Pohyb obyvatelstva v Praze v 1. čtvrtletí 2016

 

13. 6. 2016

K 31. 3. 2016 žilo v Praze podle předběžných výsledků 1 270 323 obyvatel. Od ledna do března tohoto roku se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 2 874. Na tomto zvýšení se větší měrou podílelo kladné migrační saldo (2 344 osob). Saldo zahraniční migrace činilo 2 363 osob, vlivem stěhování v rámci ČR Praha ztratila 19 osob. Přirozený přírůstek byl rovněž kladný (530 osob) a oproti roku 2015 vyšší, což bylo způsobeno především meziročním poklesem počtu zemřelých.

Podle předběžných údajů ČSÚ žilo v hlavním městě k 31. 3. 2016 1 270 323 obyvatel, 616 083 mužů a 654 240 žen. V Praze žilo ke konci března o téměř 60 tis. obyvatel méně než ve Středočeském kraji a Praha zůstává druhým nejlidnatějším krajem ČR. Za období prvních tří měsíců roku 2016 se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 2 874 osob. Vyšší přírůstek byl opět zaznamenán pouze ve Středočeském kraji (3 094 osob). V relativním vyjádření vzrostl celkový počet obyvatel v hlavním městě o 9,1 obyvatele na 1 000 obyvatel středního stavu.

Tab. 1: Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2015 a 2016

Přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých) dosáhl v Praze v 1. čtvrtletí roku 2016 hodnoty 530 osob, což je mezi kraji ČR nejvyšší hodnota jak absolutně, tak relativně (v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu činil přirozený přírůstek v Praze 1,7 ). V celé ČR za období od ledna do března zemřelo o 859 více osob, než se narodilo dětí. Kladný přirozený přírůstek byl kromě Prahy v krajích Středočeském, Jihomoravském, Libereckém a Pardubickém.

V 1. čtvrtletí 2016 se v Praze živě narodilo 3 616 dětí, z toho 1 834 chlapců. Počet narozených se proti 1. čtvrtletí roku 2015 zvýšil o 65 dětí. Více jak polovina (54,6 %) narozených dětí byla prvorozených, 35,2 % druhorozených. Mimo manželské svazky se narodilo 42,1 % dětí, což je pod průměrem ČR (49,2 %) a po Zlínském kraji (41,5 %) druhá nejnižší hodnota mezi kraji ČR.

Za první tři měsíce roku 2016 zemřelo 3 086 obyvatel Prahy, 1 484 mužů (48,1 %) a 1 602 žen (51,9 %). Oproti stejnému období loňského roku zemřelo o 374 (10,8 %) osob méně. Relativní hodnota úmrtnosti v Praze (9,8 zemřelých na 1 000 osob středního stavu) je mezi kraji ČR nejnižší a pod celorepublikovým průměrem (10,7 ‰). Zemřelí jsou soustředěni ve vyšších věkových skupinách - 90,4 % zemřelých osob v Praze bylo 60letých a starších. 80letých a  starších bylo 49,3 % celkového počtu zemřelých. V 1. čtvrtletí 2016 zemřely v Praze 3 děti do 1 roku po narození, z toho 2 do 28 dnů po narození.

V 1. čtvrtletí 2016 bylo v Praze uzavřeno 464 sňatků, což je o 43 sňatků méně než v předchozím roce. Sňatečnost v Praze činila 1,5 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu a mírně převýšila republikový průměr (1,2 ‰). Pro ženicha se jednalo o první manželství v 65,5 % případů, u nevěst v 63,6 % případů.

Od začátku roku do března 2016 bylo v Praze rozvedeno 665 manželství, což je srovnatelná hodnota s předchozím rokem (669 rozvedených manželství). V Praze jsou častější rozvody na základě společného návrhu (39,5 % případů) než je tomu v průměru za ČR (38,0 %). Tomu odpovídá nižší zastoupení rozvodů na návrh ženy v Praze (35,8 %) oproti celorepublikovému průměru (40,1 %). V Praze je rovněž rozváděno méně manželství s nezletilými dětmi (53,5 % rozvedených manželství) než celkem v republice (58,5 %).

Přírůstek stěhováním dosáhl v Praze v 1. čtvrtletí 2016 kladné hodnoty 2 344 osob. Do hlavního města se v tomto období přistěhovalo 10 160 osob, naopak 7 816 osob se z Prahy vystěhovalo. Kladný přírůstek stěhováním byl rovněž v krajích Středočeském, Jihomoravském, Plzeňském, Jihočeském, Libereckém a Pardubickém. Mezi kraji bylo migrační saldo nejvyšší ve Středočeském kraji (2 888), hodnota v Praze byla druhá nejvyšší.

Počet přistěhovalých do hlavního města oproti stejnému období předchozího roku vzrostl o 489 osob (o 5,1 %). Z celkového počtu přistěhovalých se ve 43,0 % jednalo o případy přistěhovalých z ciziny. Mezi nimi převládali muži (51,7 %). Naopak mezi přistěhovalými z jiné části republiky tvořily většinu ženy (52,2 %).

Počet vystěhovalých z Prahy v 1. čtvrtletí 2016 oproti předchozímu roku také vzrost (o 62 osob), ale v mnohem menší míře než počet přistěhovalých. Rovněž mezi vystěhovalými z Prahy byl zvýšený podíl případů stěhování do zahraničí (25,7 %) než u ostatních krajů ČR. Dalšími kraji se zvýšeným podílem stěhování do zahraničí byly kraje Jihomoravský (23,7 %) a Plzeňský (22,2 %).

Vlivem vnitrostátní migrace poklesl počet obyvatel Prahy o 19 osob, přeshraniční migrací se počet obyvatel Prahy zvýšil o 2 363 osob.

 

Metodická poznámka:

Zdroj dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv; rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR; stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR); Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie).

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2016 jsou předběžné.

Kontaktní osoba: Tomáš Dragoun, tel: 274 054 223, e-mail: tomas.dragoun@czso.cz

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2016

 

  • Tab. 1: Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2015 a 2016
  • Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2016 - 31.3.2016 dle 57 městských částí
  • text aktuality ve formátu .pdf