Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Prahy v roce 2021

 

9. 2. 2022

V průběhu roku 2021 přijelo do pražských hromadných ubytovacích zařízení 2 358 642 hostů. S šedesátiprocentním podílem převládali návštěvníci ze zahraničí, kterých přicestovalo 1 413 250, rezidentů se v evidovaných ubytovacích zařízeních zaregistrovalo 945 392.
Celkový počet přenocování dosáhnul v Praze v roce 2021 na 5 271 416 noclehů, z čehož 3 434 849 (65,2 %) připadá na nerezidenty a 1 836 567 (34,8 %) na návštěvníky z České republiky.
Ve srovnání s rokem 2020 se navýšil počet hostů o 176 199 (8,1 %) a počet přenocování o 368 121 noclehů (7,5 %). Meziročně ale kvůli nepříznivému vývoji v prvním čtvrtletí přibylo počtu hostů i množství přenocování pouze u rezidentů (hosté +29,7 %, přenocování +35,8 %), na straně nerezidentů byly vykázány mírné úbytky (hosté -2,8 %, přenocování -3,3 %).
Oproti rekordnímu roku 2019 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Praze v roce 2021 přibližně o 70 % méně hostů, podobný pokles se týkal i počtu přenocování.


Turisté se do Prahy pozvolna vracejí, obrat k příznivějšímu vývoji je patrný od dubna 2021, kdy začalo každý měsíc meziročně přibývat rezidentů i nerezidentů. Celkové výsledky jsou ale již druhým rokem podstatně ovlivněny nejrůznějšími opatřeními souvisejícími s pandemií COVID-19 i určitou obavou z cestování a zdravotním stavem obyvatelstva.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2021 se oproti srovnatelnému období roku 2020 zvýšil počet hostů v hlavním městě o 581,4 % (842 163 hostů) a počet přenocování o 617,3 % (1 930 579 noclehů). Tyto extrémní nárůsty souvisí se situací na konci roku 2020, kdy ubytovací služby téměř nebylo možné poskytovat.
Výkony cestovního ruchu však stále silně zaostávají za stavem před pandemií COVID-19.

 

Hosté
Během roku 2021 se v pražských hotelech, penzionech, hostelech, ubytovnách a kempech ubytovalo 2 358 642 hostů. Převažující složku tvořili návštěvníci ze zahraničí, kterých přijelo 1 413 250 (60 %). Rezidentů vykázala evidovaná ubytovací zařízení 945 392.

Celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně vzrostl o 176 199 osob (8,1 %). Rezidentů přibylo 216 479 (29,7 %), nerezidentů naopak mírně o 2,8 % (40 280 osob) ubylo.
Zatímco všechny měsíce prvního čtvrtletí byly v porovnání se srovnatelným obdobím přechozího roku ještě poznamenány citelným úbytkem hostů, od dubna již návštěvníků Prahy v souladu s postupným  zmírňováním protiepidemických opatření přibývalo. Nejvíce příjezdů připadlo na třetí čtvrtletí (44,4 %), o mnoho pozadu nezůstal ani kvartál čtvrtý (41,8 %). Nejsilnějším měsícem z hlediska návštěvnosti se netypicky stal říjen, kdy do české metropole zavítalo více než 400 tisíc hostů. S poměrně těsným rozdílem následoval tradičně silně frekventovaný srpen.

Obrázek 1: Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze v letech 2012-2021

 

Obrázek 2: Vývoj návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze podle měsíců v období 2017-2021

Naprostá většina (84 %) zahraničních návštěvníků Prahy přijela z evropských zemí, 8,3 % z Asie.
Hlavní složku hostů-nerezidentů tvořili turisté ze sousedních zemí – z Německa (21,7 %), Slovenska (9,1 %) a Polska (7,1 %). Z mimoevropských zemí statistiku zahraničních hostů nejvíce ovlivnily příjezdy z USA (5,3 %) a Izraele (4,5 %). Podíl Izraelců na celkové návštěvnosti z Asie dosáhnul na 54 %.

