Mimořádná šetření v minulých letech

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají na významu mimořádná statistická šetření. Dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné. Jsou prováděna jak pracovníky ČSÚ, tak i externími tazateli. Tazatelé jsou povinni se vždy prokázat služebním průkazem ČSÚ nebo pověřením (průkazem) tazatele spolu s občanským průkazem a jsou vázáni slibem mlčenlivosti.

rok 2021

Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech ENERGO 2021

Od 12. července 2021 do poloviny ledna 2022 probíhalo v České republice výběrové šetření o spotřebě paliv a energií v domácnostech pod zkratkou ENERGO 2021. Šetření prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, celkem bylo osloveno přibližně 10 000 domácností z celé České republiky.

Hlavním cílem šetření bylo získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití), dále pak údaje o energetické účinnosti vybraných spotřebičů a spotřeby obnovitelných druhů energie.

Výsledky ze šetření najdou široké uplatnění. Například se využijí při tvorbě energetické politiky státu (včetně oblasti dotací a energetických úspor) či ke srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými státy Evropské unie.

rok 2020

Integrované šetření v zemědělství 2020

Český statistický úřad organizoval v termínu od 1. září do konce listopadu 2020 Integrované šetření v zemědělství 2020. Toto zjišťování navazovalo na sérii strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995, naposledy v roce 2016.

Obsahem šetření jsou údaje o počtu a struktuře pracovníků v zemědělství, výměře a využití obhospodařované zemědělské půdy a jejím vlastnictví či pachtu, zavlažování, hnojení a hospodaření se statkovými hnojivy, stavech hospodářských zvířat a typech jejich ustájení, ekologickém hospodaření a jiných výdělečných činnostech zemědělských subjektů.

Cílem šetření je zjistit údaje o skutečném rozsahu českého zemědělství a jejich srovnáním s daty z předchozích šetření vysledovat a popsat změny, k nimž v tomto odvětví dochází.

Výsledky zjišťování budou využity pro monitoring, hodnocení a formování zemědělské politiky nejen v České republice, ale i Evropské unii. Šetření je také podkladem pro aktualizaci zemědělského registru, který slouží jako základna pro každoroční zemědělské statistiky. ČSÚ z výsledků šetření zpracovává elektronické i tištěné publikace, které jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti.

 

Integrované šetření v zemědělství 2020
Informační leták Hlavního města Prahy

 

rok 2019

Výběrové šetření o zdraví - EHIS

Od 8. 7. 2019 do 16. 1. 2020 proběhlo po celé České republice pod zkratkou EHIS 2019 (European Health Interview Survey) výběrové šetření o zdraví. Výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel se v České republice provádí již od roku 1993. Dosud se jich uskutečnilo celkem šest, to poslední v roce 2014.

Hlavním koordinátorem šetření byl Ústav Zdravotnických Informací a Statistiky České republiky, který poskytuje více informací o šetření http://www.uzis.cz/ehis a dalším partnerem je Statní zdravotní ústav http://www.szu.cz .

Přínos šetření spočívá v tom, že údaje jsou srovnatelné napříč zeměmi EU a získané informace je možné navzájem provázat a sledovat např. zdraví podle socio-ekonomických charakteristik, využívání zdravotní péče s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo zdraví ve vztahu k charakteristikám životního stylu.

V Praze zkušení tazatelé ČSÚ oslovili 800 domácností zapojených do Výběrového šetření pracovních sil a v každé požádali o spolupráci jednoho či dva vylosované respondenty starší 15 let.

Údaje zjištěné v šetření slouží jako podklad tvorby národních i mezinárodních politických koncepcí, k vymezení hlavních bodů a cílů zdravotnických programů a zejména k monitorování jejich plnění. Také napomáhají odhadnout současné a budoucí zátěže sociálního a zdravotního systému.

 

rok 2018

VŠPO 2018

Od 9. 7. 2018 do 18. 1. 2019 proběhlo po celé České republice pod zkratkou VŠPO 2018 výběrové šetření zaměřené na to, jak se žije lidem se zdravotním omezením. VŠPO proběhlo již v roce 2013. Tentokrát jsme ovšem nezjišťovali údaje o lidech se zdravotním postižením prostřednictvím lékařů, ale dotazovány byly přímo osoby, které jejich zdravotní problém omezoval v běžných denních aktivitách. Šetření tak lépe postihlo, s jakými bariérami a komplikacemi se v reálném světě lidé se zdravotními potížemi setkávali.

V Praze zkušení tazatelé ČSÚ oslovili více než 560 předem vybraných domácností, ve kterých žila alespoň jedna osoba se zdravotním omezením ve věku 15 nebo více let. Jejich odpovědi pak pomohly získat velmi cenné souhrnné statistiky a údaje, které nebyly dostupné z jiných zdrojů. Tyto údaje mohly posloužit například jako podklad a argument pro prosazování legislativních změn směřujících k odstraňování bariér a zlepšení stávající situace osob se zdravotním omezením v ČR.

