Obyvatelstvo v hl. m. Praze v 1. až 3. čtvrtletí roku 2014

 

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí letošního roku došlo v hlavním městě k nárůstu počtu obyvatel o 9 001 osob. K 30. 9. 2014 zde žilo podle předběžných výsledků 1 252 202 obyvatel. Nárůst populace hlavního města souhlasil s celorepublikovým trendem s tím, že absolutní nárůst byl v mezikrajském srovnání druhý nejvyšší. Za hlavní příčinu nárůstu počtu obyvatel lze označit kladné migrační saldo. Převaha přistěhovalých nad vystěhovalými byla současně doplněna převahou živě narozených nad zemřelými. Z hlavních demografických událostí lze v meziročním pohledu zmínit nárůst sňatečnosti, pokles rozvodovosti, zvýšení počtu živě narozených, pokles počtu zemřelých, nárůst počtu přistěhovalých, snížení počtu vystěhovalých a mírný nárůst potratovosti.Podle předběžných údajů ČSÚ žilo v hlavním městě k 30. 9. 2014 1 252 202 obyvatel, 607 067 mužů a 645 135 žen. Celkový počet byl o 9 001 osob vyšší než na počátku letošního roku. Stejně jako Praha zaznamenalo populační růst 7 ze 14 krajů ČR, přičemž nejvyšší absolutní nárůst počtu obyvatel patřil Středočeskému kraji. V relativním pohledu vzrostl celkový počet obyvatel v hlavním městě o 9,6 obyvatele na 1 000 obyvatel středního stavu. 

Přirozený přírůstek, který vyjadřuje rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými, dosáhl v 1. až 3. čtvrtletí 2014 kladné hodnoty 2 033 osob. V hlavním městě byl zaznamenán nejvyšší přirozený přírůstek mezi kraji. Kladný přirozený přírůstek vykázalo také 10 krajů ze 14. Podle předběžných údajů za tři čtvrtletí se v hlavním městě živě narodilo 10 866 dětí, naproti tomu zemřelo 8 833 osob. Z celkového počtu 10 866 živě narozených v 1. až 3. čtvrtletí 2014 bylo 5 519 chlapců, tj. 50,8 %. Celkem bylo 53,8 % dětí prvorozených a 36,6 % druhorozených. Mimo manželství se narodilo 40,7 % všech živě narozených dětí, což bylo mírně pod průměrem ČR (46,5 %). Podíl živě narozených dětí mimo manželství byl po Zlínském kraji (39,1 %) druhý nejnižší v mezikrajském srovnání.

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2014 bylo v hlavním městě evidováno 3 134 potratů (z toho 2 055 uměle přerušených těhotenství). Krajská hodnota potratovosti, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu, činila 3,4 ‰ a byla mírně pod úrovní celorepublikového průměru (3,5 ‰).Ze všech 8 833 zemřelých bylo 4 233 mužů (47,9 %) a 4 600 žen (52,1 %). Ve sledovaném období roku 2014 bylo zemřelých o 253 méně (tj. o 2,8 %) než ve stejném období předchozího roku. Celková úmrtnost z 1. až 3. čtvrtletí roku 2014 činila 9,5 zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu. Krajská hodnota úmrtnosti tak byla mírně pod celorepublikovým průměrem (9,9 ‰). Nejvyšší podíl zemřelých byl zaznamenán ve věkové skupině 80-89 let (36,6 %) a ve věkové skupině 70-79 let (21,5 %). Během prvních 9 měsíců 2014 zemřelo do 1 roku po narození 13 dětí (kojenecká úmrtnost 1,2 ‰), z toho do 28 dnů po narození 7 dětí (novorozenecká úmrtnost 0,6 ‰). Hodnoty kojenecké i novorozenecké úmrtnosti zůstaly pod hodnotami celorepublikového průměru (2,5 ‰ a 1,5 ‰).

Ve sledovaném období bylo uzavřeno 5 042 sňatků, což je o 435 sňatků více během stejného období předchozího roku. Ze 69,0 % se jednalo o první sňatek obou snoubenců. Sňatečnost v Praze činila 5,4 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu a byla tak vyšší než republikový průměr (5,0 ‰) a obsadila první pozici v mezikrajském srovnání. 

Během 1. až 3. čtvrtletí 2014 bylo rozvedeno 2 087 manželství (proti stejnému období minulého roku o 151 méně). Z celkového počtu bylo 62,6 % manželství ukončeno na návrh ženy. Rozvodovost (2,2 rozvodů na 1 000 obyvatel středního stavu) byla nižší než celorepublikový průměr (2,5 ‰) a Praha obsadila v rámci mezikrajského srovnání třetí nejnižší pozici. Z celkového počtu rozvodů bylo rozvedeno 1 046 manželství s nezletilými dětmi a z těchto rozvedených manželství se jednalo v 55,7 % o manželství s jedním dítětem. Bylo také rozvedeno 45 manželství (tj. 4,3 %) se 3 a více nezletilými dětmi.Přírůstek stěhování, který vyjadřuje rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých, dosáhl v 1. až 3. čtvrtletí 2014 kladné hodnoty 6 968 osob. Do hlavního města se během 9 měsíců roku 2014 přistěhovalo 31 085 osob, naopak24 117 osob se z něj vystěhovalo. Kladný přírůstek stěhováním byl evidován také v krajích Středočeském, Jihočeském a Plzeňském. Přičemž Praha měla po Středočeském kraji migrační přírůstek druhý nejvyšší.

Počet přistěhovalých do hlavního města oproti předchozím rokům (za 1. až 3. čtvrtletí) výrazně vzrostl. Oproti předchozímu roku se počet přistěhovalých zvýšil o 32,2 %. V relativním vyjádření se do Prahy přistěhovalo 33,3 obyvatel na 1 000 obyvatel středního stavu. Mezi přistěhovalými mírně převažovaly ženy s podílem 50,2 %. Přibližně polovina přistěhovalých pocházela z České republiky, přibližně polovina přistěhovalých pocházela ze zahraničí.

Z hlavního města Prahy se v 1. až 3. čtvrtletí 2014 vystěhovalo 25,8 obyvatel na 1 000 obyvatel středního stavu, celkem tedy 24 117 osob. Mezi vystěhovalými převládali muži s podílem 51,0 %. Do jiného kraje České republiky zamířilo 63,5 % všech vystěhovalých, zbylých 36,5 % se vystěhovalo do ciziny.

Metodická poznámka:

Zdroj dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv; rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR; stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR); Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie); potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl.m.Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl.m.Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl.m.Prahy, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2014 jsou předběžné.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Tuháčková, tel: 274 054 223, e-mail: pavla.tuhackova@czso.cz

Více informací naleznete v publikaci: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2014

  • RI_20141212
  • TAB_2014_3q