Obrázek 3: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze v roce 2021

Absolutně v roce 2021 v Praze nejvíce meziročně přibylo návštěvníků z Izraele (+44,6 tis.), Slovenska (+34,3 tis.) a USA (+30,7 tis.). Nejvýrazněji ubylo turistů z Ruska (-80,8 tis), Velké Británie (-62,9 tis.), Jižní Koreje (-23,8 tis.), Číny (-17,3 tis.) a Japonska (-16,3 tis.).

Při hodnocení poslední dekády je patrná změna ve skladbě návštěvníků Prahy ve prospěch hostů z České republiky. V období let 2012-2019 se pohyboval podíl rezidentů na celkové návštěvnosti mezi 12,8 % a 15,5 %, v roce 2021 to bylo 40 %. Absolutně sice Praze oproti roku 2019 ubylo hostů z České republiky i ze zahraničí, ale úbytek rezidentů nebyl tak citelný (rezidenti -23,8 % vs. nerezidenti -79,2 %).

Obrázek 4: Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních hl. m. Praze v období
2012-2021

Pro zahraniční hosty byla Praha v roce 2021 nejvyhledávanějším krajem. Více než polovina z celkového množství nerezidentů (54,9 %) přijela právě do české metropole. Následovaly kraje Jihomoravský (8,6 %) a Karlovarský (7,4 %). Současně je hlavní město i krajem s nejvyšším podílem hostů z ciziny v České republice (59,9 %).
U rezidentů byl zájem o jednotlivé kraje tradičně více diferencovaný. Praha s podílem 10,7 % na celorepublikovém množství domácích návštěvníků však i u nich opětovně patřila k nejoblíbenějším destinacím. Více českých a moravských rezidentů zamířilo jen do krajů Jihomoravského (12,6 %) a Jihočeského (11,4 %).
 

Přenocování
Celkový počet přenocování dosáhnul v Praze v roce 2021 na 5 271 416 noclehů, z čehož 3 434 849 (65,2 %) připadá na nerezidenty a 1 836 567 (34,8 %) na návštěvníky z České republiky.
Ve srovnání s rokem 2020 se počet přenocování navýšil o 368 121 noclehů (7,5 %). Přírůstek počtu přenocování se týkal pouze rezidentů, kteří v Praze strávili meziročně o 35,8 % (484 614 noclehů) více. Na straně zahraničních hostů naopak hromadná ubytovací zařízení vykázala o 116 493 noclehů (3,3 %) méně než v roce 2020.
Nejvyšší počet přenocování připadl na říjen – více než 900 tisíc, těsně pod touto hranicí zůstal srpen.
Nejvíce realizovaných přenocování si připsali ze zahraničních návštěvníků opět Němci (20,4 %), Slováci (7,9 %) a Poláci (6,5 %).

Obrázek 5: Počet přenocování a průměrný počet přenocování na jednoho hosta v hl. m. Praze
v roce 2021


Absolutně v průběhu roku 2021 meziročně přibylo v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze nejvíce přenocování ze strany hostů z Izraele (+150,2 tis.), Slovenska (87,6 tis.) a USA (83,9 tis.).
Nejvýraznější propad byl zaznamenán na straně Ruska (-300,7 tis.) a Velké Británie (-164,1 tis.).

Průměrný počet přenocování dosáhnul celkově na 2,2 noci, u rezidentů na 1,9 noci a u zahraničních návštěvníků na 2,4 noci.

 

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu

Výsledky za 4. čtvrtletí 2021 byly sestaveny standardně na základě zpracování výkazu CR 1-12 a CR 2-04. Údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 jsou předběžné.

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete zde:

 

 

Kontakt:

Ing. Martina Kuřitková

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

Tel.: 274 054 163

E-mail: martina.kuritkova@czso.cz

  • Aktualita v pdf