Obyvatelstvo v hl. m. Praze v 1. pololetí roku 2013

 

Celkový počet obyvatel hlavního města k 30. 6. 2013 v porovnání se stavem na počátku roku 2013 poklesl na 1 246 176 obyvatel. Na snížení počtu se podílelo především záporné migrační saldo, které představovalo úbytek 1 197 osob. Celkový úbytek obyvatel od začátku roku činil 604 osob.

K 30. červnu 2013 žilo v hlavním městě podle předběžných výsledků 1 246 176 obyvatel, z tohoto počtu 641 390 žen, tedy 51,5 %. Oproti stavu na začátku roku 2013 se počet obyvatel snížil o 604 osob. Úbytek byl způsoben nepříznivým vývojem migrační měny v tomto období. Během prvního pololetí se z kraje vystěhovalo o 1 197 osob více, než se do kraje nastěhovalo. Přirozený přírůstek zůstal kladný. Narodilo se o 593 osob více, než zemřelo.

Tabulka 1 Pohyb obyvatelstva v hl.m. Praze v 1. pololetí 2013

V porovnání se stavem na počátku roku došlo k poklesu počtu obyvatel v 19 městských částech Prahy. Nejvíce se počet obyvatel snížil v městské části Praha-Běchovice (o 882 osob). K nárůstu počtu obyvatel došlo během sledovaného období v 37 městských částech. Nejvíce osob přibylo v městské části Praha-Zličín (252 osob). Výjimkou byla městská část Praha-Satalice, kde stav obyvatel stagnoval. Úbytek či zvýšení počtu obyvatel bylo ve většině případů způsobeno migrací obyvatel.

V Praze se v 1. pololetí roku 2013 živě narodilo 6 769 dětí, což bylo o 134 dětí méně než ve stejném období předchozího roku. Mezi narozenými dětmi převažovali chlapci, kterých se narodilo 3 490, tj. 51,6 % všech živě narozených dětí. Porodnost (počet živě narozených dětí na 1 000 obyvatel středního stavu) dosáhla v hlavním městě hodnoty 10,9 ‰. 61,4 % živě narozených dětí se narodilo rodičům po svatbě a 38,6 % dětí se narodilo mimo manželství. Pouze ve 4 městských částech převládal podíl živě narozených dětí neprovdaným matkám. 52,6 % živě narozených dětí bylo prvního pořadí, druhorozených dětí bylo 36,7 %. Nejvíce dětí v prvním pololetí roku 2013 porodily ženy ve věku 30-34 let (44,1 % živě narozených dětí).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v hl.m. Praze v 1. pololetí

V uvedeném období zemřelo 6 176 obyvatel hlavního města (2 925 mužů a 3 251 žen). Zemřelých bylo o 65 méně než ve stejném období minulého roku. V rámci struktury zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80-89 let (37,4 % zemřelých) a ve věku 70-79 let (21,0 % zemřelých). Kojenecká úmrtnost (1,33 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla nižší než ve stejném období minulého roku (1,88 v 1. pololetí 2012).

Graf 2 Živě narození, zemřelí a přirozený přírůstek v hl.m. Praze v 1. pololetí

Během prvního půl roku 2013 bylo v Praze uzavřeno 2 107 manželství, což bylo o 214 manželství méně než ve stejném období roku 2012. Počet sňatků odpovídal 3,4 sňatkům na 1 000 obyvatel středního stavu. Z celkového počtu uzavřeli svobodní snoubenci 1 366 sňatků, tj 64,8 %.

V 1. pololetí letošního roku bylo rozvedeno 1 600 manželství, což představovalo nárůst 202 rozvodů oproti stejnému období loňského roku. U 61,1 % rozvodů návrh podala žena. Nejvíce rozvodů bylo po 3 až 5 letech trvání manželství. Z úhrnu rozvedených manželství bylo 44,8 % s nezletilými dětmi, z nichž 56,1 % manželských párů vychovávalo jedno dítě, 39,0 % dvě děti a 4,9 % mělo tři a více dětí. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 2,6 rozvodů.

V hlavním městě bylo za první pololetí roku 2013 evidováno 2 116 potratů, z nichž umělé přerušení těhotenství bylo provedeno v 1 462 případech.

Během 1. pololetí roku 2013 se do Prahy přistěhovalo 16 420 osob, z toho 6 885 osob pocházelo ze zahraničí, tj. 41,9 %. Muži představovali 49,0 % přistěhovalých do hlavního města. Z hlavního města se vystěhovalo 17 617 obyvatel, mezi nimiž převládali muži (52,8 %). Do zahraničí se vystěhovalo 38,1 % z počtu vystěhovalých osob. V rámci hlavního města tedy došlo k migračnímu úbytku 1 197 obyvatel. Ve 22 městských částech se více obyvatel odstěhovalo, než přistěhovalo. Ve 35 městských částech Prahy byl migrační přírůstek kladný. V meziročním porovnání vzrostl počet přistěhovalých o 11 % a počet vystěhovalých o 50 %.

Graf 3 Přistěhovalí, vystěhovalí a přírůstek stěhováním v hl.m. Praze v 1. pololetí
-----------------------------------------------
Veškeré údaje jsou předběžné.

Přílohy:

Obyvatelstvo v hl. m. Praze v 1. pololetí roku 2013 (předběžné údaje)
Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2013 - 30.6.2013 dle 57 městských částí
Tabulka 1 Pohyb obyvatelstva v hl.m. Praze v 1. pololetí 2013
Graf 1 Pohyb obyvatelstva v hl.m. Praze v 1. pololetí
Graf 2 Živě narození, zemřelí a přirozený přírůstek v hl.m. Praze v 1. pololetí
Graf 3 Přistěhovalí, vystěhovalí a přírůstek stěhováním v hl.m. Praze v 1. pololetí

20130911_RI_obyv.pdfTAB_2013_2q.xlsRI_Pha_20130911_t1.xlsRI_Pha_20130911_g1.jpgRI_Pha_20130911_g2.jpgRI_Pha_20130911_g3.jpg