Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2015

 

21. 3. 2016

K 31. 12. 2015 žilo v Praze podle předběžných výsledků 1 267 449 obyvatel. V roce 2015 se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 8 370 osob. Toto zvýšení počtu obyvatel bylo druhé nejvyšší mezi kraji ČR (po přírůstku obyvatel Středočeského kraje). Na zvýšení počtu obyvatel se větší měrou podílel migrační přírůstek, přirozený přírůstek byl rovněž kladný. Oproti minulému roku došlo především k významnému poklesu počtu přistěhovalých osob, což se odrazilo v menším migračním přírůstku obyvatel. Ostatní demografické události odpovídají počtu obyvatel a meziročně nedošlo k významným změnám hodnot.

 

Podle předběžných údajů ČSÚ žilo v hlavním městě k 31. 12. 2015 1 267 449 obyvatel, 614 669 mužů a 652 780 žen. Meziročně se počet obyvatel hlavního města zvýšil o 8 370 osob (po Středočeském kraji druhý nejvyšší přírůstek obyvatel). Praha tak nadále zůstává po Středočeském kraji druhým nejlidnatějším krajem. Stejně jako Praha zaznamenalo populační růst 6 ze 14 krajů ČR, kromě Prahy a Středočeského kraje se jednalo o kraje Jihomoravský, Plzeňský, Liberecký a Jihočeský. V relativním vyjádření vzrostl celkový počet obyvatel v hlavním městě o 6,6 obyvatele na 1 000 obyvatel středního stavu.

Obr. 1: Počet obyvatel v hl. m. Praze v letech 2000 až 2015 (stav k 31.12.)

Přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých) dosáhl v Praze v roce 2015 hodnoty 2 339 osob, což je mezi kraji ČR nejvyšší hodnota jak absolutně, tak relativně (v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu činil přirozený přírůstek v Praze 1,9 ). Kladný přirozený přírůstek vykázaly dále kraje Středočeský, Jihomoravský, Vysočina a Liberecký.

V roce 2015 se v Praze živě narodilo 14 759 dětí, z toho 7 691 chlapců. Počet narozených se meziročně zvýšil o 135 dětí. Více jak polovina (54,1 %) narozených dětí byla prvorozených, 36,0 % druhorozených. Mimo manželské svazky se narodilo 41,3 % dětí, což je pod průměrem ČR (47,8 %).

Tab. 1: Pohyb obyvatel v hl. m. Praze v letech 2014 a 2015

V roce 2015 bylo v hlavním městě zaznamenáno 3 877 potratů (z toho 2 370 uměle přerušených těhotenství). Počet potratů meziročně poklesl o 197 (relativně o 4,8 %). Krajská hodnota potratovosti (počet potratů na 1 000 obyvatel) činila 3,1 ‰ a byla pod úrovní celorepublikového průměru (3,4 ‰).

V roce 2015 zemřelo 12 420 obyvatel Prahy, 5 976 mužů (48,1 %) a 6 444 žen (51,9 %). Oproti roku 2014 zemřelo o 302 osob více. Celková úmrtnost v roce 2015 činila 9,8 zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu. Krajská hodnota úmrtnosti byla pod celorepublikovým průměrem (10,5 ‰) a mezi kraji nejnižší. Nejvíce zemřelých v Praze bylo ve věkové skupině 80-89 let (35,8 % z celkového počtu zemřelých) a ve věkové skupině 70‑79 let (22,9 %). Během roku 2015 zemřelo 26 dětí do 1 roku po narození (kojenecká úmrtnost 1,8 ‰), z toho do 28 dnů po narození zemřelo 16 dětí (novorozenecká úmrtnost 1,1 ‰). Krajské hodnoty kojenecké i novorozenecké úmrtnosti zůstaly pod hodnotami celorepublikového průměru (2,5 ‰, respektive 1,5 ‰).

Obr. 2: Migrační a přirozený přírůstek v hl. m. Praze v letech 2000 až 2015

V roce 2015 bylo v Praze uzavřeno 6 073 sňatků, což je o 211 sňatků více než v předchozím roce. Z 69,4 % se jednalo o první sňatek obou snoubenců. Sňatečnost v Praze činila 4,8 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu a mírně převýšila republikový průměr (4,3 ‰).

Během roku 2015 bylo v Praze rozvedeno 2 983 manželství (o 155 více než v roce 2014). Dvě pětiny (41,6 %) ukončených manželství bylo na základě návrhu ženy, 33,8 % manželství bylo ukončeno společným návrhem. Rozvodovost (počet rozvodů na 1 000 obyvatel) byla v Praze 2,4 ‰, což bylo pod hodnotou celorepublikového průměru (2,5 ‰). Rozvedených manželství s nezletilými dětmi bylo 1 474. V 56,1 % případů šlo o manželství s jedním dítětem, ve 39,6 % případů se jednalo o manželství se 2 nezletilými dětmi.

Přírůstek stěhováním dosáhl v Praze v roce 2015 kladné hodnoty 6 031 osob. Do hlavního města se v roce 2015 přistěhovalo 33 711 osob, naopak 27 680 osob se z Prahy vystěhovalo. Kladný přírůstek stěhováním byl rovněž v krajích Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském, Jihočeském, Libereckém a Královéhradeckém. Mezi kraji bylo migrační saldo nejvyšší ve Středočeském kraji (10 024), hodnota v Praze byla druhá nejvyšší.

Počet přistěhovalých do hlavního města oproti předchozímu roku poklesl o 6 621 osob (o 16,4 %). Mezi přistěhovalými mírně převažovaly ženy (51,5 %). Z celkového počtu přistěhovalých se jich 60,5 % přistěhovalo z jiného kraje v republice, ve 37,6 % případů se do Prahy stěhovaly osoby z jiného státu (bez ohledu na státní občanství).

Rovněž mezi vystěhovalými mírně převládaly ženy (50,2 %). Z celkového počtu vystěhovalých z Prahy se jich 74,0 % stěhovalo na jiné místo České republiky. Zbytek vystěhovalých z Prahy zamířil do jiného státu.


Metodická poznámka:

Zdroj dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv; rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR; stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR); Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie); potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2015 jsou předběžné.

Kontaktní osoba: Tomáš Dragoun, tel: 274 054 223, e-mail: tomas.dragoun@czso.cz

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1.- 4. čtvrtletí 2015

 

  • Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2015 (.pdf verze aktuality)
  • Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2015 podle 57 městských částí