Změny ve výkazech ČSÚ předkládaných v roce 2020

 

1.            Nové výkazy

P 7-01 Roční výkaz o vybraných ukazatelích ekonomických subjektů v produkčních odvětvích
Zem IŠ 1-01 Integrované šetření v zemědělství

 

2.            Zrušené výkazy

Ceny Les 2-04 Čtvrtletní výkaz o nákupních cenách surového dříví

 • na základě souhlasu poradní skupiny cen surového dříví je tento výkaz zrušen

Pen Poj 3-04 Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování

P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

TI Dotazník o inovacích

 

3.            Upravené výkazy

 

Průmysl, stavebnictví, energetika

Stav 7-99

 • změna výkazu a vysvětlivek v návaznosti na aktualizaci klasifikace CZ-CC
 • oddíl 190 Základní údaje již není rozdělen na bytové a nebytové budovy, ale je zde pouze jeden sloupec „Budova bytová nebo nebytová“, byl přidán řádek 11 „Počet ubytovacích jednotek“ a řádek 12 „Počet bytů s veřejnou podporou“

 Stav 2-12

 • změna výkazu a vysvětlivek v návaznosti na aktualizaci klasifikace CZ-CC
 • v oddílu 141 Stavební ohlášení a povolení byly odstraněny řádky 07 a 14 „počet bytů v domovech-penzionech a domovech pro seniory“, řádek 15 „byty v nebytových prostorech“, řádek 19 „počet modernizovaných bytů“ a řádek 20 „podlahová plocha v m2, sloupec 4 „stavby na ochranu životního prostředí“ byl nahrazen sloupcem „dopravní stavby“
 • v oddílu 502 Stavební ohlášení a povolení s odhadovanou orientační hodnotou 50 mil. Kč a více byl sloupec 2 „IČO investora“ nahrazen sloupcem „Kód stavby podle CZ-CC
 • v oddílu 433 Počet dokončených budov a bytů byly odstraněny řádky 05 a 10 „počet bytů v domovech-penzionech a domovech pro seniory“, dále byl odstraněn 11 „byty v nebytových prostorech“ a řádek 12 „počet modernizovaných bytů“

EP 5-01

 • vložen nový oddíl 319 Spotřeba paliv a energie v dopravě jako obdoba oddílu A151 Dopravní výkon parku silničních osobních a nákladních motorových vozidel přesunutého ze zrušeného výkazu P3-04.
 • v oddílu 031 Výroba a nákup tepelné energie (energie v páře nebo horké vodě) byl název doplněn o text v závorce

EP 7-01

 • v oddílu 035 Prodej uhlí a uhelných paliv do domácností podle krajů (Zpravodajská jednotka vykáže údaje podle sídla provozovny, z níž bylo palivo prodáno.) upraven text v závorce v názvu oddílu

EP 10-01

 • v oddílu 050 Bilance elektrické a tepelné energie byl zrušen řádek 02 „Spotřeba na přečerpání“
 • zrušen oddíl 339 Rozdělení výroby elektřiny a tepelné energie a spotřeby paliv na tyto výroby podle krajů

 

Výzkum a vývoj, informační společnost

ICT 5-01

 • změny rozsáhlejšího charakteru: změny formulace otázek, zařazení nových otázek v rámci jednotlivých oddílů, jiné logické řazení oddílů
  • nově zařazeny oddíly:
   • D071 WEBOVÝ ONLINE CHAT
   • D082 CLOUD COMPUTING
   • D095 ELEKTRONICKÁ FAKTURACE
   • D097 3D TISK
   • D098 VYUŽITÍ ROBOTIKY
   • D141 BIG DATA
   • D142 INTERNET VĚCÍ
  • zrušeny oddíly:
   • D075 POUŽÍVÁNÍ VYBRANÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
   • D081 POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ
   • D100 BEZPEČNOST ICT
   • D101 BEZPEČNOST ICT A ZAMĚSTNANCI
   • D102 BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE VE FIRMĚ
   • D103 BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

