Informace zemědělské statistiky do února 2011

 

Výsledky šetření jsou pravidelně prezentovány na internetových stránkách ČSÚ.

Strukturální šetření v zemědělství a metody výroby 2010 „AGC 2010“

Informace o Strukturálním šetření v zemědělství a metodách zemědělské výroby 2010 „AGC 2010“

Český statistický úřad organizuje strukturální šetření v zemědělství každé 2 - 3 roky, z toho jednou za 10 let, aktuálně v roce 2010, formou celoplošného censu, který zahrnuje všechny zemědělské subjekty. Letos je rozšířen o nové ukazatele z oblasti metod zemědělské výroby - metody orby, ustájovací kapacity zvířat, zřizování krajinných prvků apod. Census je připraven v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008, které platí pro všechny členské státy EU.

Vlastní zjišťování v terénu organizovalo ČSÚ v termínu od 1. září do 15. listopadu 2010 prostřednictvím speciálně proškolených tazatelů, jejichž úkolem je zemědělce navštívit, ověřit jejich aktivitu, zajistit úplné vyplnění a odevzdání dotazníků za aktivní zemědělce.

Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby AGC 2010 se vztahuje na zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty šetření. Těmi jsou: 5 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté, nebo 1 ha sadů, nebo 3 500 m2 vinic, nebo součtová plocha zeleniny, jahod a květin od výměry 2 500 m2, nebo chov 5 ks skotu, nebo 10 ks prasat, nebo 10 ks koz a ovcí, nebo chov 100 ks drůbeže včetně běžců. Právnickým osobám zašle ČSÚ dotazník poštou, většinu zpravodajských jednotek fyzických osob v Praze navštíví tazatel.

Naši tazatelé zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim vydá ČSÚ-OTZ hl. m. Praha. Ve všech fázích zpracování je zaručena bezpečnost zjištěných údajů u respondentů. Ochrana individuálních dat je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 SB.,o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány přísnou mlčenlivostí o všech zjištěných skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

Agrocenzus upřesňuje data získaná z výkaznictví. Od roku 1995 je Agrocenzus pravidelným šetřením, které je organizováno v delších periodách Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství FAO pro potřeby mezinárodního srovnání. Na Agrocenzus navázalo v roce 2003, 2005 a 2007 výběrové zjišťování zemědělských struktur FSS, které je v zemích EU již delší dobu základem, od kterého se odvíjejí všechna další zemědělská sledování.

Vinařský cenzus 2009

ČSÚ uskutečnil v termínu od 1.7. do 30.9. 2009 terénní zjišťování „Vinice 2009“. Účelem bylo zjistit aktuální stav údajů o plochách a stáří vinic, pěstovaných odrůdách a výnosových třídách révy.

Do vinařského cenzu byli zařazeni všichni vinaři obhospodařující 1 ha vinic a více, kteří jsou evidováni v Registru vinic, vedeném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským nebo v Zemědělském registru, vedeném ČSÚ. Vinaři hospodařící na ploše menší než 1 ha vinic byli do šetření zařazeni výběrově.

Rok 2008

V roce 2008 proběhlo jednorázové šetření Zem 7-99 k výkazu Zem 7-02 O zásobách a prodeji rostlinných výrobků u výběru farem s výměrou pod 250 ha orné půdy.

V roce 2008 se ČSÚ zapojil do mezinárodního projektu šetření o závlahách Závlahy 2008, jehož cílem je získat od vybraných podniků údaje o konkrétní spotřebě závlahové vody a výši závlahových dávek k jednotlivým plodinám a kulturám.