Kontaktní osoba: Mgr. Lada Loudilová, tel.: 274 054 163, e-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf