Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2023

 

 

20. 3. 2024

Počet obyvatel v hl. m. Praze vzrostl během roku 2023 podle předběžných údajů o 27 406 osob na celkových 1 384 732 obyvatel. Za nárůstem počtu obyvatel stál především přírůstek stěhováním (27 043 osob), přirozenou měnou přibylo 363 osob. Praha byla jediným krajem ČR, kde byl počet živě narozených vyšší, než počet zemřelých. Meziročně poklesl počet živě narozených, zemřelých, a přistěhovalých, naopak počet vystěhovalých osob se zvýšil. V porovnání s definitivními údaji z roku 2022 došlo k meziročnímu snížení celkového přírůstku obyvatel. Počet sňatků i počet rozvodů se oproti roku 2022 mírně snížil.

 

K 31. prosinci 2023 žilo v Praze podle předběžné statistické bilance 1 384 732 obyvatel, z toho 670 680 mužů a 714 052 žen. Ženy tak tvořily 51,6 % z celkového počtu obyvatel. Tyto údaje zahrnují také osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. V absolutních číslech i v přepočtu na 1 000 obyvatel zaznamenala Hl. m. Praha v roce 2023 největší narůst počtu obyvatel ze všech krajů (19,9 osob v přepočtu na tisíc obyvatel).
 

Tabulka 1: Obyvatelstvo hl. m. Prahy za rok 2023 (absolutně, relativně, meziroční změny)

Tabulka 1: Obyvatelstvo hl. m. Prahy za rok 2023 (absolutně, relativně, meziroční změny)
 

V průběhu roku 2023 zemřelo celkem 12 212 osob a na svět přišlo 12 575 dětí. Počet zemřelých meziročně poklesl o 4,7 %, počet živě narozených poklesl o 7 %. Počet narozených těsně převýšil počet zemřelých a tak přirozenou měnou během roku 2023 stoupl počet obyvatel o 363 osob. Tento přirozený přírůstek byl téměř o polovinu menší než v předchozím roce, kdy přirozenou měnou přibylo 718 osob.

Počet narozených dětí byl nejnižší od roku 2007, kdy na svět přišlo 13 195 dětí. V období 2011 až 2020 se v Praze narodilo ročně průměrně 14,7 tisíc dětí, v období 2021 až 2023 to bylo již jen 13,8 tisíc dětí průměrně za rok. Průměrný roční počet zemřelých v období 2011 až 2023 byl v Praze 12,4 tisíc osob, v tříletém období 2021 až 2023 již byl průměrný roční počet zemřelých osob mírně zvýšený (13,2 tisíc osob). Přirozený přírůstek, který představuje rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých, dosáhl v období posledních tří let 2021 až 2023 na průměrnou hodnotu necelých 600 osob ročně. V desetiletém období 2011 až 2020 dosáhl přirozený přírůstek průměrné roční hodnoty 2,3 tisíc osob.

 

Graf 1: Celkový, migrační a přirozený přírůstek v hl. m. Praze

Graf 1: Celkový, migrační a přirozený přírůstek v hl. m. Praze

Celkový populační přírůstek Prahy zajistila v roce 2023 především migrace, díky níž přibylo v kraji 27 043 obyvatel. Na přírůstku stěhováním se podílelo především stěhování se zahraničím, odkud se do Prahy přistěhovalo o 26 796  osob více, než se z ní vystěhovalo. Bilancí stěhování s ostatními regiony Česka získala Praha 247 osob. V roce 2023 se do Prahy přistěhovalo celkem 67 699 osob, což bylo o 39,7 % méně než ve stejném období loňského roku. Počet přistěhovalých, jejichž velký počet byl v předloňském roce způsoben  především migrační vlnou z Ukrajiny, se tak v roce 2023 výrazně snížil. Pořád se však jednalo o druhý nejvyšší  počet přistěhovalých minimálně od roku 1950. Vystěhovalých osob z Prahy bylo 40 656, což představovalo meziroční nárůst o 30,5 %.

