Důchodci a důchody v hl. m. Praze v roce 2007

 

V souvislosti s diskutovaným stárnutím obyvatel se často mluví o důchodech a zajištění jejich vyplácení. Zvláště v Praze je problematika starých lidí a potažmo příjemců důchodů závažná, zejména z toho důvodu, že v Praze je dlouhodobě starší věková struktura. V návaznosti na tuto problematiku Vám tedy předkládáme data o příjemcích důchodu a vyplácených důchodech v hlavním městě.

K 31. 12. 2007 dosáhl počet pobírajících některý z důchodů v hl. m. Praze 301 835 osob což je o 0,9 % více než v předchozím roce. Celkový počet důchodců neustále vzrůstá zejména v souvislosti s nárůstem počtu osob v důchodovém věku obecně v celé ČR. V porovnání například s rokem 2000 se v Praze počet osob pobírajících některý z důchodů zvýšil o 9 444, což je o 3,2 % více. Ženy v Praze v roce 2007 tvořily 64 % všech příjemců důchodů. Ženy převažují především mezi příjemci starobních důchodů, což je dáno delší střední délkou života žen.

Na konci roku 2007 v hl. m. Praze nejvíce důchodců pobíralo plný starobní důchod (59,7 %, tedy 180 286 osob). Podíl žen pobírajících plný starobní důchod v hl. m. Praze ve sledovaném období byl 58 % ze všech 180 286 příjemců (104 612 žen). U poměrného starobního důchodu už ženy tvořily 87,7 % všech příjemců.

U plných invalidních důchodů je zastoupení žen a mužů téměř shodné - 14 646 žen (50,2 %) a 14 506 mužů (49,8%) pobíralo k 31. 12. 2007 plný invalidní důchod. Částečných invalidních důchodců bylo v Praze ve sledovaném období celkem 12 458 a poměrné zastoupení bylo 48,5 % žen a 51,5 % mužů.

Vdovský důchod (příjemci ženy) včetně kombinovaného ke konci roku 2007 pobíralo v hl. m. Praze celkem 64 388 žen což bylo 21,3 % ze všech příjemců důchodů, ve srovnání s rokem 2006 to bylo o 498 příjemkyň méně. Naproti tomu vdovecké důchody (příjemci muži) včetně kombinovaných tvořily jen 3,3 % všech přijímaných důchodů, tento důchod pobíralo 9 937 mužů, což bylo o 137 více než v předchozím roce.

Tradičně nejmenší zastoupení v celkové struktuře důchodů měly sirotčí důchody. K 31. 12. 2007 pobíralo sirotčí důchod celkem 4 991 osob (1,7 % všech příjemců). V meziročním srovnání pobíralo sirotčí důchod o 233 osob méně.

Tabulka 1 Příjemci podle druhu vypláceného důchodu v hl. m. Praze

Průměrná měsíční výše důchodu v hl. m. Praze ke konci roku 2007 dosáhla 9 194 Kč a převýšila celorepublikový průměr o 7 % (634 Kč). Meziročně pak vzrostl průměrný měsíční důchod v hl. m. Praze o 607 Kč. V porovnáním s rokem 2000 došlo ke zvýšení v průměru o 2 118 Kč tedy o téměř 30 %. Vzhledem k tomu, že se výše důchodů odvíjí od mezd, je zřejmé, že v Praze, jejíž obyvatelé mají průměrné mzdy vyšší než činí celorepubliková hodnota, mají i vyšší důchody.

Graf 1 Průměrná výše důchodu

Průměrná výše důchodů se liší v závislosti na tom, který druh důchodu občan pobírá. Obecně vyšší jsou důchody vdovské a vdovecké i důchody starobní.

Nad celopražským průměrem se v roce 2007 pohybovaly důchody vdovecké celkem (vč. kombinovaných), které dosáhly výše 10 958 Kč, následovaly je důchody vdovské celkem (vč. kombinovaných) s 9 988 Kč a plné starobní důchody ve výši 9 370 Kč. Pod celopražským průměrem se v roce 2007 pohybovaly důchody invalidní plné s průměrnou výší 8 422 Kč, starobní poměrné (5 097 Kč) a invalidní částečné s výší 5 074 Kč. Nejnižšími v hl. m. Praze v roce 2007 byly sirotčí důchody s měsíčním průměrem 4 358 Kč, kde je to ovšem dáno povahou důchodové dávky, která je přiznávána dětem či nevýdělečně činným mladým lidem. Nejvyšší meziroční nárůst průměrné měsíční výše důchodu byl v hl. m. Praze ve sledovaném období zaznamenán u vdoveckých celkem o 732 Kč a vdovských celkem 705 Kč, starobní plný se zvýšil o 602 Kč a dále se pak zvýšení důchodu promítlo i ve všech ostatních typech důchodů. V procentuelním vyjádření došlo k největšímu meziročnímu zvýšení průměrné výše důchodů v kategorii starobních důchodů – o 1,7 %.

Tabulka 2 Průměrná výše důchodu podle druhu v hl. m. Praze