Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy ve 4. čtvrtletí 2020

 

9. 2. 2021

Za celý rok 2020 hromadná ubytovací zařízení v hl. m. Praze vykázala pokles počtu příjezdů i přenocování. V Praze se počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních snížil o 92,9 % především v důsledku protiepidemických opatření.

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na území hl. m. Prahy se během 4. čtvrtletí roku 2020 ubytovalo celkem 146 802 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2019 se ubytovalo v hlavním městě o  1 916 392 návštěvníků méně (-92,9 %). Výrazný úbytek návštěvníků byl způsoben světovou pandemií covidu-19, v jejímž důsledku došlo k omezení cestování. V porovnání s předchozím čtvrtletím, tedy 3. čtvrtletím roku 2020, se snížil počet hostů o více než 80,5 %. Pokles turismu byl způsoben opětovným zpřísňováním epidemiologických opatření.

V celé ČR počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí roku 2020 2,1 milionu nocí, což bylo o 81,3 % méně než ve stejném období roku 2019.

Za celý rok 2020 (tj. 1. až 4. čtvrtletí) se v hl. m. Praze ubytovalo celkem 2 178 267 hostů, z nichž 1 446 945 bylo zahraničních (66,4 %). Jednalo se o meziroční úbytek hostů o -73 %.

Obrázek 1: Počet návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2017–2020

Ve struktuře návštěvníků hlavního města během 4. čtvrtletí 2020 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 33,1 % všech hostů (48 546 návštěvníků). V předchozím čtvrtletí tvořili nerezidenti nadpoloviční většinu a v předchozích letech tvořili dokonce 85 % návštěvníků ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních. Hostů z ostatních částí České republiky (rezidentů) bylo v průběhu 4. čtvrtletí 2020 ubytováno celkem 98 256. V meziročním srovnání došlo ve 4. čtvrtletí 2020 k poklesu počtu zahraničních hostů o 97,2 %. Meziroční úbytek počtu návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 71,7 %. Praha je z tohoto pohledu protiepidemickými opatřeními postižena nejvíce ze všech krajů a výpadek v počtu hostů je tak i nadále velmi výrazný.

Podle měsíční evidence přijelo ve 4. čtvrtletí 2020 nejvíce zahraničních i domácích hostů v měsíci říjen (63 945 návštěvníků), a naopak nejméně jich přijelo v měsíci listopad (28 195), v době kdy byly možnosti cestování omezeny na úplné minimum. Celoroční situaci ilustruje následující graf. Nejslabším měsícem roku 2020 byl duben, kdy se v ubytovacích zařízeních ubytovalo pouhých 4,4 tisíc návštěvníků, zatímco v dubnu roku 2019 to bylo téměř 693 tisíc návštěvníků.

Obrázek 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze podle měsíců (2019, 2020)

1) předběžné údaje

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů ve 4. čtvrtletí 2020 ze sousedního Německa, kteří se svými 6 316 návštěvníky tvořili 13 % všech registrovaných hostů ze zahraničí. Na dalších místech se umístili hosté ze Slovenska (5 307), Polska (4 267), Francie (3 960), Ukrajina (3 232) a Velké Británie (2 707).

Za celý rok 2020 navštívilo hl. m. Prahu nejvíce turistů z Německa (314,2 tisíc), následovaných hosty z Velké Británie (106,4 tisíc), Polska (94,5 tisíc), Slovenska (94 tisíc) a Ruska (93,4 tisíc). Pandemie proměnila i strukturu hostů podle jejich zastoupení. V roce 2019 bylo nejvíce hostů z Německa (900,5 tisíc), následovali hosté z USA (512 tisíc), Velké Británie (433 tisíc), Ruska (393 tis.) a Itálie (335 tis.).

V meziročním srovnání došlo během 4. čtvrtletí 2020 k velkému poklesu zahraničních návštěvníků hl. m. Prahy u všech zemí světa. Ke značnému úbytku zahraničních návštěvníků došlo i v porovnání s předchozím čtvrtletím a to především u evropských zemí.

Obrázek 3: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze ve 4. čtvrtletí 2020

Celkový počet přenocování hostů byl za 4. čtvrtletí 2020 celkem 318,2 tis. nocí, což bylo meziročně o 93,2 % méně než ve stejném období předchozího roku (téměř 4,4 mil. nocí). Zahraniční hosté (nerezidenti) strávili v pražských ubytovacích zařízeních 114,9 tis. nocí, tedy meziročně o 97,2 % méně. U hostů z ostatních částí republiky (rezidenti) byl zaznamenán meziroční pokles o 363,7 tis. nocí, tj. o 64,1 %, přičemž hodnota dosáhla 203,3 tis. nocí.

Celkový počet přenocování za celý rok 2020 dosáhl 4 890,5 tis. nocí, z čehož 3 530,8 tis. nocí se týkalo zahraničních hostů (72,2 %). Pokud opět tyto údaje porovnáme s rokem předchozím, tak celkový počet přenocování poklesl o 74 % z 18,5 milionů na 4,9 mil. přenocování. Ovlivnil to hlavně pokles počtu  přenocování nerezidentů. Ti v roce 2019 realizovali v Praze téměř 16,4 milionů, v roce 2020 jen 3,5 milionů přenocování (pokles 78 %). Rezidenti přenocovali v Praze v roce 2019 celkem 2,1 mil. nocí, v roce 2020 jen 1,4 mil. nocí (pokles 35 %). Domácí návštěvníci tak přispěli ke zmírnění propadu v počtu přenocování.

 

Obrázek 4: Počet přenocování a průměrný počet přenocování jednoho hosta v hl. m. Praze ve 4. čtvrtletí 2020

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 4. čtvrtletí 2020 v HUZ hl. m. Prahy byl 2,2 noci, host ze zahraničí setrval průměrně v HUZ hl. m. Prahy 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměrně 2,1 noci. Podle měsíční evidence se nejdéle zdrželi zahraniční hosté i domácí návštěvníci v měsíci listopadu (v průměru 2,5 noci u zahraničních návštěvníků a 2,3 noci u domácích).

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska, Mexika a Nového Zélandu (všichni shodně 3,4 noci). Dále pak hosté ze Spojených arabských emirátů (3,2 noci), z Islandu (2,9 noci), hosté ze Slovinska (2,9 noci), z Jihoafrické republiky (2,9 noci), dále hosté Velké Británie a Srbska (2,8 noci).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu

Výsledky za 4. čtvrtletí 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování výkazu CR 1-12 a CR 2-04. Údaje za rok 2020 jsou předběžné.

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_casove_rady_cestovni_ruch

 

Kontakt:

Mgr. Tomáš Slavíček

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

Tel.: 274 052 507

E-mail: tomas.slavicek@czso.cz

  • Text aktuality v pdf