ŽP 1-01 Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 373/2017 Sb.

43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ŽP 1-01

a)      Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o pořízení dlouhodobého hmotného majetku a o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí, o zdrojích financování dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí, o poplatcích a odvodech v oblasti životního prostředí a využívání výhradních práv k přírodním zdrojům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, a z čl. 1, 5, 6 nařízení (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění, pro posuzování vývoje výdajů na ochranu životního prostředí, jejich územním rozmístění a odvětvovém zaměření, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí – výdaje na jeho pořízení, výdaje na pořízení podle územního členění, zdroje financování; neinvestiční náklady vnitřní a vnější z hlediska firmy a ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí – vše podle jednotlivých domén. Využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí.

b)      Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle
CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 49 až 52 (doprava a skladování),
obce s počtem obyvatel 500 a více, rozpočtové organizace, organizační složky státu, státní fondy, Státní pozemkový úřad, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty.
Zpravodajská povinnost je vázána na CZ-NACE a počet zaměstnanců.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.

c)       Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

d)      Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019

e)       Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32008R0295, 32011R0691