Cizinci v Praze v roce 2021

 

4. 8. 2022

Z celkového počtu 236,2 tisíc cizinců evidovaných ke konci roku 2021 bylo v Praze nejvíce občanů Ukrajiny (28 %), Slovenska (13 %), Ruska (12 %) a Vietnamu (6 %). Na 100 žen cizinek připadalo 118,9 cizinců mužů. Věkové složení cizinců bylo výrazně odlišné od věkového složení celkové populace Prahy – převládaly osoby v produktivním věku, starších osob nad 75 let bylo minimum. Cizinci byli do Prahy výrazně koncentrováni – bylo zde evidováno 36 % všech cizinců celé ČR.

V roce 2021 bylo v Praze registrováno 236,2 tisíce cizinců, z toho byla více jak polovina mužů (54 %). Před pěti lety, v roce 2016, bylo cizinců registrováno 184,3 tisíc, nyní je jich o 28 % více. V Praze je evidována více jak třetina všech cizinců z celého Česka (přesněji 36 %), tedy nejvíce ze všech krajů. Koncentrace do Prahy vyplývá z možností pracovního uplatnění cizinců na pražském různorodém trhu práce. Jsou zde k dispozici jak pracovní příležitosti pro kvalifikovanou, tak i pro nekvalifikovanou pracovní sílu. Koncentrace cizinců do velkých sídel, velkých měst je logická: usnadňuje přístup nejen k práci, ale i ke službám, zdravotní péči a navazování kontaktů s krajany. Další kraje, kde jsou cizinci ve větší míře koncentrováni, jsou kraje s velkými městy. Ve Středočeském kraji je přihlášeno 14 % všech cizinců ČR, v Jihomoravském 10 % a v Plzeňském 7 % všech cizinců Česka.

Graf 1 Cizinci v krajích ČR v roce 2021 (stav k 31. 12.) 1)

1) bez cizinců s platným azylem na území ČR, Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie

Rozložení cizinců do jednotlivých krajů závisí na velikosti a struktuře trhu práce, ale také na sousedství se zdrojovými zeměmi pracovní síly. Ve většině krajů mají největší zastoupení mezi cizinci Ukrajinci, následovaní Slováky a Vietnamci. V návaznosti na výše uvedené však existuje několik výjimek. Jednou z nich je Praha, kde na třetím místě mezi cizinci nejsou Vietnamci, ale Rusové (Vietnamci jsou zde až čtvrtí). Vymyká se také Ústecký kraj, kde Vietnamci jsou druhou nevíce zastoupenou menšinou hned po Ukrajincích. V Karlovarském kraji je mezi cizinci nejvíce Vietnamců (tvoří téměř 31 % cizinců), druzí jsou občané Ukrajiny a třetí nejvýznamnější zastoupení mají Slováci a Rusové. Ve Zlínském kraji jsou vůbec nejčetnějšími cizinci Slováci, a Ukrajinci jsou až na druhém místě. V Moravskoslezském kraji jsou nejvýznamnější skupinou cizinců Slováci, na druhém místě Vietnamci a na třetím místě jsou shodně Ukrajinci a Poláci.

Nejvíce bylo v Praze mezi cizinci občanů Ukrajiny (66,8 tisíc, 28,3 %), Slovenska (30,8 tisíc, 13,1 %) a Ruska (28,4 tisíc, 12,0 %).  Oproti roku 2016 se zastoupení Ukrajinců dále zvýšilo a naopak zastoupení Slováků v cizinecké populaci se mírně snížilo. Podíl Rusů mezi cizinci se nezměnil. Významnou menšinou jsou však v Praze také Vietnamci, kteří zde tvoří 6,2 % cizinců (14,6 tisíc osob), nebo občané USA (2,4 % cizinců, 5,6 tisíc osob). Celkový podíl cizinců na populaci Prahy v roce 2021 byl 18,5 % a prozatím má stále mírně rostoucí tendenci.

Graf 2 Nejčastější státní občanství cizinců (TOP 10) evidovaných na území Prahy k 31. 12. 2021 1)

1) bez cizinců s platným azylem na území ČR, Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie

Složení cizinců v Praze je poměrně pestré. Mezi 15 nejvíce zastoupenými cizinci se vyskytují i Indové, jejichž počet se v posledních pěti letech (od roku 2016) zvýšil dokonce o 130,8 %. Mezi lety 2016 a 2021 se z 15 nejpočetnějších skupin cizinců dále výrazně zvýšil počet cizinců se státním občanstvím Maďarska (o 81,4 %), Rumunska (o 71,8 %), Kazachstánu (o 42,8 %) a Ukrajiny (o 41,4 %).

Tabulka 1 Nejčastější státní občanství cizinců (TOP 15) evidovaných na území Prahy k 31. 12. 2021 1)

  

1) bez cizinců s platným azylem na území ČR, Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie

Mezi cizinci výrazně převládají osoby v mladším produktivním věku, největší zastoupení mají cizinci ve věku 35 až 39 let (12,8 %) a 30 až 34 let (12,6 %). Poměr mezi muži a ženami je nyní v cizinecké populaci vcelku vyrovnaný. V porovnání s celkovou populací Prahy (která zahrnuje i populaci cizineckou), je mezi cizinci méně starších osob a dětí. Cizinců ve věku 75 a více let je minimálně (1,4 %), děti do 14 let mají větší zastoupení (10,9 %), ale nedosahují podílu dětí v celkové populaci Prahy (16,0 %).

Graf 3 Populace cizinců v Praze k 31.12.2021 1)

1) bez cizinců s platným azylem na území ČR, Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie

Graf 4 Populace Prahy k 31.12.2021 1)

1) bez cizinců s platným azylem na území ČR, Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie

Mezi obyvateli Prahy převládají osoby ve starším produktivním věku, zejména osoby ve věku 40-44 let (8,8 %) a 45-49 let (8,5 %). Ve vyšších věcích je v celkové populaci Prahy převaha žen, což v cizinecké populaci nenajdeme. Podíl dětí v pražské populaci dosahuje 16,0 % a osob ve věku 75 a více let je 8,8 %. Výrazná je převaha osob v produktivním věku (15-64 let) mezi cizinci, kde tvoří 84,3 % cizinců, naopak v populaci Prahy je osob v produktivním věku menší zastoupení (64,4 %).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Údaje o cizincích vychází z informací Ředitelství služby cizinecké policie. Do celkového počtu cizinců jsou zařazeny osoby, která nemají státní občanství České republiky. Mezi cizince řadíme cizince s trvalým pobytem, občany EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky s pobytem přechodným, občany tzv. třetích zemí s dlouhodobým pobytem příp. s dlouhodobými vízy. Údaje nezahrnují osoby s platným azylem na území ČR.

V údajích o cizincích k 31.12.2021 nejsou zahrnuty osoby se statutem dočasné ochrany přiznaným v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Více údajů o cizincích naleznete ve Veřejné databázi, na webu ČSÚ nebo kontaktujte informační služby Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze.

Metodické poznámky k údajům o cizincích jsou k dispozici zde.

Kontakt:
Mgr. Jana Podhorská
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 274 052 673, 737 280 502
E-mail: jana.podhorska@czso.cz

 

  • Komentář v pdf
  • Tabulka 1 Nejčastější státní občanství cizinců evidovaných na území hl. m. Prahy k 31.12.2021