Cenová statistika

Ceny E 3-12

 • v oddílu C083 Ukazatele topných olejů odstraněn původní sloupec 2 „Cena včetně všech daní a poplatků v Kč/t nebo v Kč/l“, ostatní sloupce byly přečíslovány
 • v souvislosti s těmito změnami byly upraveny metodické vysvětlivky

Ceny Elek 1-12

 • do výkazu byly přidány oddíly C097 Odběratelé ze sítě nízkého napětí (NN) – maloodběr – podnikatelé za rok 2019 a C098 Odběratelé ze sítě nízkého napětí (NN) – domácnosti za rok 2019
 • v souvislosti s těmito změnami byly doplněny metodické vysvětlivky

Ceny Nájem 1-12

 • do oddílu C111 Nájemné z pronajímaných bytů byly přidány řádky 08 až 19, v nichž se nově zjišťuje nájemné ve čtyřech dalších vybraných mimopražských lokalitách
 • v souvislosti s těmito změnami byly doplněny metodické vysvětlivky

Ceny NB 1-04

 • v oddílu C139 Nové rodinné domy byla zrušena původní otázka 17 „Cena za vybavení kuchyně – kuchyňská linka, eventuálně spotřebiče (Kč)“
 • v oddílu C117 Počet prodaných bytů byly zrušeny původní řádky 03, 05, 07 a 09 pro reprezentanty s nadměrnou rozlohou, ostatní řádky byly přečíslovány
 • v oddílu C118 Prodejní cena bytů byly zrušeny ukazatele na původních řádcích 02, 04, 05 a 06 zjišťující procentuální rozložení ceny bytu; ostatní řádky byly přečíslovány
 • v souvislosti se zmíněnými změnami byly upraveny metodické vysvětlivky

Ceny TS 1-12

 • přidání nového reprezentanta do oddílu C023 Reklamní služby
 • vyřazení reprezentanta v oddíle C028 Soukromé bezpečnostní služby a služby související s provozem bezpečnostních systémů
 • nahrazení reprezentanta 1892 novým 1893 v oddíle C023 Reklamní služby
 • aktualizace názvů reprezentantů v oddíle C002 Služby související se zprostředkovatelskou činností a se správou nemovitosti a v oddíle C047 Poštovní služby poskytované na základě poštovní licence Kurýrní a ostatní poštovní služby
 • přidání sloupce do oddílu C122 Poradenství v oblasti řízení 
 • změna názvů reprezentantů v oddíle C096 Pojištění motorových vozidel-havarijní pojištění

 

Služby

SP 1-12

Příloha STRU

 • změněna adresa pro doručení výkazu na „Krajská správa ČSÚ v Brně, Jezuitská 2, 601 59 Brno“

Příloha MALOOBCHOD

 • zrušena

   

Vládní instituce, neziskové instituce, zdravotní pojišťovny

 Zdp 3-04

 • odstraněn oddíl 005 Zaměstnanci a mzdy

 VPI 3-04

 • odstraněn oddíl 005 Zaměstnanci a mzdy
 • odstraněn oddíl A109 Osoby pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich odměny

NI 1-01 (a)

Přílohy FAP6, FAP7

 • v mutaci oddílu A143n Finanční aktiva – netto (v tis. Kč) upraven název ukazatele v řádku 14 na „účast v investičních fondech a investičních společnostech vč. podílových listů podílových fondů“, upraveny metodické vysvětlivky

NI 1-01 (b)

 • mutace oddílu A015d Charakteristika ekonomického subjektu byla nahrazena mutací A015b Charakteristika ekonomického subjektu

Příloha FAP1

 • v mutaci oddílu A143o Finanční aktiva – netto (v tis. Kč) upraven název ukazatele v řádku 14 na „účast v investičních fondech a investičních společnostech vč. podílových listů podílových fondů“, upraveny metodické vysvětlivky

 

Podniková strukturální statistika

P 5-01

 • mutace oddílu A015a Charakteristika ekonomického subjektu byla nahrazena oddílem A015 Charakteristika ekonomického subjektu

