IT odborníci v hl. m. Praze v roce 2007

 

V roce 2007 podle výsledků VŠPS bylo na území hlavního města zaměstnáno 26,4 tisíc IT odborníků, tj. 4,2 % všech zaměstnaných v Praze. V ostatních krajích se tento podíl pohybuje mezi 2 (v Jihomoravském kraji) až 1 % (v kraji Karlovarském). V porovnáním s rokem 2000 to bylo o 7 tis. počítačových odborníků více. V hl. m. Praze je nejvyšší koncentrace počítačových odborníků v celé republice, což je ovlivněno pražským trhem práce. V hl. m. Praze jsou ve větší koncentraci zastoupeny významné počítačové firmy, úřady, banky, vysoké školy apod. Zde je třeba také připomenout, že šíření nových technologií probíhá hierarchicky – od sídel (resp. krajů), které jsou svým socio-ekonomickým postavením nejvýše po nižší úrovně sídelní hierarchie. Hlavní města obecně jsou vždy významným centrem, ze kterého se začínají šířit nové procesy a technologie. Za Prahou v počtu počítačových odborníků následuje kraj Jihomoravský s 11,3 tis. odborníků, Středočeský s 10,3 tisíci odborníků a Moravskoslezský s 8,9 tisíci.

Celkem bylo v České republice podle výsledků VŠPS v roce 2007 evidováno 96,3 tisíc počítačových odborníků, z nichž téměř 30 % pracovalo v hlavním městě. Nejmenší počet IT pracovníků byl zaznamenán v Karlovarském kraji (1,5 tis. osob).

Graf č. 1 IT odborníci podle krajů v % (ČR = 100 %)

Zdroj: Strukturální mzdová statistika 2007

V roce 2007 průměrná hrubá měsíční mzda počítačových odborníků činila v hlavním městě celkem 50 642 Kč a překročila o 10 tis. Kč celorepublikový průměr. Velmi patrný je rozdíl mezi průměrnou hrubou mzdou mužů a žen. U IT odborníků mužů činila více než 53 tis. Kč, zatímco u IT odborníků-žen dosahovala necelých 40 tis. Kč. To je dáno také tím, že muži častěji pracují na vyšších pracovních pozicích (mají vyšší postavení v zaměstnání). Nejvyšší průměrná hrubá mzda podle jednotné klasifikace KZAM byla zaznamenána u KZAM 213 (Vědci a odborníci v oblasti VT), kde přesáhla 54 tis. Kč, u mužů byla ještě o 2 tis. Kč vyšší.

Tabulka č. 1

Poznámky: IT odborníci se podle mezinárodní definice dělí na dvě hlavní skupiny. Základem pro toto členění je klasifikace ISCO 88 (v ČR odpovídající klasifikaci zaměstnání KZAM)

KZAM-R 213 – Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky (podílejí se na samotném vývoji nových technologií)

- 2131 Projektanti a analytici výpočetních systémů

- 2132 Programátoři

- 2139 Ostatní odborníci zabývající se výpočetní technikou

KZAM-R 312 – Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky (zajišťují provoz a podporu systémů)

- 3121 Poradenství v ICT

- 3122 Operátoři a obsluha výpočetní techniky

- 3123 Operátoři průmyslových strojů, NC strojů

- 3129 Ostatní technici v ICT

Podrobné členění systematické části této klasifikace naleznete zde.

Omezení této klasifikace vyplývá z toho, že v IT sektoru probíhají rychlé změny.

Pro definování IT odborníků se používá také širší vymezení, kdy se do této skupiny řadí nejen výše uvedené osoby ale i uživatelé IT, pro které je pokročilé využívání ICT neodmyslitelnou součástí profese (manažeři, matematici, statistici, finanční odborníci apod.). Zdrojem dat je Výběrové šetření pracovních sil (roční průměry), kde základní šetřenou jednotkou jsou jednotlivci a domácnosti. Základní ukazatele o IT odbornících jsou dostupné od roku 1993. Česká populace IT odborníků je monitorována podle věkové skupiny, pohlaví, kraje, odvětví ekonomické činnosti (OKEČ) a nejvyššího dosaženého stupně vzdělání, přičemž u posledního aspektu je kladen speciální důraz na terciární úroveň vzdělání.

Při interpretaci dat je třeba vzít v úvahu, že se jedná o výsledky výběrového šetření. Pokud je hodnota menší než 3 000 osob, jsou data považována za údaje s nízkou spolehlivostí.

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí publikuje Český statistický úřad výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Z tohoto šetření pocházejí údaje týkající se mezd IT odborníků.

Další údaje k informační společnosti naleznete zde:

Informační společnost v číslech 2008

Informační ekonomie v číslech 2008

Informační technologie v podnikatelském sektoru