Obyvatelstvo v hl. m. Praze v 1. až 3. čtvrtletí roku 2013

 

Během devíti měsíců roku 2013 poklesl počet obyvatel hl. m. Prahy o 2 405 osob na celkových 1 244 375 obyvatel. Stalo se tak především důsledkem záporného migračního salda, které představovalo úbytek 3 798 osob.


Podle předběžných výsledků bilance obyvatelstva mělo hlavní město Praha k 30. září 1 244 375 obyvatel. Během 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 došlo ke snížení počtu obyvatel o 2 405 osob, což je po Moravskoslezském kraji největší úbytek mezi kraji republiky. Pokles počtu obyvatel vykázalo kromě hlavního města také dalších 8 krajů stejně jako celá Česká republika, kde celkový pokles počtu obyvatel představoval 2 291 osob.

Vysoký celkový úbytek počtu obyvatel byl zapříčiněn záporným migračním saldem (o 3 798 osob více se z hlavního města odstěhovalo, než kolik se přistěhovalo). Přirozený přírůstek zůstal kladný. Narodilo se o 1 393 osob více, než zemřelo. Mezi kraji tak vykazuje hlavní město nejvyšší kladné hodnoty přirozeného přírůstku.

V porovnání s údaji na počátku roku 2013 došlo k poklesu počtu obyvatel v 19 městských částech Prahy. K nárůstu počtu obyvatel došlo během sledovaného období v 37 městských částech, přičemž nejvíce osob přibylo v městské části Praha 22 (304 osob). V městské části Praha 7 počet obyvatel stagnoval.

Tabulka 1 Pohyb obyvatelstva v hl.m. Praze v 1. až 3. čtvrtletí

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku se živě narodilo 10 479 dětí, oproti stejnému období minulého roku je to o 143 dětí méně. Porodnost (počet živě narozených dětí na 1 000 obyvatel středního stavu) dosáhla v hlavním městě hodnoty 11,2 ‰. Mezi narozenými dětmi převažovali chlapci, představovali 51,5 % všech živě narozených dětí. 61,2 % dětí se narodilo v manželství a 38,8 % dětí se narodilo mimo manželství.

Od začátku roku 2013 zemřelo v hlavním městě 9 086 osob, což je o 59 méně než ve stejném období roku 2012. Dětí do jednoho roku zemřelo v 1. až 3. čtvrtletí 15 a kojenecká úmrtnost tak byla na úrovni 1,43 zemřelých dětí do jednoho roku na 1 000 živě narozených dětí.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v hl.m.Praze v 1. až 3. čtvrtletí


Graf 2 Živě narození, zemřelí a přirozený přírůstek v hl.m. Praze v 1. až 3. čtvrtletí

Během prvních devíti měsíců letošního roku bylo v Praze uzavřeno 4 607 manželství, což představuje pokles o 6,6 % oproti stejnému období minulého roku. Nutno dodat, že v případě relativního vyjádření počtů sňatků (v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu) vykazuje hlavní město hodnotu vyšší (4,9 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu) než je průměr České republiky (4,7 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu) a stojí na prvním místě mezi všemi kraji.

V uvedeném období bylo rozvedeno 2 238 manželství, o 249 více než ve stejném období roku 2012. Došlo tak oproti 1. až 3. čtvrtletí roku 2012 k nárůstu počtu rozvodů o 12,5 %. Na návrh ženy bylo rozvedeno 61,7 % manželství. Z úhrnu rozvedených manželství bylo 45,9 % s nezletilými dětmi. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 2,4 rozvodů. Rozvodovost v hlavním městě se tak pohyboval pod celorepublikovým průměrem (2,6 rozvodů na 1 000 obyvatel středního stavu).

Celkový počet potratů (umělé i samovolné ukončení těhotenství) dosáhl za prvních devět měsíců roku 2013 hodnoty 3 111, což je hodnota téměř srovnatelná s hodnotou ve stejném období loňského roku. Intenzita potratovosti dosahovala v Praze hodnoty 3,3 potratů na 1 000 obyvatel středního stavu a pohybovala se tak pod republikovým průměrem (3,6 potratů na 1 000 obyvatel středního stavu). Z celkového počtu potratů bylo provedeno umělé ukončení těhotenství v 67,6 % případů.

Ve sledovaném období letošního roku se do Prahy přistěhovalo 23 518 osob, což je o 4 % méně než ve stejném období minulého roku. Muži představovali 46,0 % přistěhovalých do hlavního města. Současně se vystěhovalo z Prahy 27 316 osob, to je dokonce o 21,8 % více než ve stejném období minulého roku. Mezi vystěhovalými převládali muži (52,5 %). Do zahraničí se vystěhovalo 41,7 % z počtu vystěhovalých osob. Migrační saldo v rámci hlavního města je v letošním roce výrazně záporné.

Graf 3 Přistěhovalí, vystěhovalí a přírůstek stěhováním v hl.m. Praze v 1. až 3. čtvrtletí

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Změna definice potratu od 1. dubna 2012.

Veškeré údaje za rok 2013 jsou předběžné.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Tuháčková, tel: 274 054 223, e-mail: pavla.tuhackova@czso.cz

Přílohy:

Obyvatelstvo v hl. m. Praze v 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 (předběžné údaje)
Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2013 - 30.9.2013 dle 57 městských částí
Tabulka 1 Pohyb obyvatelstva v hl.m. Praze v 1. až 3. čtvrtletí roku 2013

20131212_RI_obyv_o.pdf20131212_RI_3q.xlsTAB_2013_3q.xls