Obyvatelstvo v hl. m. Praze v 1. pololetí roku 2014

 

Podle předběžných údajů žilo v hlavním městě k 30. 6. 2014 celkem 1 250 520 obyvatel. V průběhu prvního pololetí letošního roku tak počet obyvatel vzrostl o 7 319 osob. Počet obyvatel se zvýšil zejména zahraničním stěhováním. Počet živě narozených převýšil počet zemřelých nepříliš výrazně.


K 30. 6. 2014 žilo podle předběžných údajů v hlavním městě celkem 1 250 520 obyvatel, přičemž ženy tvořily 51,5 % tohoto počtu. Celkový počet obyvatel byl o 7 319 osob vyšší než na počátku roku. Počet obyvatel se zvýšil zejména díky migračnímu přírůstku (6 308 osob). Počet živě narozených převýšil počet zemřelých jen mírně (o 1 011 osob). V relativním pohledu by to mohlo znamenat, že v Praze dojde za celý rok 2014 k nárůstu o 11,8 obyvatele na 1 000 obyvatel středního stavu.Přirozený přírůstek, který představuje rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými, dosáhl za 1. pololetí 2014 kladné hodnoty 1 011 osob. V hlavním městě se živě narodilo 6 873 dětí, o 104 více než ve stejném období předchozího roku. Počet dětí narozených v manželství byl meziročně o 23 dětí nižší, počet dětí narozených mimo manželství o 127 vyšší. Podíl dětí narozených mimo manželství tak vzrostl v prvním pololetí na 39,9 %.

Počet zemřelých byl za 1. pololetí roku 2014 ve srovnání s výsledky za stejné období minulého roku o 314 osob nižší. Od ledna do června zemřelo v hlavním městě 5 862 osob. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo v prvním pololetí 11 dětí (1,6 z tisíce živě narozených).

V 1. pololetí letošního roku bylo uzavřeno 2 382 sňatků, což bylo o 275 novomanželských párů více oproti stejnému období předchozího roku. Téměř dvě třetiny novomanželských párů (64,1 %) tvořily dvě dosud svobodné osoby.

V porovnání se stejným obdobím loňského roku poklesl absolutní počet rozvodů o 10,9 % (o 174 rozvodů). Během prvního pololetí roku 2014 bylo rozvedeno 1 426 manželských párů. Celkem 695 rozvodů (48,7 %) ukončilo manželství, ve kterém žily nezletilé děti.
Na zvýšení počtu obyvatel hlavního města se podílelo především kladné migrační saldo. Ve srovnání s prvním pololetím 2013 nabýval v letošním roce přírůstek stěhováním kladných hodnot. Do Prahy se přistěhovalo o 6 308 osob více, než se z Prahy vystěhovalo. Přírůstek zahraničního stěhování tvořil za první pololetí 2014 podle předběžných výsledků 98,2 % celkového migračního salda.


Poznámky

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2014 jsou předběžné.


Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel: 274 052 673, e-mail: tomas.mladek@czso.cz

  • tabl_2014_2q.xlsx
  • RI_20141109.pdf