S ČSÚ na šetření spolupracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

rok 2016

Strukturální šetření v zemědělství - Zem 2016

Český statistický úřad v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, organizuje v termínu od 12. září do 15. listopadu 2016 Strukturální šetření v zemědělství 2016 (Zem 2016).

Toto šetření se provádí jednou za 3 roky, v České republice pravidelně v intervalech od roku 2000. Cílem je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o struktuře a typologii zemědělských podniků ve všech členských státech Evropské unie. Data jsou využívána také k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Českým statistickým úřadem.

Šetření se uskutečnilo na území celé České republiky téměř ve 12 tisících zemědělských subjektech, které byly do šetření zařazeny na základě náhodného výběru a prahových hodnot.

Šetření o vzdělávání dospělých - AES 2016

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o vzdělávání dospělých v České republice -  AES (Adult Education Survey) 2016. Cílem tohoto šetření je zjistit informace o zapojení dospělých osob ve věku 18-69 let do nejrůznějších typů vzdělávání.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 7 800 domácnostech, které byly již dříve zařazeny do Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).

Vlastní šetření proběhlo  v období od 11. července 2016 do 16. ledna 2017. Náhodně vybrané domácnosti v tomto období navštívíli speciálně proškolení tazatelé ČSÚ.

První národní výstupy z šetření AES 2016 zveřejnilo ČSÚ na podzim roku 2017.

rok 2015

Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech - ENERGO 2015

Od 7. července 2015 do poloviny ledna 2016 proběhlo v České republice výběrové šetření o spotřebě paliv a energií v domácnostech pod zkratkou ENERGO 2015. Osloveno bylo přibližně 20 tisíc domácností ze všech krajů ČR. Deset tisíc respondentů bylo dotázáno v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil. Dalších deset tisíc bytů bylo vybráno zcela náhodným výběrem z Registru sčítacích obvodů a budov.

Hlavním cílem šetření bylo získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití). Šetření je významným zdrojem informací pro řadu dalších statistik. Výsledky je možné využít jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Zjištěné informace mohou pomohou například k dalšímu směrování dotační politiky státu (např. program „Nová zelená úsporám“), ovlivní programy na výměnu starých kotlů na pevná paliva, zateplování bytových a rodinných domů apod.

rok 2014

Evropské výběrové šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS)

Od poloviny června 2014 až do konce ledna 2015 tazatelé ČSÚ kontaktovali zhruba deseti tisíc obyvatel České republiky ve věku 15 a více let, zda mají zájem zúčastnit se Evropského výběrového šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS).

Výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel se v České republice provádí od roku 1993 a byla koncipována jako národní. V roce 2008 se prvně uskutečnilo šetření EHIS v 17 zemích, včetně ČR, s použitím jednotné evropské metodiky. Šetření v roce 2014 bylo druhou vlnou tohoto šetření o zdraví a bylo prováděno ve 30 evropských zemích.

Šetření zahrnuje několik okruhů/modulů. Vedle základních socio-demografických charakteristik se jeho moduly zaměřují na zdravotní stav, využívání zdravotní péče a životní styl. Zahrnutí všech těchto oblastí je významné zejména pro srovnání vzájemných provázaností (např. vazba zdraví a prevence, zdraví v návaznosti na příjem či vzdělání apod.), které nelze získat z jiných zdrojů.

Výsledky šetření přinášejí velice užitečné a cenné informace, které se využívají zejména k doplnění běžně sbíraných dat o zdravotním stavu obyvatel, o fungování zdravotnického systému a využívání zdravotní péče. Získaná data se dále využívají pro vědecké a výzkumné účely a slouží jako podklad pro formování politik v oblasti zdraví a k monitorování národních i mezinárodních programů podpory veřejného zdraví.

Po vyplnění dotazníku bude respondentům věkové skupiny 25-64 let (tzn. ročníky 1949 až 1989) nabídnuta možnost zdarma absolvovat lékařské vyšetření v rámci šetření EHES (European Health Examination Survey), které zajišťuje Státní zdravotní ústav ČR.

Získané údaje jsou ve všech fázích šetření důsledně chráněny podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě i podle zákona o ochraně osobních údajů, všichni pracovníci, kteří se podílejí na zjišťování a procesu zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí. V datech určených pro zpracování se žádné identifikační údaje respondentů nezaznamenávají, všechny informace, které respondent tazateli poskytne, jsou důvěrné a budou zpracovány anonymně.

Hlavním koordinátorem šetření je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) a Český statistický úřad. Více informací o šetření najdete na stránkách www.uzis.cz/ehis.

rok 2013

Strukturální šetření v zemědělství 2013 (Zem 2013).

