Obyvatelstvo v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí roku 2013

 

Počet obyvatel v hl. m. Praze k 31. 3. 2013 vzhledem ke stavu na počátku roku 2013 poklesl o 540 osob na 1 246 240 obyvatel. Na pokles počtu obyvatel mělo vliv záporné migrační saldo, počet vystěhovalých byl o 664 obyvatel vyšší než počet přistěhovalých. Přirozenou měnou se počet obyvatel zvýšil o 124.

K 31. 3. 2013 žilo na území hl. m. Prahy 1 246 240 obyvatel, z toho 51,4 % tvořily ženy. Nejpočetnější městskou částí byla Praha 4 (127 505 obyvatel), nejméně obyvatel měla městská část Praha- Nedvězí (292 osob).

V období od ledna do března 2013 se v hl. m. Praze narodilo 3 300 dětí, což bylo o 58 dětí méně než ve stejném období předchozího roku. V 1. čtvrtletí 2013 zemřelo v hl. m. Praze 3 176 obyvatel, o 65 osob méně v porovnání s předchozím rokem. Shodně jako ve stejném období loňského roku počet narozených převyšoval počet zemřelých, přirozený přírůstek tak zůstal kladný. V meziročním porovnání zůstal přirozený přírůstek přibližně na stejné úrovni.

V 1. čtvrtletí letošního roku bylo uzavřeno 371 manželství, což bylo o 75 novomanželských párů méně oproti stejnému období předchozího roku. V porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl absolutní počet rozvodů o 33 % (192 rozvodů). Během prvních tří měsíců roku 2013 bylo rozvedeno 772 manželských párů.

Graf 1: Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2009 až 2013


Na poklesu počtu obyvatel hlavního města se podílelo především záporné migrační saldo obyvatel. V 1. čtvrtletí 2013 se do Prahy přistěhovalo 9 978 osob a vystěhovalo se 10 642 obyvatel. Z hl. m. Prahy se tedy vystěhovalo o 664 obyvatel více, než se do města přistěhovalo. V meziroční porovnání vzrostl počet přistěhovalých o 23 % a počet vystěhovalých o 66 %.

Graf 2: Celkový, migrační a přirozený přírůstek v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2009 až 2013

Přílohy:
Tab. 1 Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2013 – 31.3.2013 dle 57 městských částí
_________________________________________________________________________

Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Od července 2012 jsou údaje o zahraniční migraci cizinců přebírány z Cizineckého informačního systému, jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, zatímco v předchozích obdobích byl zdrojem dat Informační systém evidence obyvatel MV ČR.
_________________________________________________________________________

Veškeré údaje za rok 2013 jsou předběžné.

  • TAB_2013_1q.xls
  • RI_obyv_20130612.pdf