Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Prahy v 1. čtvrtletí 2022

 

11. 5. 2022

Během prvního čtvrtletí 2022 pokračoval v hl. m. Praze proces stále výraznějšího oživení příjezdového cestovního ruchu a postupného návratu ke stavu před pandemií. Do pražských hromadných ubytovacích zařízení přijelo 757 682 hostů, z toho 490 139 (64,7 %) ze zahraničí a 267 543 (35,3 %) z ostatních krajů České republiky. Evidováno bylo 1 677 938 přenocování, z nichž téměř 1,2 mil. (70,5 %) realizovali cizinci, necelých 30 % (cca půl milionu) čeští a moravští rezidenti.

První čtvrtletí roku 2022 lze i přes nesporně pozitivní vývoj příjezdového cestovního ruchu v hl. m. Praze hodnotit ve srovnatelné časové řadě jako druhé nejslabší od roku 2012 z hlediska počtu hostů i počtu přenocování.

Obrázek 1: Hosté a přenocování v hl. m. Praze v období Q1/2012-Q1/2022

Nárůst počtu hostů na 757 682 osob oproti prvnímu kvartálu loňského roku, kdy cestovní ruch prakticky neexistoval, je samozřejmě velmi výrazný (přijelo jich přibližně 9x více), ale málo vypovídající. Výstižnější je porovnání s prvním čtvrtletím 2019, kdy cestovní ruch ještě pandemií Covid-19 ovlivněn nebyl. Oproti tomuto období přijela v prvních třech měsících roku 2022 do Prahy přibližně polovina z tehdejšího počtu hostů. Zatímco rezidentů navštívilo českou metropoli srovnatelné množství jako před třemi lety (pouze o 3,6 % a necelých 10 tisíc osob méně), úbytek hostů z ciziny lehce překročil 60 % a tři čtvrtě milionu osob.


Rovněž celkové množství přenocování v Praze v prvním kvartále 2022 ve srovnání se stejným obdobím 2021 vzrostlo velmi prudce o 777,5 %. Oproti prvnímu čtvrtletí 2019 byl počet realizovaných přenocování ale zhruba poloviční (rozdíl dosáhl na 1,76 mil. noclehů). Celkově se v pražských hromadných ubytovacích zařízeních v prvních třech měsících roku 2022 uskutečnilo 1 677 938 přenocování. Na straně rezidentů se počet přenocování v porovnání s lednem až březnem 2019 navýšil o cca 8 %, na straně nerezidentů poklesl o přibližně 60 % a 1,8 mil. noclehů.


Hostů i počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně přibylo ve všech třech sledovaných měsících. Nejvíce hostů (342 828) přijelo tradičně v březnu. V průběhu sledovaného období se postupně snižovalo zaostávání letošních výsledků za rokem 2019. Zatímco v lednu 2022 přijelo o 61,7 % hostů méně než v lednu 2019, v březnu 2022 už bylo v porovnání s březnem 2019 méně jen o 43,5 %. Podobně se vyvíjel i počet přenocování.

Obrázek 2: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2022

Převážná většina zahraničních hostů byla z některé evropské země (85,4 %), přibližně 7 % z Asie.

Nejvyšší návštěvnost připadla v prvním čtvrtletí na hosty z Německa, kterých přijelo téměř 91 tisíc (18,6 % z celkového množství zahraničních příjezdů). Přibližně poloviční množství hostů přicestovalo ze Slovenska (9,1 %) a necelých 8 % z Velké Británie. Z mimoevropských zemí se v první desítce dle počtu hostů umístily pouze USA (4,4 %). Nejvýraznější úbytky v porovnání s prvním čtvrtletím 2019 pohybující se mezi 94,5 % a 97,4 % byly naměřeny u Ruska, Číny, Japonska, Jižní Koreje a Tchaj-wanu.

Z celkového počtu přenocování zahraničních hostů připadá na Evropany 84,1 % a na Asijce 7,9 %.
Více než 200 tisíc přenocování realizovali v Praze Němci (17,2 % z celkového počtu noclehů zahraničních turistů), následováni Brity (8,9 %) a Slováky (7,3 %). Z mimoevropských zemí figurují mezi zeměmi Top 10 USA a Izrael.

Obrázek 3: Počet přenocování a průměrný počet přenocování jednoho hosta v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2022

Turisté obecně v letošním prvním čtvrtletí v průměru pobývali v Praze 3,2 dne, nerezidenti 3,4 dne a domácí hosté 2,9 dne.

V souhrnu za celou Českou republiku zavítalo do hromadných ubytovacích zařízení 2 810 872 hostů, kteří zde uskutečnili 7 931 237 přenocování. Do Prahy přijelo 55,3 % z celorepublikového množství nerezidentů a 13,9 % rezidentů. Kromě Prahy nejvíce zahraničních návštěvníků zamířilo do Karlovarského kraje (8,5 % z celkového množství) a Královéhradeckého kraje (7,1 %). Rezidenti v prvních třech měsících roku 2022 přijížděli nejčastěji do kraje Královéhradeckého (14,7 %), Praha byla v těsném závěsu.

Na celorepublikovém počtu přenocování se Praha podílela více než jednou pětinou, z celkového počtu přenocování nerezidentů jich na Prahu připadá přibližně polovina. Rezidenti realizovali nejvyšší počet přenocování v Královéhradeckém kraji (18,8 %) a v Libereckém kraji (12,3 %), Praha je s podílem 8,9 % na třetím místě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČSÚ sleduje údaje o počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti samostatnými ubytovacími jednotkami (pokoji či apartmány) a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Údaje o cestovním ruchu lze nalézt ve VDB: Statistiky VDB (czso.cz)
nebo ve formátu otevřených dat na: https://www.czso.cz/csu/czso/hoste-a-prenocovani-v-hromadnych-ubytovacich-zarizenich-podle-zemi

 

Kontakt:
Martina Kuřitková
Oddělení informačních služeb
Tel.: 274 054 163
E-mail: martina.kuritkova@czso.cz

  • Komentář ve formátu pdf