Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. - 3. čtvrtletí roku 2015

 

Podle předběžných údajů žilo v hlavním městě k 30. 9. 2015 celkem 1 264 708 osob. Od počátku roku se počet obyvatel zvýšil o 5 629 obyvatel, a to zejména díky výsledku zahraničního stěhování. Počet narozených rovněž převýšil počet zemřelých.

K 30. 9. 2015 žilo v hlavním městě celkem 1 264 708 obyvatel, přičemž ženy tvořily 51,5 % celkového počtu. Oproti stavu na začátku roku 2015 se počet obyvatel zvýšil o 5 629 osob. Přírůstek byl způsoben především příznivým vývojem migrační měny v tomto období. Do konce 3. čtvrtletí se do Prahy přistěhovalo o 3 983 osob více, než se z Prahy vystěhovalo. Přirozený přírůstek zůstal také kladný. Narodilo se o 1 646 dětí více, než kolik obyvatel zemřelo.

Tab 1 : Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. – 3. čtvrtletí 2015

Přirozený přírůstek, který vyjadřuje rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými, dosáhl za období 1. – 3. čtvrtletí 2015 kladné hodnoty 1 646 osob. V hlavním městě se narodilo 11 143 dětí, což bylo o 277 více než ve stejném období předchozího roku. Porodnost (počet živě narozených dětí na 1 000 obyvatel středního stavu) dosáhla v hlavním městě hodnoty 11,8 ‰. Podíl dětí narozených mimo manželství činil 41,3 %, v loňském roce se za stejné období narodilo neprovdaným matkám 40,7 % dětí.

Za  1. – 3. čtvrtletí zemřelo v Praze 9 497 obyvatel, což je o 664 osob (o 7,5 %) více než tomu bylo v předchozím roce. Zemřelé ženy převažovaly nad zemřelými muži (52,2 % ze všech zemřelých během sledovaného období 2015). Před dosažením jednoho roku věku zemřelo 22 dětí, o 9 více než v roce 2014. Kojenecká úmrtnost tak byla 2,0 kojenců na 1 000 živě narozených (oproti hodnotě 1,2 z loňského roku).

Obr. 1: Základní demografické ukazatele v hl. m. Praze v 1. – 3. čtvrtletí

Pozn.: údaje za rok 2015 jsou předběžné

Obyvatelé hl. m. Prahy uzavřeli do konce září podle předběžných údajů 5 124 manželství, o 82 více než v předchozím roce. V 71 % případů vstupovali ženichové a nevěsty do manželství poprvé.

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2015 bylo vydáno 2 130 rozhodnutí o rozvodech. Rozvodů tak bylo o 43 více než ve stejném období předchozího roku. Ve 42,3 % případů byla navrhovatelem rozvodu žena, 32,3 % bylo společných návrhů na rozvod. Celkem 1 072 rozvodů (50,3 %) ukončilo manželství bez nezletilých dětí.

V hlavním městě bylo v 1. – 3. čtvrtletí roku 2015 evidováno podle předběžných výsledků 2 877 potratů, z nichž umělé přerušení těhotenství bylo provedeno v 1 758 případech. Počet provedených potratů meziročně poklesl o 8,2 %.

Během 1. až 3. čtvrtletí roku 2015 se do Prahy přistěhovalo 25 888 osob. Z toho se jich 10 086 (39 %) přistěhovalo ze zahraničí. Muži představovali 48,3 % celkového počtu přistěhovalých do hlavního města. Meziročně poklesl počet přistěhovalých o 16,7 %.

Z hlavního města se vystěhovalo 21 905 obyvatel, mezi nimiž mírně převládaly ženy (50,3 %). Do zahraničí se vystěhovalo 27,4 % z tohoto počtu. V meziročním porovnání počet vystěhovalých rovněž poklesl, a to o 9,2 %. Celkem se tedy počet obyvatel vlivem migrace zvýšil o 3 983 osob.

Obr. 2: Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. – 3. čtvrtletí

Metodická poznámka:

Zdroj dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv; rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR; stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR); Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie); potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2015 jsou předběžné.

Kontaktní osoba: Tomáš Dragoun, tel: 274 054 223, e-mail: tomas.dragoun@czso.cz

Více informací naleznete v publikaci „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. - 3. čtvrtletí 2015

Přílohy:

 

  • Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. - 3. čtvrtletí roku 2015
  • Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2015 - 30.9.2015 dle 57 městských částí (.xls soubor)