V absolutních číslech i v přepočtu na 1000 obyvatel zaznamenala Hl. m. Praha v roce 2023 největší narůst počtu obyvatel ze všech krajů ČR. Přírůstek obyvatel zaznamenalo 12 z 14 krajů ČR. Jedinými kraji, kde se počet obyvatel snížil, byl kraj Ústecký a kraj Moravskoslezský.


Graf 2: Saldo stěhování s ostatními regiony ČR a se zahraničím v hl. m. Praze

Graf 2: Saldo stěhování s ostatními regiony ČR a se zahraničím v hl. m. Praze

 

V Praze bylo v roce 2023 uzavřeno 6 393 sňatků, oproti stejnému období předchozího roku se jednalo o pokles o 8,4 %. Počet uzavřených manželství v přepočtu na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 4,7. V minulém roce proběhlo v Praze také celkem 2 288 rozvodů. Jejich počet oproti roku 2022 také poklesl, a to o 3,5 %, a v relativním vyjádření šlo o 1,7 rozvodů na 1000 obyvatel.

Podíl dětí narozených mimo manželství se v Praze meziročně snížil, a to na 38,5 % (v roce 2022 to bylo 41,0 %) a stále zůstal výrazně pod průměrem Česka (47,1 %). V mezikrajském srovnání se jednalo o nejnižší hodnotu, což znamená, že v Praze se rodí nejméně mimomanželských dětí ze všech krajů ČR.  Naopak největší podíl mimomanželských dětí byl v Ústeckém kraji (62,8 %) a kraji Karlovarském (58 %). Z celkového počtu 12 575 živě narozených dětí v Praze tvořily prvorozené děti 53,6 %, druhorozených bylo 36,6 % a děti třetího a vyššího pořadí se na počtu všech živě narozených dětí podílely z 9,8 %.


Graf 3: Sňatky, rozvody, živě narození a zemřelí v hl. m. Praze

Graf 3: Sňatky, rozvody, živě narození a zemřelí v hl. m. Praze

Nejlidnatější městskou částí Prahy k 31. prosinci 2023 byla Praha 4 se 135 386 obyvateli. Mezi městské části s nejvyšším počtem obyvatel patřila dále Praha 10 (117 999 osob), Praha 8 (110 955 obyvatel), Praha 6 (10 278 osob) a Praha 5 (95 000 obyvatel).

Městskou částí s nejnižším počtem obyvatel k 31. prosinci 2023 byla Praha-Nedvězí se 384 osobami. Dalšími městskými částmi s nejmenším počtem obyvatel byly Praha-Královice (463 osob), Praha-Přední Kopanina (664 obyvatel), Praha-Benice (752 osob) a Praha-Lochkov (829 obyvatel).

Z celkového počtu 57 městských částí byl v roce 2023 zaznamenán celkový přírůstek počtu obyvatel u 51 městských částí, v šesti městských částech došlo k úbytku počtu obyvatel. Nejvyšší celkový přírůstek obyvatel měla MČ Praha 11 a to 3 602 osob, dále Praha 4 (2 499 osob) a Praha 8 (2 457 osob). Nejvyšší úbytek byl zaznamenán v MČ Praha-Kunratice a to 48 osob. Dalšími městskými částmi s celkovým úbytkem obyvatel byla Praha-Klánovice, Praha-Petrovice, Praha 21, Praha 1 a Praha-Lochkov.

 

Metodická poznámka:

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, které nastaly v cizině. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.

Komentář navazuje na rychlou informaci o pohybu obyvatelstva ČR zveřejněnou zde.

-------


Kontakt:
Mgr. et Mgr. Adam Vlč 
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 737 280 502
E-mail: adam.vlc@czso.cz

  • Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2023
    text článku v pdf
  • Pohyb obyvatelstva hl. m. Prahy v roce 2023
    tabulka v xlsx
  • Pohyb obyvatel v Praze v roce 2023 dle 57 městských částí
    tabulka v xlsx