Příloha FAP1

 • do mutace oddílu A143m Finanční aktiva – netto (v tis. Kč) zařazen nový ukazatel do řádku 04 „Peněžní prostředky v pokladně cizí měna“, upraven název ukazatele v řádku 14 na „účast v investičních fondech a investičních společnostech vč. podílových listů podílových fondů“, upraveny metodické vysvětlivky a poznámka pod oddílem

Příloha FAP2

 • do mutace oddílu A143c Finanční aktiva – netto (v tis. Kč) zařazen nový ukazatel do řádku 04 „Peněžní prostředky v pokladně cizí měna“, upraveny metodické vysvětlivky a poznámka pod oddílem

Příloha BENEF

 • zrušena

Vložky V

 • upraveny kódy vložek

Vložky Z

 • upraveny kódy vložek

P 6-04 (a)

 • v mutaci oddílu A072 Finanční ukazatele - tokové (v tis. Kč) odstraněn ukazatel „Finanční výsledek hospodaření“ a doplněn ukazatel „Přidaná hodnota“, upraveny metodické vysvětlivky a poznámka pod oddílem

P 6-04 (b)

 • odstraněn oddíl 005 Zaměstnanci a mzdy
 • odstraněna mutace oddílu A071d Vybrané ukazatele
 • oddíl A072 Finanční ukazatele - tokové (v tis. Kč) nahrazen mutací oddílu A072a Finanční ukazatele - tokové (v tis. Kč)

Příloha DOPRA

 • zrušena

 

Peněžnictví, pojišťovnictví

Pen 5-01

 • mutace oddílu A015a Charakteristika ekonomického subjektu byla nahrazena oddílem A015 Charakteristika ekonomického subjektu

Poj 5a-01

 • mutace oddílu A015a Charakteristika ekonomického subjektu byla nahrazena oddílem A015 Charakteristika ekonomického subjektu

Pen 3c-04

 • odstraněna mutace oddílu A071g Vybrané ukazatele

 

Trh práce

ÚNP 4-01

 • mutace oddílu A015a Charakteristika ekonomického subjektu byla nahrazena oddílem A015 Charakteristika ekonomického subjektu

Práce 2-04

 • zařazena mutace oddílu A071d Osoby přidělené agenturami práce k výkonu práce pro respondenta s ukazatelem Průměrný počet osob přidělených agenturami práce k výkonu práce pro respondenta“
 • zařazen oddíl A110 Volná pracovní místa s ukazatelem „Průměrný počet volných pracovních míst“

 

Registry

RES 1-01

 • v oddílu II Základní charakteristiky ekonomického subjektu došlo k úpravě otázky 1 a 3, otázka 2 „Je-li Váš podnik bytovým družstvem“ byla odstraněna

RES 2-01

 • do oddílu D041 Seznam místních jednotek vedených v registru ekonomických subjektů přidán sloupec 5 „Počet osob pracujících na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti“ a sloupec 6 „Počet pracujících majitelů v hlavní činnosti a spolupracujících členů domácnosti v hlavní činnosti“
 • do oddílu D042 Seznam nových místních jednotek přidán sloupec 2 „Název“

 

Kultura

Kult 6-01 (a)

 • v oddílu 205 Typ rozhlasového vysílání (bez zahraničního vysílání) došlo ke změnám rozsáhlejšího charakteru, pojem „pořad“ je nahrazen pojmem „vysílání“, skladby českých interpretů ze sloupců 2 a 3 byly doplněny o slovenské interprety, byly upraveny metodické vysvětlivky

 

Zahraniční obchod

ZO 1-04

 • upraveny názvy oddílu 431Dovoz služeb ze zahraničí – členských i nečlenských států EU (přijetí služby od nerezidenta) na Dovoz služeb ze zahraničí – EU i mimo EU (přijetí služby od nerezidenta) a oddílu 432 Vývoz služeb do zahraničí – členských i nečlenských států EU (poskytnutí služby prezidentovi) na Vývoz služeb do zahraničí – EU i mino EU (poskytnutí služby prezidentovi)
 • výrazně upraveny metodické vysvětlivky oddílů 431 a 432

 • Změny ve výkazech ČSÚ předkládaných v roce 2020