Pohyb obyvatelstva v Praze v 1. čtvrtletí 2017

 

12. 6. 2017

K 31. 3. 2017 žilo v Praze podle předběžných výsledků 1 282 496 obyvatel. Od ledna do března tohoto roku se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 1 988 osob. Na tomto zvýšení se výrazně větší měrou podílelo kladné migrační saldo (1 927 osob). Saldo zahraniční migrace činilo 2 006 osob, vlivem stěhování v rámci ČR Praha ztratila 79 osob. Praha jako jediný kraj ČR zaznamenala kladné saldo přirozeného pohybu obyvatel (61 osob). Tato hodnota je oproti roku 2016 výrazně nižší, což bylo způsobeno kombinací zvýšeného počtu zemřelých a nižšího počtu narozených dětí.

Počet obyvatel Prahy k 31. 3. 2017 byl podle předběžných údajů ČSÚ 1 282 496 osob, 622 831 mužů a 659 665 žen. V Praze žilo ke konci března o téměř 60 tis. obyvatel méně než ve Středočeském kraji a Praha zůstává druhým nejlidnatějším krajem ČR. Za období prvních tří měsíců roku 2017 se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 1 998 osob. Vyšší přírůstek byl opět zaznamenán pouze ve Středočeském kraji (3 071 osob).

Tab. 1 Obyvatelstvo hl. m. Prahy v 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých) byl v Praze v 1. čtvrtletí roku 2017 61 osob. Pouze v Praze bylo kladné saldo přirozeného pohybu obyvatel, ve všech ostatních krajích převažoval počet zemřelých nad počtem narozených.

V 1. čtvrtletí 2017 se v Praze živě narodilo 3 475 dětí, z toho 1 762 chlapců. Počet narozených se proti 1. čtvrtletí roku 2016 snížil o 176 dětí. Více jak polovina (54,3 %) narozených dětí byla prvorozených, 35,6 % druhorozených. Mimo manželské svazky se narodilo 41,6 % dětí, což je hodnota pod průměrem ČR (49,5 %) a mezi kraji ČR hodnota nejnižší.

Za první tři měsíce roku 2017 zemřelo 3 414 obyvatel Prahy, 1 584 mužů (46,4 %) a 1 830 žen (53,6 %). Oproti stejnému období loňského roku zemřelo o 294 (9,4 %) osob více. Relativní hodnota úmrtnosti v Praze (10,8 zemřelých na 1 000 osob středního stavu) je mezi kraji ČR nejnižší a pod celorepublikovým průměrem (12,2 ‰). Více než polovina (52,3 %) zemřelých byla ve věku 80 a více let.

V 1. čtvrtletí 2017 bylo v Praze uzavřeno 459 sňatků, což je o 54 sňatků méně než v předchozím roce. Pro ženicha se jednalo o první manželství v 66,2 % případů, u nevěst v 66,0 % případů. O první manželství obou snoubenců se jednalo ve 243 případech (52,9 %). Průměrný věk svobodné nevěsty byl 30,7 roku, svobodného ženicha 33,7 roku.

V průběhu prvních třech měsíců roku 2017 bylo v Praze zaznamenáno 910 potratů, z toho bylo 575 umělých přerušení těhotenství a 303 samovolných potratů. Většina umělých přerušení těhotenství byla registrována u svobodných žen (343 případů) a u žen bez předchozích živě narozených dětí (242 případů).

Přírůstek stěhováním dosáhl v Praze v 1. čtvrtletí 2016 kladné hodnoty 1 927 osob. Do hlavního města se v tomto období přistěhovalo 9 528 osob, naopak 7 601 osob se z Prahy vystěhovalo. Vlivem vnitrostátní migrace poklesl počet obyvatel Prahy o 79 osob, přeshraniční migrací se počet obyvatel Prahy zvýšil o 2 006 osob.

 

Metodická poznámka:

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2017 jsou předběžné.

Kontaktní osoba: Tomáš Dragoun, tel: 274 054 223, e-mail: tomas.dragoun@czso.cz

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2017

 

  • Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2017 - 31.3.2017 dle 57 městských částí
  • Text aktuality ve formátu .pdf