Toto zjišťování se provádí s několikaletou periodicitou, v naší republice od roku 2000, s cílem získat dlouhodobě srovnatelné údaje o struktuře a typologii zemědělských podniků ve všech členských státech Evropské unie. Data jsou využívána také k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Českým statistickým úřadem.

Šetření se uskutečnilo na území celé České republiky téměř ve 12 tisících zemědělských subjektech, které byly do šetření zařazeny na základě náhodného výběru a prahových hodnot. Způsob zjišťování byl kombinovaný; právnické osoby a větší fyzické osoby byly osloveny korespondenčně, respektive prostřednictvím datové schránky, menší zemědělské podniky navštívil vyškolený tazatel.

Tazatelské šetření v terénu proběhlo v době od 10. září do 15. listopadu 2013 u 2,3 tisíce menších zemědělských subjektů. Pracovníci zapojení do terénního šetření se prokazovali průkazem tazatele, vydaným Krajskou správou ČSÚ, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení Strukturálního šetření v zemědělství 2013, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

rok 2012

Sady 2012

Šetření se provádí na základě požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. V české legislativě má oporu v Programu statistického zjišťování na rok 2012. Šetření o sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie každých 5 let. V České republice jde o druhé zjišťování (první se uskutečnilo podle předchozí unijní legislativy v roce 2007).

Hlavním cílem je získání informací o produkčním potenciálu sadů, odrůdové skladbě, věkové struktuře a intenzitě pěstování ovocných stromů.

Zpravodajskou povinnost na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mají jednotky od stanovené prahové hodnoty 0,20 ha celkové výměry obhospodařovaných sadů (zahrad) ovocných stromů a keřů, které byly systematicky vysázeny a vykazují vhodné pěstitelské podmínky k produkci ovoce i pro komerční využití.

V letošním roce toto šetření proběhne v období 15. dubna do 18. května 2012. Další informace týkající se šetření Vám v případě Vašeho zájmu ochotně poskytne pověřený pracovník ČSÚ paní RNDr. Jana Šídlová (tel. 274 052 084, email jana.sidlova@czso.cz).

rok 2011

Vzdělávání dospělých 2011 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2011 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o vzdělávání dospělých v České republice – AES Vzdělávání dospělých 2011, které navazuje na pilotní šetření uskutečněné v letech 2007-2008. Smyslem tohoto šetření je zmapovat situaci ve vzdělávání dospělých v ČR s důrazem na účast jedinců v jednotlivých typech vzdělávání. Díky mezinárodnímu charakteru celého šetření bude možné po kompletním sběru dat porovnat situaci v ČR v celoevropském kontextu. Účast v šetření je pro domácnosti dobrovolná.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 9 500 domácnostech. Domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě dvoustupňového náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době v druhém pololetí roku 2011 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby ve věku 18-69 let, které se ve vybrané domácnosti vyskytují.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření AES 2011 a které jim vydá Odbor terénních zjišťování ČSÚ v hl. m. Praze, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

rok 2009

Předcházení trestné činnosti a boj proti ní

Ve dnech 25.5.2009 - 8.8.2009 proběhlo v Hl. m. Praze - stejně jako v celé ČR - zkušební terénní šetření „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ v souladu se zákonem číslo 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Šlo o první šetření tohoto druhu, které probíhalo také v členských i kandidátských zemích EU.

Šetření podléhaly osoby ve věku 18 až 74 let. Do šetření bylo náhodně vybráno 1 000 respondentů. V Praze se šetření týkalo 89 osob. Šetření bylo realizováno tazateli formou telefonního rozhovoru nebo osobní návštěvou.

rok 2008

Šetření o vzdělávání dospělých (VD 2007)

Český statistický úřad organizuje první výběrové Šetření o vzdělávání dospělých (VD 2007). Smyslem tohoto šetření bylo získat reprezentativní údaje o dalším vzdělávání dospělých. Do šetření bylo počítačem náhodně vylosováno 7 800 domácností z různých obcí a měst České republiky, z toho v Praze 954.

Šetření proběhlo v období od 7. 1. do 22.2. 2008.

rok 2004

ENERGO 2004

V měsíci květnu proběhlo výběrové zjišťování spotřeby paliv a energie v domácnostech ENERGO 2004 v náhodně vybraných domácnostech po celém území republiky, tudíž i na území hl.m. Prahy. Zde se šetřilo 5 600 bytů. Cílem zjišťování bylo získat základní údaje o bytu, jeho vybavenosti spotřebiči, informace o druhu vytápění a přípravy TUV, typu a spotřebě paliv a energie. S ohledem na rostoucí význam spotřeby obnovitelných zdrojů energie byl zastoupen i oddíl o spotřebě solární energie, užití tepelného čerpadla či soukromé vodní elektrárny.