Pražská bytová výstavba stagnuje

 

7. 5. 2018

 

Pražská bytová výstavba v prvním čtvrtletí roku 2018 stagnuje. Meziročně poklesl počet dokončených bytů o 13,5 % a počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí je nejnižší za posledních 8 let. Bohužel ani výhledy do budoucna nejsou nijak příznivé, neboť počet vydaných stavebních povolení a ohlášení poklesl o více než 30 %, což pravděpodobně souvisí s novelou stavebního zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2018. 

Zahájené byty

V prvním čtvrtletí roku 2018 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba 523 bytů, což oproti loňskému prvnímu čtvrtletí představovalo pokles o 26,5 %, resp. bylo zahájeno o 189 bytů méně. Praha se lišila od republikového průměru, kde oproti stejnému období předchozího roku došlo k nárůstu počtu zahájených bytů o 16,8 %, a byla tak krajem s největším meziročním poklesem. Naopak největší nárůst zaznamenaly kraj Zlínský a kraj Vysočina.

Co se týče typu výstavby, z větší části se jednalo o novou výstavbu (368 zahájených bytů), než změnu dokončených staveb (155 zahájených bytů). Podle druhu stavby bylo již tradičně zahájeno více bytů v bytových domech (320 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), než v domech rodinných (131 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb). Zatímco u   zahájených bytů v rodinných domech se jednalo o meziroční nárůst (o 17,8 %), v bytových domech o meziroční pokles (o 39,4 %).

V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory nebyla zahájena výstavba žádného bytu. Ve stavebně upravených nebytových prostorách (o 24 bytů) i v nebytových budovách (o 36 bytů) došlo oproti prvnímu čtvrtletí 2017 k nárůstu počtu zahájených bytů.

 Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2012 až 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v prvním čtvrtletí roku 2018 činil 1 254 bytů, přičemž meziročně jich bylo dokončeno o       195 méně. Ve srovnání s republikovým průměrem, kde došlo k meziročnímu nárůstu počtu dokončených bytů o 18,9    %, v Praze naopak došlo k jejich poklesu o 13,5 %, obdobně jako v Jihomoravském (pokles o 15,2 %) a Jihočeském (o 8,4 %) kraji. Nejvyšší nárůst pak byl zaznamenán v Libereckém kraji, meziročně celkem o 116 dokončených bytů více.

V Praze bylo nejvíce dokončených bytů v bytových domech (1 065 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), i přesto se ale jednalo o meziroční pokles o 8,3 %. Zatímco v rodinných domech jich bylo dokončeno již tradičně méně (156 vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), a i zde došlo v meziročním srovnání k poklesu o 7,1 %.

Meziroční nárůst byl zaznamenán v nebytových budovách, kde bylo meziročně dokončeno o 23 bytů více. Naopak ve stavebně upravených nebytových prostorách bylo meziročně dokončeno o 50 bytů méně. Obdobně tomu bylo i v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory, kde nebyl letos dokončen žádný byt.

 Stavební povolení a ohlášení

V roce 2018 bylo v prvním čtvrtletí v hl. m. Praze vydáno celkem 806 stavebních povolení a ohlášení. Oproti minulému roku se jednalo o pokles o 30,6 %, obdobně jako na celorepublikové úrovni, kde byl zaznamenán pokles o    4,1 %. Více stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno na budovy bytové (373), než na budovy nebytové (237). V obou případech se však jednalo o meziroční pokles. Meziročně více stavebních ohlášení a povolení bylo vydáno na ochranu životního prostředí (o 5,3 % více).

Orientační hodnota staveb

V hl. m. Praze činila orientační hodnota staveb v prvním čtvrtletí roku 2018 6 480 mil. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nárůstu její hodnoty o 3,3 %, naopak na republikové úrovni došlo k jejímu poklesu (o  2,8   %). Orientační hodnota budov představovala 5 344 mil. Kč, z čehož 61,2 % byla hodnota budov nebytových. Meziročně se o 0,4 % zvýšila orientační hodnota staveb na ochranu životního prostředí, z 279 mil. Kč na 280 mil. Kč.


Poznámky:

Údaje za 1. čtvrtletí 2018 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Kontaktní osoba: Mgr. Lada Loudilová, tel.: 274 054 163, e-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf